André Kirsebom

Leder og Spirituell Prest i NST

Norsk Spiritualistisk Trossamfunn (NST) har igjen fått avslag på sin søknad om å være med i STL som er Samarbeidsrådet for Tros- og Livssyn i Norge. Årsaken er at vi har for kort historie, er for små og ikke har betydning. Det er tydelig at de mannsdominerte trossamfunnene ønsker å beskytte sitt hegemoni som styrer vår tro. Når en åpen, hjertevarm tro der kvinner er i flertall søker medlemskap, er det viktig å holde dem utenfor.

En av årsakene til avslaget er at vi har en for kort historie. Spiritualismen som trossamfunn ble startet rundt år 1900 i Engeland og kom til Norge i 2007. Til sammenligning ble Humanetikerne først etablert i 1956, Holistisk forbund i 2001 og Muslimsk Dialognettverk Norge i 2017. Alle disse er eksempler på samfunn som er representert i STL. Selv om NST ikke har vært så lenge i Norge, har de lengre internasjonal historie enn disse. En kan spørre seg hvor mye dette kriteriet veier i avslaget.

Har ikke likestilling betydning for det norske samfunnet?

Det er klart at størrelse teller noe, det kan en forstå. Jo flere medlemmer som er med, jo viktigere er man for utviklingen av trossamfunn i Norge. Det rare er at når en tar frem tall fra eksisterende medlemmer i STL for 2019, finner vi at Bahá’í-samfunnet i Norge bare hadde 1118 medlemmer. Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge hadde 1631, Det Mosaiske Trossamfund hadde bare 672 og Holistisk forbund hadde 862. Norsk Spiritualistisk Trossamfunn med sine 1040 medlemmer er da faktisk større enn noen av disse. Likevel har de tydeligvis ikke nok medlemmer til å bli med som nytt medlem.

Det siste kriteriet for avslag er betydningen for det norske samfunnet. Vi kan forstå at et samarbeidsråd ikke trenger svært mange samfunn i samme kategori. Det er ikke behov for titalls kristne eller muslimske menigheter siden mange av disse er like. Det det er behov for, er at mangfoldet av norske trossamfunn er representert. I STL sine statuetter står det at STL er en dialog- og interesseorganisasjon som arbeider for likebehandling i lov og praksis. De skal arbeide for å fremme likestilling mellom tros- og livssynssamfunn i Norge basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter.

Norsk Spiritualistisk Trossamfunn har 80 prosent kvinnelige medlemmer

Norsk Spiritualistisk Trossamfunn skiller seg ut på mange måter. En av de viktigste forskjellene er at de er en åpen og hjertevarm religion som har stor aksept for alle mennesker av alle trosretninger. Den virkelig store forskjellen er antallet kvinner som engasjerer seg i NST. Internasjonalt har den i alle tider latt kvinner komme frem som prester og i ledende stillinger. NST har i dag flere kvinnelige prester enn menn, og det er også flere kvinner enn menn som går i lære for å bli Spirituell Prest. I styret er det fem kvinner og en mann. Når en ser på medlemmene ser vi at om lag 80 prosent av medlemmene er kvinner. Vi kan altså se at dette er en hjertevarm og feminin tro som tiltrekker seg kvinner.

Spiritualismen er en meget åpen tro som fremmer aksept, omsorg og healing. En viktig sak med spiritualismen er at de er en brobygger som mener at det er viktigere hvordan vi er mot andre mennesker, enn hvilken tro man har. De etablerte medlemmene i STL mener altså at moderlige og menneskelige verdier som dette ikke passer inn i samarbeidsrådet STL. En må derfor stille seg spørsmålet om hvor det blir av likebehandlingen og likestillingen som STL skal stå for. Det virker som om dette glemmes til fordel for å beholde makten i deres etablerte og mannsdominerte verden.

Våre verdier er et viktig bidrag til bredden av norske tros- og livssynssamfunn

Ledelsen i Norsk Spiritualistisk Trossamfunn har søkt medlemskap siden 2016 og vil fortsette å gjøre det i alle år fremover. Vi skal jobber for å fremme gode verdier. Når vi får flere medlemmer, vil STL til slutt bli nødt til å inkludere oss. Våre verdier er et viktig bidrag til bredden av norske tros- og livssynssamfunn.