Norsk barnevern har de siste årene møtt kraftig kritikk. Mangler er blitt avdekket når det gjelder medvirkning, nå viser det seg også at barnevernet og Nav systematisk bryter loven når det gjelder ettervern. Mange unge som har vært under barnevernets omsorg, blir ikke fulgt opp lovmessig når de blir myndige. Det skrev Vårt Land tirsdag.

Fylkesmennene undersøkte i fjor 33 saker om ettervern, og de avdekket lovbrudd i 22 av sakene. Helsetilsynet konkluderer med at dette er urovekkende. Det er ingen overdrivelse.

Varige helseutfordringer er en av konsekvensene

Ungdommene får problemer med å fullføre skolegang og komme inn i arbeidslivet. Mange får helseutfordringer som blir varige, fordi hjelpeapparatet ikke samarbeider godt nok eller tolker regelverket for snevert.

Mange av disse ungdommene har aldri hatt et velfungerende sikkerhetsnett. De har få voksenpersoner de kan støtte seg til i overgangsfasen mellom barnevernsliv og voksenliv. Da er det ekstra alvorlig at det sikkerhetsnettet samfunnet har ansvaret for å spenne opp under dem, har så store hull.

Enkeltmenneskets medbestemmelse nedprioritert

En etat som kan og må gripe inn i menneskers liv når de er på sitt mest sårbare, må tåle å bli gransket. Det kan se ut som om budsjetthensyn og mangel på kompetanse går ut over respekten for enkeltmenneskets medbestemmelse.

Det mest alvorlige med denne rapporten, er at funnene ikke overrasker. Dette er en svikt i systemet som har vært kjent i mange år. Politikere fra ulike partier har lovet at de skal ta tak i problemet, men der lite har skjedd.

Lovendring underveis

Ettervern er definert som en rettighet, men blir systematisk neglisjert. Når nå barnevernsloven skal endres, er dette et av de feltene som må tydeliggjøres. Det er behov for å definere hva ettervern skal være, hva kommuner må tilby som et minimum og hvilke sanksjoner man har, dersom systemet svikter.

Unge med barnevernserfaring som har fått et godt ettervern, klarer seg langt bedre i voksenlivet enn de som blir stående alene. Kostnadene for samfunnet kan bli enorme på lang sikt hvis ettervernet svikter i svært avgjørende år. Det aller viktigste er at vi som samfunn klarer å beskytte enkeltmenneskets egenverd i møte med systemet.

• LES OGSÅ: Unge med barnevernserfaring har i mange år kjempet for et bedre ettervern.

• Barnevernet er også for dårlige til å ta med barna på råd om deres eget liv, skrev Vårt Land om tidligere i vår.