Det har vært knyttet særlig spenning til regjeringens framlegg av ny organisering av Opplysningsvesenets fond (OVF) og hele finansieringen av tros- og livssynssamfunn. Og særlig hvordan disse to ordningene skal fungere i forhold til hverandre.

Fredag ble det klart at hele fondet – direkte eller indirekte – skal gå til Den norske kirke. Det er dermed slått fast at pengene som OVF forvalter tilhører Den norske kirke.

LES OGSÅ: Milliardverdier går til Den norske kirke

Kompleksitet

Selv om det finnes nyanser, som vil være opp til diskusjon i flere deler av den trospakken som nå er lagt på bordet, viser hovedlinjene i det Ropstad og regjeringen har lagt fram at de forstår kompleksiteten i folkekirkens mange oppgaver. Den norske kirke har et helt annet samfunnsoppdrag enn alle andre mindre kirkesamfunn i Norge. Den skal være en landsdekkende kirke med et stort ansvar for å møte mennesker i ulike livsfaser, i både kriser, sorg og glede. Da må den ha en særskilt finansieringsordning, sammenlignet med mindre kirkesamfunnene i Norge.

Full råderett

Ledende organer i Den norske kirke hadde nok håpet på å få råderett over hele OVF. Den totale råderetten får de ikke. En god bit av fondet skal ligge under staten, men brukes på kirkebygg og kirkelige bygninger, dersom forslaget til Ropstad blir omtrent slik det er lagt fram, etter et bredt forlik i Stortinget.

Gitt den politiske sammensetningen i Norge, var det slett ikke gitt at kirken skulle få rett til disse midlene. Hverken direkte eller indirekte.

Frp og Sp

Regjeringspartiet Frp har riktignok et omtrentlig OVF-vedtak fra et tidligere landsmøte, men det kan vanskelig leses på noen annen måte enn at de er villig til å tappe fondet kraftig ned. Frp mener dessuten at kirken ikke skal være statlig finansiert. Det er et langt stykke fra Frps primære politikk til det Ropstad nå har lagt frem på vegne av regjering. Utenfor regjeringen sitter Sp, der sterke krefter lenge har ønsket å splitte fondet og dele det ut til kommunene. Dersom Sp hadde fått bestemme, kunne kirken stått i fare for å miste råderett til OVF-midlene.

Trolig finnes det likevel et flertall som ønsker at pengene skal bli i kirken. Høyre og KrF må ha stått sammen om de hovedlinjene vi nå ser. Ap har også signalisert at de vil se om det finnes snubletråder som gjør at kirken ikke får de midlene de trenger.

LES OGSÅ: HEF: OVF tilhører hele det norske folk

Mindre kirkesamfunn

Når det gjelder kritikken om at andre ikke får tilgang til kirkefondet, er dette som forventet. Det er nærmest bare Human-Etisk Forbund som fremmer kritikken. For ingen andre har det samme ansvaret for gamle kirker og andre bygninger med slike enorme utfordringer. Andre trossamfunn har heller ikke det samme samfunnsansvaret.

Den norske kirke har ikke fått en haug av penger kastet etter seg målt opp mot sine store oppgaver. Tvert imot er det usikkert om alle dagens ordninger fortsetter som før. Slik som at dagens fondsavkastning går til menighetsarbeid. Mange slike detaljer vil bli diskutert i tiden som kommer.

Men hovedlinjene – som peker på at fondets penger tilhører kirken – bør ligge fast.