Religion

Ny bispekandidat om å vie homofile: – Jeg ville tatt en vurdering

BISPEVALG: Kjersti Gautestad Norheim er blitt nominert som den sjette kandidaten til bispesetet i Bjørgvin. I dette intervjuet svarer hun på spørsmål om vigsel av likekjønnede, ordinering av samboere og kvinneprestmotstandere.

Bjørgvin bispedømmeråd nominerte i november fem kandidater til rollen som biskop i Bjørgvin, etter at biskop Halvor Nordhaug nå har gått av.

De fem kandidatene fikk i forrige uke spørsmål fra Vårt Land om en rekke betente temaer som til stadighet er oppe for diskusjon i Den norske kirke.

Denne uka ble det klart at det blir en sjette kandidat med videre i prosessen. Kjersti Gautestad Norheim fikk de 100 underskriftene hun trengte for å ta i bruk supplerende nominasjon, altså bispenominasjoner utenfor bispedømmerådet. Derfor har Gaustestad Norheim nå blitt stilt de samme spørsmålene som de fem andre kandidatene.

Vigsel av homofile

1. Vier du selv likekjønnede par?

– I Den norske kirke er det rom for å bruke to ulike vigselsliturgier. Om jeg skulle bli biskop vil jeg sørge for at det er gode ordninger slik at alle likekjønnede par som ønsker vigsel i kirken skal få tilgang til dette. Jeg vil også sikre at de prestene som ikke ønsker å gjennomføre en likekjønnet vigsel, skal få slippe det.

– Hvis det kommer et homofilt par til deg og spør om du kan vie dem, hva svarer du da?

– Da ville jeg tatt en vurdering på det.

Vil i dialog med samboende

2. Hva tenker du om å ordinere og vigsle mennesker som lever i samboerskap til tjeneste i Den norske kirke?

– Ekteskapet er den beste ordningen for samliv. Jeg regner med at bispekollegiet snakker sammen om hvordan man skal håndtere ulik praksis på dette området. Samtidig tenker jeg at spørsmål knyttet til hvordan vi organiserer de næreste relasjonene i livet er spørsmål det vil være naturlig å ta opp med den enkelte kandidat i en ordinasjonssamtale.

– Så du kan ikke garantere teologistudenter som er samboere at deres samlivsform ikke blir utslagsgivende i ordinasjonsprosessen?

– Jeg tenker at samboerskap ikke automatisk diskvalifiserer noen. Så tar jeg gjerne samtaler med kandidaten om det.

Kvinneprestmotstandere

3. I dag er det prester i bispedømmet som ikke vil samarbeide med kvinnelige prester. Hvordan vil du håndtere dette?

– Bispemøtets uttalelse om ordinasjon og kollegafellesskap fra 2020 understreker at biskopene ikke lenger vil ordinere prester som ønsker å avstå fra samarbeid med andre prestekolleger. Bjørgvin bispedømmeråd vedtok samme år at Bispemøtets uttalelse skal legges til grunn ved fremtidige ansettelser. Det ble imidlertid innført unntak for dem som allerede er ansatt. Dette gir kommende biskop et godt utgangspunkt for å håndtere denne utfordringen.

4. Hva tenker du om å dele ut nattverden til mennesker som ikke regner seg som kristne eller har en kirkelig tilhørighet?

– Heldigvis spørres det ikke etter dåpsattest når vi feirer nattverd, men Den norske kirke kan med fordel ta de nødvendige samtalene om hvordan vi som kirke skal tenke om implikasjonene av en nattverdspraksis som har endret seg over tid.

5. Hva tenker du om utlån av kirker til livssynsnøytrale seremonier? Og bør prester i Den norske kirke benyttes til å lede slike seremonier?

– Kirken og kirkerommet har stor betydning for mennesker, ofte langt utenfor det gudstjenestefeirende fellesskapet. Mange steder finnes det heller ikke egnede livssynsnøytrale seremonirom. Vi som kirke bør utvise klokskap i måten vi møter mennesker på. Vi har et handlingsrom vi kan bruke uten at seremoniene trenger å gjøres livssynsnøytrale. Når det gjelder bruk av prester i slike seremonier, så tenker jeg at en prest er en prest uavhengig av om presten er i tjenesteklær eller ikke.

---

Slik er den videre prosessen

  • 2. desember: Frist for eventuell supplerende nominasjon.
  • 6. desember: Kirkerådet presenterer kandidatene.
  • 5. januar 2023: Frist for alle med stemmerett til å gi rådgivende stemme.
  • 6. januar 2023: Offentliggjøring av de tre kandidatene med flest stemmer.
  • 19. januar 2023: Frist for bispedømmerådet og biskopene til å uttale seg om kandidatene.
  • 9.–10. februar: Kirkerådet tilsetter ny biskop i Bjørgvin.

---

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion