Bjørn E. Engstrøm, Bjarne Hjeltnes og Wanja Karlsen

Medlemmer av Ellingsrud 
og Furuset menighetsråd

Kirkebruksplanen ble vedtatt i Fellesrådet og Bispedømme­rådet i desember 2018, i juni 2019 og høsten 2019. ­Ifølge kirke­vergen i Oslo betyr «fri­stilling» at kirken tas ut av ­ordinær ­kirkelig bruk. Det ­betyr at ­kirken skal overføres (avhendes) fra ­soknet/soknene og til Fellesrådet, at ­kirken ikke lenger har rett til forordnede gudstjenester og at alle leieinntekter fra kirken skal tilfelle Fellesrådet i sin helhet. I vedtaket i juni 2019 ble Ellingsrud kirke «fristilt» for utleie til Kirkens Bymisjon.

Ingen myndighet

I en ­utredning datert 20. juni 2017 til ­Biskopen i Oslo og med kopi til Kirkelig fellesråd i Oslo, ­skriver Kirkerådet om «fristilling» av kirker og peker blant ­annet på at rådet ikke kunne «se at ­bispedømmerådet – eller for den saks skyld, kirkelig fellesråd – har myndighet til å beslutte at en kirke tas ut av bruk». Kirkerådet skriver at dette betyr «at så lenge en kirke ikke er nedlagt, har ­menighetsråd og prest myndighet til fortsatt å bruke den i henhold til «Regler for bruk av kirkene». Kirkerådet skriver her rett ut at Fellesrådet og Bispedømmerådet ikke har myndighet til å beslutte fristilling av en soknekirke.

Kirkerådet skriver videre i utredningen at det krever det berørte menighetsrådets samtykke dersom menighetsrådet ikke lenger skal ha bruksrett ­eller råderett over kirkebygget og inventar/utstyr. Kirkerådet har i utredningen også pekt på at kirkeloven setter forbud mot at soknekirker «påheftes bruksretter», det vil si blir leid ut på langvarige leiekontrakter.

LES OGSÅ: Ellingsrud kirke leies ut

Holdt skjult

Menighetene i Oslo er ikke blitt kjent med Kirke­rådets utredning og ­konklusjoner fra 2017. Ved ­behandlingen av Kirkebruks­planen i Oslo Kirkelige Fellesråd og i Bispe­dømmerådet unnlot kirkevergen og stiftsdirektøren å gi de folkevalgte representantene informasjon om Kirke­rådets utredning. Dette ­betyr at ved­takene om Kirkebruksplanen bygger på et ufullstendig grunnlag og hvor vesentlig informasjon ikke er lagt frem for de folkevalgte. Det er grunn til å anta at vedtakene hadde blitt annerledes dersom Kirkerådets konklusjoner hadde blitt gjort kjent.

Fortsetter ­hemmeligholdet

Kirkevergen i Oslo og stifts­direktøren er flere ganger ­høsten 2019 blitt anmodet om å legge Kirkerådets utredning av juni 2017 frem for Felles­rådet og ­Bispedømmerådet, men dette har de begge avslått. Det innebærer at spørsmålet om lovligheten av såkalt «fristilling» av soknekirker og Kirkerådets ­utredning blir unndratt fra en bred og demokratisk behandling, noe som vi for vår del finner både betenkelig og uakseptabelt.

Kirkeloven fastsetter blant ­annet et forbud mot ­«avhendelse» av soknekirker, forbyr å ­«påhefte bruksretter» og ­begrenser ­fellesrådets ­myndighet til «forvaltning» av kirkene. Har fellesrådet gått utenfor sin myndighet? Det er all mulig grunn til å se nærmere på lovligheten av Kirkebruksplanen og vedtakene om «fristilling», «avhendelse» osv, som ble fattet i juni 2019.

LES OGSÅ: Ildsjeler i Ellingsrud menighet har kjempet lenge for å unngå fristilling

Dårlig økonomi

Ved­takene om «fristilling» og utleie av ­kirker har vært begrunnet i for lite penger til drift av kirkene, et betydelig etterslep på vedlikehold av kirkene i Oslo, og at kommunen ikke bevilger nok penger til Fellesrådet i Oslo. Dette har liten eller ingen betydning for Fellesrådet hva angår Ellingsrud kirke, hvor menighetsrådet har forpliktet seg til at alle leie­inntektene fra utleie av kirken skal gå direkte og uavkortet til Fellesrådet. Menighetsrådet har også lagt opp til gudstjenester annen hver gang i Ellingsrud og Furuset kirke for på den måten å begrense ressursbruken.

Stor betydning

Disse spørsmålene om lovligheten av «fristilling», «avhendelse» osv., har vesentlig betydning både for de menighetene i Oslo som allerede er blitt berørt og kan få like stor betydning for andre menigheter i Den norske kirke i fremtiden.

LES MER OM KIRKEBRUKSPLANEN:

Migrantmenigheter kan ta over Oslo-kirker

Ønsker å bruke nedleggingstruede kirker som grendehus

Fem Oslo-kirker tas ut av ordinær bruk