Religion

Ber ledelsen i Oslo-kirken vurdere å gå av

BEKYMRING: Etter en tid med uro i Kirkelig fellesråd i Oslo anbefaler et kontrollutvalg at ledelsen stiller sine posisjoner til disposisjon. – Alvorlige funn, sier fellesrådsmedlem.

En rekke kilder har siden august fortalt om det de opplever som en urolig situasjon i Norges største fellesrådsområde, Oslo.

Prosessen rundt ansettelse av ny kirkeverge har ført til spørsmål og stridigheter, og ansatte har delt historier om overbelastning og bemanningsutfordringer – både i fellesrådslinja og bispedømmet.

I september sendte ni hovedtillitsvalgte et bekymringsbrev til Kirkelig fellesråd i Oslo (KFiO) hvor meldingen var:

«Vi etterspør konkrete tiltak fra Fellesrådets side for å bedre det vi mener er uholdbare forhold, og som resulterer i utslitte og demotiverte medarbeidere».

Mangler rutiner

Torsdag var rådets 42 representanter samlet til møte. Der sto både denne bekymringsmeldingen og «Rapport fra kontrollkomitéen» på agendaen.

Sistnevnte foreslår kraftige tiltak for å bedre ulike kritikkverdige forhold som har pågått over tid. Rapporten peker blant annet på at organisasjonen mangler rutiner for opplæring.

Kontrollkomiteen konkluderer: Når en ny kirkeverge er på plass, og prosessen er avsluttet, bør ledelsen i KFiO, Hovedkomiteen (HK) og biskopens representant «vurdere om en løsning på dagens uro kan være å stille sine plasser til disposisjon».

Slik kan den nye kirkevergen begynne med blanke ark, beskriver rapporten videre.

Oddrun Remvik - Kirkelig fellesråd i Oslo

Forventer oppfølging

Allerede har biskopens representant i HK valgt å trekke seg.

– Rapporten avdekker alvorlige funn, sier fellesrådsmedlem Oddrun Remvik.

Den peker både på manglende rutiner i det administrative leddet, og retter søkelys mot tilliten til fellesrådets valgte ledelse.

– Med vedtaket vi gjorde i går, om at rapporten skal tas til etterretning, ligger det en forventning om at anbefalingene fra kontrollutvalget følges opp, sier Remvik.

– I en skvis

Hun mener rapporten og vedtaket er et sterkt pålegg til ledelsen i fellesrådet om å rydde opp.

– Ett av poengene er å gjenopprette tillit, og kontrollkomiteen sier ledelsen og hovedkomiteen må vurdere å stille sine posisjoner til disposisjon, sier hun.

– Hva tenker du om det som en løsning?

– Fra min organisasjonserfaring, er jeg vant med at en så sterk anbefaling fra en kontrollkomité er veldig alvorlig, og må følges opp.

Fellesrådsmedlemmet forteller at hun snakket kritisk om både den politiske og administrative ledelsen i fellesrådet på møtet torsdag, men understreker at hun ikke fremmet mistillitsforslag.

– Ledelsen står på valg i desember. Er det nødvendig at de trekker seg nå?

– Vi er i en skvis, fordi vi er midt i ansettelsen av en ny kirkeverge, der ledelsen er veldig involvert. Den prosessen må vi ikke stoppe – vi trenger en ny kirkeverge.

Kirkevergen beklager

Det er riktignok ikke bare den administrative og valgte ledelsen kontrollrapporten retter søkelys mot.

Utvalget mener også at en rekke e-postutvekslinger mellom fellesrådsmedlemmer har skapt uryddig kommunikasjon, og ført til uroligheter. Rapporten mener også at et utspill fra de tillitsvalgte 30. september var «uheldig».

Den nye kirkevergen får et stort arbeid foran seg. Kontrollrapporten avdekker uklarheter rundt «roller, ansvar og fullmakter» i organisasjonen, og at flere stillingsbeskrivelser og -instrukser er utydelige.

I tillegg peker utvalget på at opplæringen av både nye og nåværende ansatte, spesielt daglige ledere, har mangler. Også ledelsen av de daglige lederne trenger forbedring, skriver utvalget, og foreslår blant annet å få på plass en bemanningsplan.

Det kontantløse samfunnet påvirker også kirkene. Nå starter Uranienborg kirke med betalingstjeneste på mobil. Slik skal søndagskollekten både bli tryggere og mer håndterlig. Kirkevergen i Oslo, Robert Wright.

– Dette er ting jeg er meget klar over at vi har manglet, og som jeg har beklaget i flere år at vi i organisasjonen ikke har fått levert på, sier avtroppende kirkeverge Robert Wright.

– Det er fint at dette igjen blir pekt på av kontrollutvalget og de tillitsvalgte. Det er tydelig at dette må gjøres noe med, sier han.

– Hvorfor har det ikke blitt gjort tidligere?

– Det er til slutt jeg som leder som sitter med ansvaret for det, noe jeg også har pekt på tidligere, og beklaget. Det gjør jeg igjen nå, sier Wright.

– Løper ikke fra ansvaret

– Hva gjøres med situasjonen nå?

– Det står fortsatt fast som en tydelig bestilling at vi får på plass disse tingene. Det skal vi i organisasjonen jobbe med, sier kirkevergen.

Wright forteller også at «andre tiltak» pågår for å bedre situasjonen og rutinene.

– Selv om jeg har sagt opp som kirkeverge, er vi meget operative på å få ryddet ting til den nye kirkevergen er på plass. Vi har en forbedringsagenda, som nå gjennomgår de systemene vi har. Dette stopper ikke opp i påvente av min arvtaker, sier Wright.

Grunnen til at disse forholdene ikke har blitt bedret tidligere, er sammensatt, ifølge ham.

– Gjennomgående i organisasjonen er en skrikende ressursmangel. Vi får altfor lite penger fra kommunen til å drive den organisasjonen vi driver – samtidig som vi også må forholde oss til ressursene vi får.

Den avtroppende kirkevergen er glad det nå kommer friske krefter som kan bidra med ny giv til situasjonen. Wright understreker likevel:

– Jeg løper ikke fra ansvaret for at dette ikke er gjort, bare så jeg er tydelig på det.

– Stort alvor

Fellesrådets leder Jostein Vevatne vurderer rapporten som grundig og god.

– Den peker på viktige forbedringsområder, og den kommer med anbefalinger vi lytter til. Umiddelbart er vi glade for at komiteen ikke finner at det er gjort formelle feil i ansettelsesprosessen av ny kirkeverge, som pressen har vist en del interesse for, sier han.

Vevatne sier at ledelsen tar alt som skaper uro i organisasjonen på stort alvor.

– Og vi må be om tid til å få trenge dypere inn i rapporten.

Fellesrådet involveres

På møtet torsdag tok hovedkomiteen til orde for i større grad involvere hele fellesrådet, de ansatte og de tillitsvalgte i prosessen med å ansette ny kirkeverge. Det er et tiltak for mer åpenhet, peker Vevatne på, og forteller at hovedkomiteen kommer tilbake til flere tiltak som settes i verk.

Kontrollkomiteens anbefaling om å vurdere å stille plassene sine til disposisjon blir tatt til følge, opplyser Vevatne.

– Leder og nestleder er valgt for ett år av gangen, og det er opp til fellesrådet hvem de ønsker å velge på møtet i desember. De andre er valgt for fire år, og hver enkelt representant må gjøre sin selvstendige vurdering, sier lederen.

– Stiller du til gjenvalg i desember?

– Her må jeg være ryddig. Jeg skal svare valgkomiteen først.

Les mer om mer disse temaene:

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion