Verdidebatt

Urent spill om orgler i Oslo

Når kirkevergen nærmest sier at det er hipp som happ med pipeorgler eller digitale orgler, kan det bli enda lettere for politikere å presse bevilgningene til kirken nedover.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Jardar Seim

Historiker

Debatten om orgler i Oslo-kirkene handler om to saker som kan sees isolert fra hverandre, men som også henger sammen. Den ene gjelder Torshov kirke, som kan bli avspist med et digitalt orgel som del av rehabliteringen av kirken, på tross av en stor kommunal, øremerket bevilgning der orgel er spesielt nevnt. Den andre er Oslo kirkelige fellesråds oppsiktsvekkende prinsippvedtak om at nye orgler av hensyn til økonomien fortrinnsvis skal være digitale.

«Emosjonelle reaksjoner»

Det er mye å stusse over her. Ikke minst at de avtroppende medlemmene av fellesrådet i det hele tatt var villlige til å behandle en prinsippsak på et så spinkelt grunnlag som saksutredningen fra kirkeverge Robert Wright viser seg å være. Der var det plass for en psykologiserende setning som denne: «Valget mellom digitalt orgel eller pipeorgel påkaller følelser med påfølgende saklige og mer emosjonelle reaksjoner.» Setningen ble fulgt opp med en påstand om at «det kan være krevende å høre forskjell for menigmann».

Med slike tendensiøse kommentarer som ramme er det interessant å registrere hva kirkevergen ikke fant grunn til å ta med i sin saksutredning. Han nevner for eksempel ikke Den norske kirkes regler for liturgisk inventar og utstyr, som påpeker at pipeorgelet er kirkens tradisjonelle hovedinstrument. Derfor har biskopen kun gitt midlertidige godkjenninger av digitalorgler, skrev faktisk Oslo kirkeverge selv for noen år siden i et brev til Nordberg menighet.

VÅRT LAND MENER: «Å erstatte analogt kirkeorgel med digitalt er et første skritt mot å erstatte fysiske kirkebygg med en digital kirke»

Mange på sakkyndig

I saksutredningen forelå det heller ingen oversikt over hvilke prinsipper og praksiser fellesrådet har anvendt tidligere. Uten å skrive en avhandling kunne man ha gått ca. 20 år tilbake i tid og i hovedpunkter nevnt hva kirkeverge og råd tidligere har ment om for eksempel spleiselag felleråd/menighet, vedtak om å opprette et sakkyndig utvalg, prioriteringslister for orgelprosjekter. Hører ikke fellesrådets tidligere politikk med som bakgrunn for et nytt prinsippvedtak? Og hvordan kan en sak som denne i det hele tatt fremmes uten at det foreligger uttalelser fra kirkemusikalsk og liturgisk sakkyndige? Slike uttalelser kan man tillegge større eller mindre vekt, men de må være med for å belyse saken. En slik utelatelse innebærer dessuten en usynliggjøring av kirkens egne fagfolk og virker arrogant.

Min forbauselse handler ikke bare om en slett og mangelfull saksforberedelse, men også om at fellesrådet ikke sendte saken tilbake til kirkevergen for en grundigere forberedelse. Jeg vet ikke hvilke tilleggsopplysninger som kan ha blitt gitt muntlig i debatten, men det er ikke poenget her, for dette handler om saksforberedelsen til et kirkeoffentlig organ. At det endelige vedtaket ble noe modifisert på et par punkter, endrer ikke hovedbudskapet i det.

Anstrengt økonomi

Så kan man undre seg over andre ting også. I forslaget til vedtak dukker et merkelig begrep opp: katedralkirker. Hva menes med det utover Oslo domkirke? At kirkene er store, gamle, eller ikke «arbeidskirker»? Et så uklart begrep bør ikke forekomme i en slik sammenheng. Det ble heldigvis fjernet i selve vedtaket.

Utgangspunktet for saken var hensynet til fellesrådets anstrengte økonomi, en økonomi som i hovedsak er avhengig av bevilgninger fra kommunen etter kirkeloven. Men er det ikke like sannsynlig at et slikt prinsippvedtak, som relativiserer behovet for pipeorgler, bare vil føre til enda lavere bevilgninger? Når Oslo-menighetenes fellesorgan, anført av sin daglige leder (kirkevergen), nærmest sier at det er hipp som happ med pipeorgler eller digitale orgler, vil ikke det gjøre det enda lettere for politikere å presse bevilgningene til kirkelige formål nedover? For da er jo ikke behovet så stort.

LES OGSÅ:

Nye Oslo-orgler skal være digitale

Kantor i Torshov kirke tror at en ny uttalelse fra Oslo kommune vil hjelpe dem i kampen for nytt pipeorgel

– Jeg blir nedslått hvis vi blir avspist med et syntetisk orgel i Torshov kirke, sier organist Kristian Hernes

---

Fakta:

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt