Anders Hammer, sokneprest, Overhalla

Gry Orfei Solbraa, prest, Mosjøen

I debattinnlegg i Vårt Land lørdag 27. juni etterlyser diakon Kari Stray Nordberg Den norske kirkes stemme i den massive vindkraftutbyggingen som foregår flere steder. Hun påpeker ganske riktig at etablering av vindkraftverk ikke har noe med det grønne skiftet å gjøre og at disse vindkraftverkene går hardt utover dyreliv og naturmangfold. I tillegg er vindkraftutbyggingene ødeleggende for den tradisjonelle reindrifta til samene, på enkelte steder, som for eksempel på Fosen og i Øyfjellet, er sørsamisk reindrift så skadelidende at dens eksistensgrunnlag er direkte truet.

Rammer samene

Enkeltbiskoper har uttalt seg tidligere. Biskop Olav Øygard (Nord-Hålogaland) har innrømmet at kirken har vært for taus om hvordan moderne gruveindustri, vindkraftutbygging og fiskeopprett rammer i samiske områder (VL, 23.2.18). Biskop emeritus Tor Singsaas hadde et debattinnlegg i Adresseavisa 11.12.19. Der påpekte han hvordan samiske interesser og rettigheter systematisk blir satt til side og undertrykt i vindkraftutbyggingen. Sara Ellen Eira (leder i Samisk kirkeråd), Herbjørg Finnset (biskop i Nidaros), Ann-Helen Fjeldstad Jusnes (biskop i Sør-Hålogaland) og Olav Øygard (biskop i Nord-Hålogaland) hadde kronikk i Sagat - Samisk avis i januar 2019 der de følger opp temaet: Er norske myndigheter på kollisjonskurs med FN når OED gir klarsignal om utbyggingsstart av vindkraftverket Storheia på Fosen-halvøya til tross for at reindriftsutøverne i Sør-Fosen reinbeitedistrikt /Fovsen Njaarke i oktober 2018 klaget vindkraftutbyggingen inn for FN’s rasediskrimineringskomite (CERD)?

LES OGSÅ: Fire grunnar til at det stormar rundt vindkraft

Biskopene må på banen

22.11.19 holdt motvindsaktivisten Torbjørn Lindseth en engasjert preken i Namsos kirke sammen med sokneprestene Mark Akali, Namsos, Claes Blom Mørch, Høylandet og Anders Hammer, Overhalla. I mai 2020 skrev undertegnede brev til biskopene der vi ber dem om å forsterke sin støtte til Sàpmi i møte med vindkraftutbygging, samt forsterke sitt forsvar for naturmangfold. Vi ringte rundt til prester i berørte områder og fikk oppunder tretti underskrifter på kort tid. Brevet ble sendt til Bispemøtet, Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd.

18. juni kom Samisk Kirkeråd med en offisiell uttalelse der de støtter motstanden mot bygging av vindindustri i samiske områder. De oppfordrer menigheter i samiske områder til å sette seg inn i hvordan naturinngrep som vindkraftutbygging påvirker menigheter, lokalsamfunn og enkeltindivider. De har lagt ved brevet fra oss prester.

Vern av minoriteter

Vi savner en klar og tydelig stemme fra våre biskoper og fra Mellomkirkelig råd om den massive ødeleggelsen av natur som foregår. Vi savner en stemme som kan gjøre rede for kirkens og rådets syn på eksisterende interesse- og verdimotsetninger mellom urbefolkningen/naturvernere og turisme på ene siden, og storkapital på den andre.

Kirkemøtet 2019 vedtok en Strategiplan for Samisk kirkeliv for 2019–2027. Her fastlås det at det er kirkens oppdrag å se og problematisere naturødeleggelser som bidrar til forringelse av samenes tradisjonelle og naturbaserte virksomheter. Dette er en diakonalfaglig oppgave; det handler om omsorg og vern av minoriteter i Norge.

LES OGSÅ: Brukte vindmølleblad blir søppeltrøbbel - i dag blir dei gravd ned i bakken

Utålmodige prester

Som enkeltprester kan vi ikke uttale oss på vegne av Den Norske Kirke. Vi venter utålmodig på at Bispemøtet og Mellomkirkelig råd skal behandle brevet fra nærmere tretti prester der vi påpeker hvordan OED og Olje- og energiminister Tina Bru med sin forvaltning er i konflikt med:

• ILO-konvensjonen om urfolks og stammefolk i selvstendige stater, ratifisert av Norge 20.6.90.

• FNs urfolkskonvensjon som ble ratifisert av Norge samme dag som den ble vedtatt i FN, 13.9.07.

• Grunnlovens paragraf 108.

• Reindriftslovens paragraf 22.

• Nedarvet bruksrett gjennom mange hundre år.

Prester bryr seg

Det er skremmende å være vitne til hvordan prosessene rundt konsesjoner til utbygging blir gitt. Biolog og naturforvalter Tor-Amund Røsberg har kritisert overfor NRK hvordan miljøkonsekvenser knyttet til vindkraftutbyggingen på Øyfjellet i Vefsn er blitt konsekvensutredet av Norconsult. Det står til stryk. OED gir klarsignal til utbyggerne om å starte utbygging og rasering før utbyggerne har fått i land en avtale med reindriftsnæringen. Undertegnede har vært med på aksjon Øyfjellet der vi i to dager var med å stenge anleggsveien for å be om at utbygger, Eolus, får i havn en avtale med Jillen Njaarke Reinbeitedistrikt. Vi vil vise at prester bryr seg i praksis!

Dette er et legitimt kirkelig anliggende. Vi oppfordrer hermed prester, diakoner, proster og biskoper om å sette denne saken øverst på dagsorden!

LES MER:

Flere partier mener naturinngrep må få en prislapp

Lars Gilberg: «Naturen klarer seg uten menneskene. Det er ikke gjensidig»

Norsk vindkraft er ikke lønnsom: Nå er det dyrere å lage vindkraft enn å kjøpe den