Vårt Land har lørdag 28. september en nyhetssak om Oslo kommunes bevilging til Oslo-kirkene. Kirkeverge Robert Wright synliggjør dramatikken i de kommunale overføringene, overføringer som ikke strekker til. Vi støtter kirkevergen i hans anliggende.

Hadde Oslo kommunes bevilgninger ligget på det samme som andre store norske byer, ville den økonomiske situasjonen til Oslo-kirkene vært betydelig bedre.

Savner utdypning fra byråden

Vi er noe undrende til byråd Rina Mariann Hansens utsagn om at «kirken i Oslo har synkende medlemstall og greier nok kanskje ikke å tilpasse seg helt endringene i tiden».

Vi har forståelse for at slike spissformuleringer kan bli til i en intervjusituasjon, men vil gjerne at byråden kan utdype hva hun mener med disse kritiske merknadene. For det stemmer ikke med de erfaringene vi har gjort disse siste årene.

En kirke rigget for fremtiden

Oslo bispedømme har satt i gang mange store og små prosjekter som skal rigge kirken for en ny fremtid i en by i utvikling med endring i demografien. Her er noen eksempler:

• De siste årene har bispedømmet blant annet gjennomført soknesammenslåinger. Antallet menigheter har blitt redusert fra 57 til 38 for å få utnyttet ressursene bedre.

• Kirkebruksplanen er rullet ut for å rigge oss strategisk for fremtiden og frigjøre lokaler slik at andre kristne menigheter, som migrantmenigheter og andre kirkesamfunn, kan benytte disse.

• I tillegg har vi nylig inngått et administrativt samarbeid mellom fellesrådene i Oslo, Bærum og Asker og bispedømmerådet for å se hvordan oppgavene kan løses bedre og mer effektivt i fellesskap.

• Kirken er med som aktør i utviklingen av Hovinbyen, et av de største utbyggingsprosjektene i Oslo.

• Menighetene i Oslo har hele tiden støttet en likebehandling av tros- og livssynsamfunn.

• I Groruddalen har vi i år, med raus støtte fra kommunen, en ekstra diakonal satsing. Kirken har spesielt fokus på nettopp de bydelene hvor våre medlemmer ikke lenger er i flertall. Vi jobber med faglig fundert religionsteologisk kompetanse hos våre ansatte og ser at vi nettopp trenger mer kirke fremover, ikke mindre.

• Og for mer enn ti år siden ble Kirkelig dialogsenter, et verksted for dialog mellom ulike tros- og livssyn i Oslo bispedømme, etablert.

Kirken i Oslo tilpasser seg nye tider

Antallet medlemmer i kirken i Oslo går kun marginalt ned. Prosentvis er nedgangen større, men på tre år har kirken kun mistet 7.000 medlemmer. Disse skulle vi selvsagt gjerne sett at ble værende som medlemmer, men når det har blitt mulig å melde seg ut og inn av kirken gjennom altinn, er det naturlig at det blir en justering i medlemstallet. Den norske kirke i Oslo har fortsatt over 330.000 medlemmer, så medlemstallene er med andre ord relativt stabile. I tillegg er oppslutningen om gudstjenesten og kirkelige handlinger også relativt stabile.

Selvsagt er det flere utfordringer og muligheter som ligger framfor oss, men kirken i Oslo ser at tidene endrer seg, og kirken tilpasser 
seg.

Kari Veiteberg

Biskop i Oslo

Gard Sandaker-Nielsen

Leder i Oslo bispedømmeråd

LES OGSÅ: Frykter digitalt orgel i Torshov kirke

LES OGSÅ: Kirken har tatt seg av tusenvis av flyktinger