Kultur

Menighetsråd anker til Høyesterett: – I bresjen for et brutalt arbeidsliv

RETTSSAK: Musiker Harald Bakkeby Moe har vunnet mot Tromsøysund menighet i to rettsrunder. Nå vil menigheten ta saken til landets øverste domstol.

– Jeg hadde håpet at to enstemmige dommer skulle være nok. At vi kunne bli ferdige med dette og gå tilbake på jobb, sier Harald Bakkeby Moe.

Men det gikk ikke slik musikeren håpet. Torsdag ettermiddag oversendte nemlig Tromsøysund menighetsråd en anke til Høyesterett. Den norske kirke-tilknyttede menigheten er med andre ord ikke enig i lagmannsrettens dom, som ble avsagt for en måned siden.

Hålogaland lagmannsrett konkluderte med at Bakkeby Moe skal være fast ansatt hos Tromsøysund sokn, og at han hadde krav på blant annet etterbetaling av lønn og oppreisningserstatning. «Lagmannsretten finner det klart at Bakkeby Moe samlet sett har vunnet saken», het det i dommen.

Når en ny dom nå er anket, mener Bakkeby Moe at menighetsrådet legger opp til at musikere og andre kulturarbeidere ikke skal ha samme vern som arbeidstakere ellers.

– På en måte var det overraskende at de anket, fordi vi synes dommen fra lagmannsretten var veldig klar. Men sånn som jeg kjenner dem, var det ikke så overraskende. At menigheten fortsetter å gå så tydelig i bresjen for et brutalt arbeidsliv, er veldig spesielt etter mitt syn, mener Bakkeby Moe.

– Veldig grundig vurdering

Også Nord-Troms og Senja tingrett slo fast at musiker Harald Bakkeby Moe, som sammen med elleve andre musikere i en årrekke har vært i konflikt med Tromsøysund sokn, hadde krav på fast ansettelse.

Når menighetsrådet igjen anker en dom, handler det for dem om «det prinsipielle i denne saken». Menighetsrådsleder Oddgeir Stenersen avviser at de går i bresjen for et mer kynisk arbeidsliv.

– Slik vi ser det handler dette om hva det vil si å ha oppdrag slik som mange kunstnere har, personer som er registrert som enkeltpersonforetak. Denne saken kan gå langt utover Tromsøysund menighetsråd. Vi har gjort en veldig grundig vurdering, men jeg vil ikke prosedere en sak som er anket.

– Tror du dere får medhold på tredje forsøk?

– Vi må vente å se hva utfallet blir, men vi tror selvsagt det.

---

Dette er saken

  • Musiker Harald Bakkeby Moe har saksøkt Tromsøysund sokn med krav om fast ansettelse. Han krevde også en erstatning tilsvarende mellomlegget mellom åtte års oppdragshonorar og fast lønn, samt feriepenger og pensjonsopptjening.
  • En rettsmekling mellom partene august 2020 førte ikke fram, og desember 2021 gikk saken for Nord-Troms og Senja tingrett.
  • 4. januar 2022 kom tingrettsdommen, som enstemmig konkluderte med at Bakkeby Moe har vært å regne som fast ansatt. Samtidig besluttet de at han skulle få utbetalt feriepenger fra Tromsøysund sokn opptjent tilbake til 1. januar 2013. De forpliktet også soknet å etterinnmelde ham i tjenestepensjonsordningen.
  • 4. februar 2022 anket Tromsøysund sokn dommen. «Vårt standpunkt er at tingretten har vurdert disse tingene feil, og derfor anker vi. Og det gjelder stort sett det hele, både tilknytningsforholdet, stillingsbrøken, og de postene som går på pensjon og feriepenger», sa soknets advokat til Vårt Land.
  • 26.–30. september i år gikk saken for Hålogaland lagmannsrett. 8. november avsa lagmannsretten sin dom, der Harald Bakkeby Moe fikk ytterligere medhold.
  • Torsdag denne uka anket soknet dommen til Høyesterett.

---

«Lockout»

Tvisten mellom Harald Bakkeby Moe og Tromsøysund menighetsråd har pågått i flere år. Rettssaken mellom Bakkeby Moe og menighetsrådet setter presedens for alle de tolv musikerne som har vært tilknyttet Ishavskatedralen med ettårige oppdragskontrakter i en årrekke.

Bakkeby Moe, som også er tillitsvalgt for de andre musikerne, har forsøkt å få til en midlertidig løsning, slik at de gjenoppta konsertserien parallelt med at rettstvisten pågår. Han skulle gjerne vært tilbake på jobb da koronarestriksjonene ble lettet i september i fjor.

– Jeg har gjort utallige forsøk på å få i gang konsertene, men de har ikke vært interessert i noen midlertidig ordning. Det skuffer meg at det ikke er noen vilje der, og i praksis er det en slags lockout, mener musikeren.

Menighetsrådsleder Oddgeir Stenersen er klar på at de ikke er aktuelt så lenge rettstvisten pågår.

– De har gått til sak fordi de har hatt det de mener er ulovlige avtaler. Da kan ikke vi gå inn i det så lenge saken er uavklart.

På forsommeren lyste menighetsrådet likevel ut stillinger i et forsøk på å gjenoppta konsertserien.

– Det var et tidsbegrenset engasjement som det var fritt frem for alle å søke på. Men dette var før lagmannsrettens dom, og nå sitter vi stille i båten til ting er avklart, forklarer Stenersen.

Anker til Høyesterett krever samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg.

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kultur