Avviklingen av bopliktordningen slo i hans tilfelle ikke ut i en kraftig økning i boutgiftene.