Verdidebatt

«Så varmt at det lukter svidd»

BAPTISTSAMFUNNET: Hvor varmt er trossamfunnet vårt, dersom man ikke får være leder utelukkende fordi man lever i et likekjønnet samliv?

Vårt Land presenterte 8. mai Baptistsamfunnets fagråd sin innstilling om samliv til Landsmøtet 2023:

«DNB fastholder sitt syn på ekteskapet som Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne. Pastorer i homofile forhold eller noen som lever i likekjønnet samliv bør ikke velges til menighetens ledelse.» Rådet er sammensatt av to teologer og en med annen akademisk utdanning.

Mitt innspill relateres til mine baptistiske røtter fra Betania Aune ved Harstad fra 1857. Pionerene kjempet mot et embedsverk som betraktet dem som vranglærere. Dåpssyn og liturgisk stil avvek fra Den norske lutherske kirke. Baptister i Norge gjennom 160 år vet hva utestengelse, å ikke få jobb i offentlig sektor uten å konvertere, og å være minoritet betyr.

Hva med uenigheten?

Konklusjonen til fagrådet aktiverer spørsmål til analyse, kilder og tekster. Rådet presiserer at målet er å gi et enhetlig råd. Anbefalingen gir ikke rom for ulike syn angående lederskap. Skrivet inneholder få oppdaterte medisinske og sosiologiske perspektiver.

Å bevare enheten i DNB er hovedfokus. Hvor skal vi da gjøre av uenigheten? Hvem blir innenfor og hvem utenfor den type enighet? Hvilke konsekvenser får et slikt vedtak for medlemmer og menigheter i DNB som i vår tradisjon er selvstendige, med samvittighetsfrihet og rett til selvbestemmelse?

Betydningen av «fellesskap for vår forståelse av Gud og hans intensjon med skapelsen» fremheves i dokumentet. Har Gud da gått bort fra tanken om fellesskap; også det mest intime, for homofile? Eller må vi hevde at Gud skapte noen feil? Kan vi spørre hva som er Guds vei i en tid hvor mange opplever utestengning på grunn av kjønn, hudfarge eller legning – tross at lovverk mot diskriminering er på plass?

Homofile settes i en særstilling med tanke på menneskets synd og avvisning av Gud

I særstilling

Det henvises til «homofil oppførsel» som opprør mot skaperen og skapelsen. Hva mener fagrådet og baptister om andre former for opprør som vold mot naturen, mot medmennesker, grådighet og utnytting? Trumfer heterofilt samliv alt når det kommer til harmoni med skaperen? Har ledere forøvrig blitt testet på sitt heterofile bibelske ekteskap, med tanke på verv?

Homofile settes i en særstilling med tanke på menneskets synd og avvisning av Gud. Homofile utpekes spesifikt som syndere, dog i kategori med alle som trenger tilgivelse. Den sjarmerende setningen legges til: «De må ikke møtes med fordømmelse, men med betingelsesløs kjærlighet og omsorg.» Betingelsesløs? Her tar betydningen av ord slutt. Du kan være homofil, men ansvarlige i DNB skal passe på at du ikke får være leder. Hvor varmt og gjennomtenkt er det at du ikke kan være leder utelukkende på grunn av markøren homofil i et likekjønnet ekteskap?

Det er så varmt at det lukter svidd.

Stå opp mot urett

Hvis intensjonen med utredningen er å samle baptister, og å respektere ulike syn i samlivsspørsmål, er det underlig at fagrådets innstilling lander slik den gjør, og ikke åpner for to ulike syn. Ifølge VL håper pastor Magnar Mæland på ro, med fagrådets anbefaling som basis. Hva skal den roen bestå i, hvis medlemmer med en annen mening ikke blir inkludert og hørt?

Bibelen og Den hellige ånds historie er dynamisk, med brudd og oppbrudd. Et folk på vandring. Pionerene i bygden min Aune, våget å stå opp mot datidens urett. Mine år som pastor, gateprest og helsearbeider i psykiatrien har lært meg endel. Min kjærlighet til Bibelen har ikke avtatt, heller ikke kjærligheten til røsten som maner til oppbrudd. Jeg drister meg til å tro at jeg fremdeles kan være en del av det folk som bryter opp, ser noe nytt, og handler når det kreves.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt