Verdidebatt

Nok fokus på fedrekvoten

FORELDREPERMISJON: Vi må sette strek for det som har blitt en stygg mor-mot-far-diskusjon og komme til saken.

I debatten om fordelingen av foreldrepermisjon er det et tap at fagfolk undergraver hverandre, slik representanter fra Mannsforum gjør i sitt innlegg «Mors beste er ikke alltid barnets beste».

Vi kan ikke se på det å få barn som et «standardisert opplegg» som krever samme ordninger for alle. Og vi må slutte å sette foreldre opp mot hverandre i en diskusjon som handler om hvilken foreldrepengeordning som tjener formålet best for flest.

Maja Sandmo Grip, Universitetslektor,
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge), NTNU

Polariserende fra Mannsforum

Jeg har fulgt debatten og de mange sidene som er belyst i saken. Psykologspesialist Gro Vatne Brean m.fl. har på ingen måte, verken i kronikker eller i Debatten på NRK 26. april, tatt til orde for å innskrenke eller fjerne fedrekvoten, slik debattantene i Mannsforum hevder. De har heller aldri argumentert med at fedre ikke er viktige for barn eller ikke er av stor betydning for familien som helhet, tvert imot.

Vi trenger å sette oss ned og se på kunnskapsgrunnlaget uten ideologiske briller

—  Maja Sandmo Grip

Vatne Brean m.fl. har fokusert på at fleksibilitet i ordningen er viktig og at foreldre selv må få velge hva som er best for deres familie. I tillegg har de vært opptatt av mors perinatale helse, noe som vi vet og har forskningsmessig belegg for å hevde er av stor betydning for spedbarnet, for mor selv, for fedre og for familien. Her er representantene fra Mannsforums fremstilling ufullstendig og polariserende.

Det må gå an å argumentere for sitt perspektiv uten å undergrave eller mistolke andres perspektiver. Det må også gå an å sette sin fanesak inn i et helhetlig bilde, og se de ulike sidene ved debatten under ett. For her er det mange aspekter som er viktige. Og siden vi vet at utgangspunktet for alle de ulike familiekonstellasjonene er så forskjellig, så må kanskje dette løftes frem som det viktigste i en debatt som handler om hvordan permisjonsordningen bør være.

Ta av ideologiske briller

Vi må se på løsningsalternativer som ikke handler om å gi eller ta permisjonsuker fra noen, eller hvordan antallet uker bør fordeles mellom foreldrene. Vi trenger å sette oss ned og se på kunnskapsgrunnlaget uten ideologiske briller, og ut fra dette vurdere «barnets beste» og hvordan permisjonsordningen bør være.

Det er i dag mer kunnskap om betydningen av at begge foreldrene har omsorg for barnet, og det er i tillegg en annen kultur knyttet til kjønnsroller i hjemmet. Vi trenger likevel fortsatt fedrekvoten, blant annet for å sikre fars/medmors rettigheter overfor arbeidsgiver. Dette er rettigheter vi skal hegne om. At far/medmor er en viktig og likeverdig omsorgsperson for barn – det er de aller fleste av oss som deltar i den offentlige debatten fullstendig enig i. Akkurat dette argumentet kan vi legge i boksen med merkelapp «opplest og vedtatt».

Hvorfor representantene for Mannsforum da bruker verdien av far som et argument mot verdien av mor – det er for meg uforståelig og grunnleggende feil.

Flere fedre i debatten

For å forstå sakskomplekset bedre må vi få flere fedre på banen i debatten. Det er med stor interesse jeg observerer at det stort sett er kvinner som engasjerer seg i den offentlige debatten om foreldrepermisjon, også i kommentarfeltene. Vi trenger et debattklima hvor flere fedre kan vise engasjementet sitt. For fedre er viktige som omsorgspersoner for sine barn, og fedrekvoten må bevares og hegnes om.

Hvorfor representantene for Mannsforum bruker verdien av far som et argument mot verdien av mor er for meg uforståelig

—  Maja Sandmo Grip

Men vi må unngå en ytterligere polarisering, og stå samlet om det som er sakens kjerne: Hvilken ordning sikrer de ulike barn i de ulike familier best mulig rammer i barnets første leveår?

Både mødre og fedre er viktige for barn. Det bør være mulig å anerkjenne hverandre i foreldrerollen og sette kunnskapen vi har om spedbarnets behov i sentrum for en saklig diskusjon, med det for øyet å finne den beste ordningen som ivaretar de ulike familiers situasjon og behov.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt