Verdidebatt

Kirken , FRI og Pride

Når kirken støtter en ideologi som er i strid med kristen etikk

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Da Jesus i sin bergpreken underviste sine disipler til å være hans etterfølgere, startet han med å erklære dem for salige (Matt 5-7).Han ville at de skulle leve i verden, men uten å tilpasse seg verden. Et slikt liv ville kreve forsakelse og føre til forfølgelse. Dere er jordens salt, sa han, dere er verdens lys.

Nettopp Jesu ord om salt og lys (Matt 5,13-16) var biskop Kari Veitebergs prekentekst da hun i Oslo Domkirke 25.juni2019 talte til deltakere ved Pride-feiringen. Nå adresserte hun seg direkte til dem: «Dere er jordens salt.» «Dere er lys!» Hun gratulerte dem: «Happy Pride! Dere er salige. Vær stolte! La oss oppmuntre hverandre til stolthet.»

Hadde biskopen bibelsk grunnlag for sin saligprisning og appell til stolthet?

 Bak Pride-arrangementene står organisasjonen «Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold». På organisasjonens plattform, som er presentert på Fris hjemmeside, kan man lese hva som er Fris grunnsyn og målsetting. Fri vil frigjøre seg fra tradisjonelle normer for kjønn og seksualitet. Alle former for samliv, atferd og seksuelle handlinger som er basert på respekt, likeverd og samtykke, er betraktet som positive. Fri er imot at samlivet mellom mann og kvinne blir omtalt som det naturlige og ønskelige. Fri vil utvide familiebegrepet til å omfatte polygami og en selvvalgt gruppe av partnere eller venner. Det sjette bud er i praksis utradert.

Fri vil gjøre det lovlig både å kjøpe og selge seksuelle tjenester.  Fri mener at offentlige tilskudd bare skal gis til trossamfunn som ikke diskriminerer «mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet». Fri går inn for at alle skal kunne bestemme sitt kjønn selv, og forventer at helsevesenet strekker seg langt for å yte kjønns-endrende behandling. Fri ønsker at helsevesenet, barnehager og skoler skal veilede i samsvar med deres egen ideologi, som bryter radikalt med kristen etikk.

Da skulle man tro at kirken tok tydelig avstand fra Fris ideologi og målsetting. Men ledere i kirken støtter i stor grad opp om Pride-arrangementene. Nå er det et faktum at mange lesbiske og homofile er blitt dårlig behandlet igjennom mange år. Vi må aldri godta mobbing og trakassering av mennesker med annen seksuell orientering. Men Fris målsetting er langt mer omfattende enn dette. Derfor er det grunn til å reagere kraftig når ledere i kirken reservasjonsløst støtter Pride-togene og oppfordrer til å delta i disse.

Biskop Kari Veiteberg oppmuntrer til å være stolt over en livsstil som Jesus forkaster. Disiplene var lys og salt nettopp ved ikke å følge hedningenes syndige livsførsel. Jesus skjerpet budene, også det sjette: «Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke drive hor! Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte» (Matt 5,28). Jesus kalte sine etterfølgere til å leve i syndenes forlatelse og følge Guds vilje.

«Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult», leser vi i Rom 4,7. I domkirken erklærte biskopen Pride-deltakerne å være salige og stolte over sitt Pride-engasjement. Hun har intet bibelsk grunnlag for dette. I hennes tale fantes intet kall til omvendelse.

Fri-ideologien sprer seg nå i kirken med Åpen Folkekirke som pådriver. I Kristiansand domkirke blir det arrangert regnbuemesser. Nå står Ørsta kyrkje for tur i mai. Sist sommer deltok Kai Steffen Østensen i det første Pride-tog i Farsund. Deretter stilte han på Åpen Folkekirkes liste ved kirkevalget i høst. Nå er 25-åringen valgt til leder av Agder og Telemark bispedømmeråd!

Kirkens bispemøte og øverste rådsorganer forholder seg tause til utviklingen. Sannhetens største fiende er ikke løgnen, men likegyldigheten. Da Peter og Johannes ble fengslet av Det høye råd og fikk forbud mot å tale i Jesu navn, fortsatte de å forkynne Guds ord med frimodighet (Apg 4, 31). De oppfordret til omvendelse og etterfølgelse. Slik var de salt og lys i sin samtid. Slik er de forbilder også for Guds folk i dag.

Jon Kvalbein

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt