Leder

Islam Net og religionsfriheten

RELIGIONSFRIHET: Det er all grunn til å følge kritisk med på virksomheten til salafistiske organisasjoner som Islam Net. Men religionsfriheten er en menneskerett som man skal være forsiktig med å sette til side.

Det har vakt berettiget oppsikt at den muslimske organisasjonen Islam Net akter å starte et aktivitetssenter for ungdom i Groruddalen. Organisasjonen står for en tolkning av islam som kan komme i konflikt med verdier som settes høyt i det norske samfunnet, som likestilling mellom kjønnene og rettigheter for homofile.

Vi finner det betenkelig at man vedtar en mulighet for generelle inngrep i tros- og livssynssamfunn ut fra mistanke til en bestemt organisasjon.

—  Vårt Land

Noen av de norske borgere som har sluttet seg til terrorbevegelser, har vært innom Islam Net som et steg på veien i sin radikalisering. Organisasjonen tar selv avstand fra slike voldelige bevegelser, og hevder de har bidratt til å hindre folk i å gå den veien. Men at planene om aktivitetssenter ble kjent samtidig med at en norsk kvinne ble dømt for deltakelse i IS, har nok likevel bidratt til skepsisen.

Stortinget griper inn mot Islam Net

Nå har flertallet på Stortinget, Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, samlet seg om et vedtak som vel må sies å være rettet direkte mot Islam Nets planer, men som likevel blir gjeldende for alle trossamfunn. Regjeringen pålegges å komme med forslag som kan gi kommunene virkemidler for hindre fritidsaktiviteter for barn og unge som kan bidra til radikalisering eller være i strid med barns rettigheter eller likestillings- og diskrimineringsloven.

Det skal videre utarbeides en samfunnskontrakt som forplikter tros- og livsssynssamfunnene til integrering, det skal føres tilsyn med fritidsaktiviteter for barn og unge som driver religiøs undervisning, og endelig skal det kartlegges hvilke pengegaver slike organisasjoner får fra utlandet.

Åpner for vidtgående inngrep

Vi forstår bekymringen stortingsflertallet gir uttrykk for. Men vedtaket åpner etter vår mening for ganske vidtgående inngrep i religionsfriheten og organisasjonsfriheten. At det skal være mulig å gripe inn mot slikt som er i strid med gjeldende lovgivning for barns og unges rettigheter, bør være selvsagt. Men «kan bidra til radikalisering» er en upresis formulering som det er uklart hva skal bety i praksis.

At staten skal kunne pålegge tros- og livssynssamfunn en særlig oppgave i å arbeide for integrering, åpner for en spesiell dirigering av trossamfunn som kan gripe inn i religionsfriheten. Å følge med på hva som skjer, og å sjekke pengestrømmens betydning, kan derimot være nødvendig.

Vi finner det betenkelig at man vedtar en mulighet for generelle inngrep i tros- og livssynssamfunn ut fra mistanke til en bestemt organisasjon. Det kan få uoversiktlige følger. Vi håper at den regjeringen som får ansvar for å konkretisere dette vedtaket, vil ta inn over seg at religionsfriheten er en vesentlig menneskerettighet, som ikke bør settes på spill ut fra en enkeltsak.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder