Verdidebatt

Mer åpenhet for fedrekvoten

FORELDREPERMISJON: Først når barnets behov blir diskutert på en saklig måte, vil fedre oppleve at de kan delta i debatten uten risiko for å bli beskyldt for å tråkke mødre på tærne.

Maja Sandmo Grip beskylder MannsForum for å være polariserende og undergrave debatten om foreldrepermisjon i sitt innlegg i Vårt Land. Hun etterlyser fedres deltagelse i debatten samtidig som hun i tittelen, «Nok fokus på fedrekvoten», prøver å legge lokk på den.

At Sandmo Grip påstår at Gro Vatne Brean, med flere, ikke har tatt til orde for å innskrenke eller fjerne fedrekvoten fremstår i beste fall som forvirrende. Om en skroting av tredelingen av foreldrepermisjonen, slik både Brean og hennes kolleger og også nå psykologforeningen ønsker, ikke er en innskrenking av fedrekvoten, hva er den da? Om motstandere av tredelingen har et ønske om å bevare fedrekvoten, burde vi sett argumentasjon for løsninger hvor fedrekvoten beholdes, som for eksempel øke den samlede kvoten. Men argumenter i den retning har glimret med sitt fravær.

Om kvinner som har født barn fortsatt ikke er i stand til å gå tilbake til arbeidslivet etter 7-8 måneder må dette håndteres på andre måter enn gjennom foreldrepermisjonen

—  MannsForum

Permisjonen er ikke en sykemelding

Sandmo Grip mener MannsForum er polariserende samtidig som hun mener det må gå an å «sette sin fanesak i et helhetlig bilde». MannsForum mener også at et helhetlig bilde er viktig. Nettopp derfor har vi valgt å gå ut i vårt innlegg og henvise til forskning og statistikk som taler i mot en fjerning av tredelingen. Forskning og statistikk som motstandere av tredelingen i sin helhet har valgt å unngå å nevne. Å beskylde dette for å være polariserende mener vi blir en avsporing av en debatt som burde fokusere på hva forskningen sier er best for barna.

Kvinnehelse i forbindelse med fødsel er selvsagt viktig, men om kvinner som har født barn fortsatt ikke er i stand til å gå tilbake til arbeidslivet etter 7-8 måneder må dette håndteres på andre måter enn gjennom foreldrepermisjonen, som neppe var tiltenkt funksjon som sykemelding. Derfor mener MannsForum at om vi skal ha en debatt om foreldrepermisjon med fokus på kvinners helse, så må denne fokusere på hva man kan gjøre der noen mødre av medisinske årsaker trenger lenger tid hjemme enn det foreldrepermisjonen gir rom for i dag, uten at dette går utover fedrekvoten.

Fedres deltakelse i debatten

Med den kunnskapen vi har i dag er det forøvrig lite som tyder på at en reduksjon eller fjerning av fedrekvoten vil føre til større fleksibilitet. Statistikk fra NAV viser tydelig at fedres uttak følger fedrekvoten, og undersøkelser fra NAV indikerer at det er mor som bestemmer hvordan permisjonstiden skal fordeles. Kanskje dette også er en indikasjon på hvorfor fedre i så liten grad deltar i denne debatten?

Når det kommer et innlegg som MannsForums, som på mange måter målbærer både fedre og andre fagfolks syn, er det interessant, men også trist, at responsen ikke er å svare saklig på dette, men å både ugyldiggjøre det og, noe selvmotsigende, å etterlyse fedres deltakelse i debatten.

Først når barnas behov kommer fremst, og man kan diskutere dette på en saklig måte, basert på fakta som forskning og statistikk, så har vi den debatten vi trenger rundt temaet. Og først da vil fedre oppleve at det å delta i debatten er uten risiko for å bli beskyldt for å tråkke kvinner på tærne.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt