LES BREVET TIL BUFDIR:

Angående bekymringsmelding fra Bufdir

Det hevdes at vi henger trusler over elevene, om at «å ikke følge Guds lov medfører å bli brent i helvete». Det er absolutt ikke slik vi driver undervisning

Et tilsvar til Bufdirs bekymringsmelding fra kollegiet ved Ørsnes privatskole (skoleåret 2019/20)

I 2019 ble vi via media informert om at det i ganske lang tid har foregått en prosess opp mot Guds menighet og deres to grunnskoler; Vikten skole og Ørsnes privatskole. Bufdir har sendt en bekymringsmelding til barneverntjenesten i både Vågan og Vest-Lofoten, der det står at direktoratet er blitt gjort kjent med graverende opplysninger ved skolene, og at de derfor anser det som nødvendig å varsle barneverntjenesten.

Mangelfull håndtering av saken

I bekymringsmeldingen fra Bufdir kommer det frem både uriktige opplysninger og mistolkninger av det livssynet som skolen bygger på. Men i dette tilsvaret vil vi konsentrere oss om de uriktige opplysninger vedrørende skolen og det vi oppfatter som mangelfull håndtering av saken. Det aller viktigste som vi ønsker å formidle og å bidra til ved denne henvendelsen, er et sterkt ønske om å komme i direkte kontakt med personer (omtalt som informanter i bekymringsmeldingen) som har vært elever ved skolen og som føler å ha vært utsatt for krenkende atferd fra skolen og skolens ansatte sin side. For dette er dypt å beklage. Det er stikk i strid med våre intensjoner om å drive og utvikle en skole der alle føler seg inkludert, der alle føler å få være seg selv samt å legge til rette for individets frie valg. Derfor ønsker vi at de som føler å ha blitt krenket som elev ved vår skole, tar direkte kontakt med oss og forteller sin historie. For bare ved en direkte kommunikasjon med den/dem dette gjelder, kan vi få mulighet til å rette opp i saken(e) - så langt det lar seg gjøre i ettertid. Og om det er vanskelig å ta direkte kontakt med oss, finnes det andre instanser kommunikasjon kan skje gjennom – som for eksempel fylkesmannen.

LES OGSÅ: Vårt Lands reportasje om de påståtte forholdene ved Guds Menighet

Hvorfor tas det ikke affære?

Vi undrer oss over at Bufdir i ett års tid nå har sittet med informasjon som de mener indikerer alvorlige lovbrudd ved skolen, uten å ha gått direkte til tilsynsmyndigheter og bedt dem å ta de påståtte lovbruddene direkte med skolen. Det vises til at informanter har uttalt å ha blitt utsatt for både fysisk og psykisk vold samt uttalelser hinsides både fornuft og moral i meldingsbok. Og det heter at anklagede lærer(e) fortsatt jobber ved skolen. Vi gjentar: «fortsatt jobber ved skolen». Hvorfor tas det da ikke affære, slik loven tilsier (Loven om barneverntjenester §6-4)? Det er nulltoleranse for slikt, og om noen opplever å bli krenket av skolens ansatte, må det stoppes! Da er det spesielt at direktoratet som skal ivareta barn- og unges oppvekstsvilkår, selv ikke går tjenestevei for direkte oppfølging og konfrontasjon av trusselen mot elever her og nå. For det er jo det som beskrives i direktoratets egen bekymringsmelding. Da blir det underlig i våre øyne, at direktoratet velger å melde saken til barnevernet på generell basis og dermed mener seg ferdig med saken.

I den samme bekymringsmeldingen meldes det også om at skolen driver med store avvik fra læreplanen i religionsopplæringen. Blant annet hevdes det at andre religioner blir benevnt som at «det bare var tull fordi de hadde feil tro. Bare vi hadde rett tro». Dette er stikk i strid med hvordan vi driver religionsopplæring. Vi legger vekt på at elevene skal få godt kjennskap til andre trosretninger, ifølge læreplanen – og at disse selvsagt skal behandles med respekt. At vi også underviser om livssynet som skolen bygger på, finner vi like selvsagt. Det er faktisk en hovedgrunn til at skolen er opprettet. Og i det sammen livssynet er det krystallklart at alle verdimessige veivalg skal skje av fri vilje. Om noen i skolen har drevet en undervisning som strider mot dette, er det et stort avvik.

Absolutt ikke slik vi driver undervisning

Det hevdes også at vi henger trusler over elevene, om at «å ikke følge Guds lov medfører å bli brent i helvete». Det er absolutt ikke slik vi driver undervisning. Det evige evangelium, som er det livssynet skolen er basert på, blir ikke formidlet som en “trusselreligion”. Vi er dessuten åpen omkring all vår undervisning og tar gjerne imot hvem som helst som er interessert i undervisningsoppleggene vi både har kjørt og kjører. Og vi tar mer en gjerne en prat omkring verdiene og det livssynet som skolen bygger på. Dette gjelder selvsagt også for tilsynsmyndigheter.

Direktoratets fremgangsmåte fremstår også som problematisk iht arbeidsmiljø og arbeidstakers rettigheter til opplysninger om seg selv og sitt virke. Generelt skal ikke arbeidsrettslige saker som åpenbart gjelder enkeltlærere, tas i offentlig rom.

LES OGSÅ: Direktoratet åpnet tilsyn med Guds Menighet-skolene, men besøkte dem aldri: – Det holder ikke

En posisjon vi kan ordne opp i

Skolen er basert på Friskolelova og en godkjent læreplan, der også paragraf 9a om elevenes trygge læringsmiljø inngår. Dette er da også et felt vi stadig snakker om i lærerkollegiet. Direktoratets håndtering av saken har i den siste tiden i realiteten vanskeliggjort denne viktige siden av oppfølgingen av de elevene som hver dag kommer til skolen. Anklagene henger over oss og tar fokus. Og når anklagene er diffuse, ikke konkrete i forhold til hvem dette gjelder - hverken den/de som anklager er eller hvem vedkommende lærer(e) er, er skolen per i dag uten mulighet til å ta tak i saken. Vi formoder at dette ikke er direktoratets hensikt.

Derfor denne sterke oppfordringen til at direktoratet på en konstruktiv måte bidrar til at skolen kan komme i en posisjon der vi kan ordne opp i saken(e) som måtte inneha den alvorlighetsgraden som formuleringen i bekymringsmeldingen beskriver.

LES MER:

Bufdir: Henlegging av bekymringsmelding kan ha vært ulovlig

Ivan Lykkegård-Holmen brøt ut av trossamfunnet: – Slik er livet i Guds Menighet

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt