Kjell Ingolf Ropstad

Tros- og livssynsminister (KrF)

Forslaget til ny tros- og livssynslov er det siste store steget i skillet mellom stat og kirke. Et av hovedformålene med den nye loven er å gi Den norske kirke mulighet til å bestemme mer selv. Derfor mener jeg det er naturlig at kirken også skal få avgjøre hvor og når kirkelige valg skal finne sted.

Kirken bestemmer

Forslaget innebærer at kirkelige valg kan avholdes samtidig med, og i nærheten av, offentlige valg. Altså avskjæres ikke muligheten, men det skal være opp til kirken å bestemme, ikke Stortinget. Dagens bestemmelse kom inn for å styrke demokratiet i kirken. Men når kirken nå skal gis større frihet til å bestemme
selv, må det også innebære at kirken selv må ta ansvar for å sikre sitt demokratiske grunnlag. Den økonomiske støtten til kirkevalgene vil uansett ligge der. Poenget er ikke slik noen synes å hevde at jeg ønsker å styre kirkens teologiske og liturgiske utvikling. Mitt utgangspunkt er å fristille staten fra kirken, og ikke motsatt. Vi har tvert imot jobbet målrettet for at kirken selv, ikke staten eller politikerne, skal ta disse veivalgene. Når kirke og stat har skilt lag, må kirken få være kirke uten innblanding fra staten. Det mener jeg er et grunnleggende prinsipp, og som bør være førende for politikeres religionspolitikk.

Ikke en hobby

Regjeringen viderefører en aktivt støttende politikk for kirken og andre trossamfunn. Den norske kirke har gjennom historien vært et helt sentralt og bærende element i samfunnet vårt. Kirken har vært der i menneskers liv på viktige dager, som dåp, bryllup og ved livets slutt. Kirken har ifølge Grunnloven en særlig stilling som folkekirke. Det ønsker jeg at den fortsatt skal ha. Derfor videreføres i all hovedsak dagens finansieringsordning for Den norske kirke. Og, med stortingsmeldingen om Opplysningsvesenets fond har vi sikret at staten skal sette av store verdier til å bevare våre kulturhistorisk viktige kirkebygg.

Mulighet til å dele ens tro og tvil sammen med likesinnede, og få være en del av et trosfellesskap, er avgjørende for å legge til rette for religionsfriheten. Tro er ikke en hobby, men en stor del av manges identitet. Jeg ønsker å underbygge og understøtte det livssynsåpne samfunnet.

Jeg har i hele mitt voksne liv hatt god kontakt med kirken, og som minister for tro og livssyn har jeg fått besøkt mange kirker og mange arenaer hvor Den norske kirke arbeider. Vi vil sikre at alle mennesker i hele landet også i fremtiden har tilgang til en levende og engasjert folkekirke.

Styrer seg selv

I den pågående debatten i Vårt Lands spalter mener jeg biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin har gode poeng i sitt innlegg.

Den norske kirke er ikke tapt og den har ikke mistet seg selv. Den har vunnet retten til å styre seg selv, til å være trossamfunn og styrkes som en levende folkekirke i hele landet. Det mener jeg er et gode, som jeg håper kirken også vil sette pris på.

LES MER OM KIRKEVALGDEBATTEN:

Åpen Folkekirke: Konservative kristne og HEF i felles kamp mot folkekirkelige

Generalsekretær i HEF: «Fjern koblingen mellom kirkevalg og offentlige valg»

«Sandaker-Nielsen tar ikke inn over seg de moralske sidene ved å klistre kirkevalg til kommunevalg»

Human-Etisk Forbund med krav: – Fjern koblingen mellom kirkevalg og offentlige valg