Slik forklarer folkehøyskolene sin ansettelsespraksis

Vårt Land har spurt landets kristne folkehøyskoler hva slags ansettelsespraksis de har. Her er svarene.

Reportasje

Fleire skular som har tilknyting til organisasjonar med eit konservativt samlivssyn, utelukkar likevel ikkje at sambuande eller homofilt samlevande kan jobbe som lærarar hjå dei.

1. Alta folkehøgskole

(Normisjon, Norges Samemisjon og Indremisjonsforbundet)
Ansatte kan være samboende eller homofilt samlevende, men disse kan ikke ha lærerstillinger eller være rektor. Det jobbes med å fornye verdidokumentet.

2. Bakketun folkehøgskole

(Normisjon)
Skolen har ikke formuleringer som omhandler samlivskrav i sitt verdigrunnlag, så svaret vil prinsipielt være at ansatte på skolen kan være samboende eller homofilt samlevende, opplyser rektor Erling Helland.

– Skolen er en egen stiftelse, med organisasjonstilknytning til Normisjon. Noe som gjør at det er mulig å se for seg noen utfordringer knyttet til spørsmålet. Stiftelsens vedtekter sier noe om at de ansatte må kunne identifisere seg med Normisjons grunnlag, og er lojale mot innholdet i skolens verdigrunnlag. Jeg opplever vel at skolen både selv og i sin relasjon til Normisjon, har et godt handlingsrom til å arbeide selvstendig også med områder som utfordrer, og det vil til sist være skolens styre som vurderer ulike forhold og fatter vedtak i tilsettingssaker.

Rektor sier at samboende og homofilt samlevende prinsipielt sett kan ha alle slags stillinger ved skolen, men at det vil være naturlig at forventningen om kristen bekjennelse og identifisering med Normisjons verdigrunnlag, vil være sterkere når det gjelder ledende stillinger. Han er ikke kjent med at det planlegges en revidering av formuleringer i skolens verdigrunnlag.

3. Bjerkely folkehøyskole

(Normisjon)
Ansatte på skolen kan være samboende eller homofilt samlevende. Om det skal skilles mellom forskjellige typer stillinger, har det ikke vært et aktuelt spørsmål ved skolen, opplyser rektor Per Kristian Hammer.

– Vi spør verken om politisk ståsted eller seksuell legning i intervjuene jeg har foretatt, sier han.
Ifølge Hammer har skolen ikke noen formulering om samlivskrav i sitt verdidokument, og det planlegges ikke revidering av dette.

4. Danvik folkehøgskole

(Normisjon, Norges KFUK-KFUM)
Verdidokumentet til Danvik Folkehøgskole i Drammen legger «ingen føringer for ansettelser på bakgrunn av legning og/eller samlivsform». Vi ser per i dag ikke et behov for å endre dette, opplyser ledelsen.

5. Folkehøgskolen 69° Nord

(Selveid stiftelse) 
Samboende eller homofilt samlevende kan ha alle slags stillinger ved skolen. Verdidokumentet stiller ingen samlivskrav til ansatte og det planlegges ikke revidert.

6. Folkehøgskolen Nord Norge

(KFUK-KFUM)
Samboende eller homofilt samlevende kan ha alle slags stillinger ved skolen. Verdidokumentet stiller ingen samlivskrav til ansatte og det planlegges ikke revidert.

7. Folkehøgskolen Sørlandet

(Normisjon Agder, KFUK-KFUM og Imf Sør)
I hovedsak kan ansatte være samboende eller homofilt samlevende. Men det kommer an på type stillinger, og andre krav kan stilles til pedagogisk personale eller ledere som har en forkynnende oppgave.

I verdidokumentet står det at ansatte forventes å leve et liv som er forenlig med kristen etikk slik det kommer til uttrykk i eiernes verdidokument. Ledelsen opplyser om at de planlegger en samtale om verdidokumentet både i skolens styre og i den ene eierorganisasjonen, Normisjon, på bakgrunn av medieomtalen den senere tid.

8. Fredly folkehøgskole

(Stiftelse opprettet av Normisjon)

Samboende eller homofilt samlevende kan prinsipielt ansettes på lik linje med alle andre.
Skolen har en tilknytning til Normisjon og skjeler derfor til organisasjonens verdidokument, hvor det står at «Det livslange ekteskap mellom én mann og én kvinne er utgangspunktet for familien og rammen for det seksuelle samliv.»

Skolestyret vil imidlertid kunne avgjøre hvordan man skal tolke og vektlegge Normisjons verdidokument, og om det skal stilles forskjellige krav til forskjellige stillinger.
I Fredlys eget verdigrunnlag, står det ingenting om samlivsform, og skolen har ikke formulert noen samlivskrav til ansatte, opplyser ledelsen.

9. Grenland folkehøgskole

(KFUK-KFUM, Normisjon og alle fire kommuner i Grenland)

Ledelsen opplyser at de har ansatte som er samboere. Det har ikke vært en aktuell problemstilling med homofilt samlevende.

Verdidokumentet har følgende formulering: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er den anbefalte ramme som er gitt for det seksuelle samliv.» Ledelsen mener verdidokumentet gir rom for tolkning ved ansettelse, og sier det er behov for en gjennomgang og eventuelt en revisjon av dokumentet. Styret er i gang med dette.

Det livslange ekteskap mellom én mann og én kvinne er utgangspunktet for familien og rammen for det seksuelle samliv.

—   Fra Normisjons verdidokument

10. Haugetun folkehøyskole

(Normisjon)
Samboende og homofilt samlevende kan være ansatt ved skolen. Men ved ansettelse av ledelse, lærere og internatleder vil man forholde seg til Normisjons verdidokument, som slår fast at: «Det livslange ekteskapet mellom én mann og én kvinne er utgangspunktet for familien og rammen for det seksuelle samliv».

Skolen er ikke kjent med at det planlegges noen revisjon av verdidokumentet.

11. Hedmarktoppen folkehøyskole

(Pinsebevegelsen)
Ledelsen opplyser at samboende og homofilt samlevende kan være ansatt ved skolen, men i stillinger med ansvar for forkynnelse og trosundervisning er det forventet lojalitet til skolens kristne verdigrunnlag. Styret må ta stilling til hva dette betyr konkret ved ansettelser. De siste 10 årene har det ikke vært behandlet saker i styret der samlivsform har vært berørt.

Det er ikke formulert noe konkret samlivskrav til ansatte i verdidokumentet. Det planlegges ikke en revidering av dokumentet.

12. Helgeland folkehøyskole

(Pinsebevegelsen)    
Samboende og homofilt samlevende kan være ansatt ved skolen, men alle ansatte er forpliktet til å arbeide ut fra skolens kristne verdigrunnlag. Det er ingen stillinger som har særskilte krav ut over dette, opplyser ledelsen.

– Vi har ingen konkrete formuleringer eller vedtak som omhandler samlivsform, og planlegger ikke revisjon av verdidokument, sier rektor Redvald Hjulstad.

13. Hurdal Verk folkehøgskole

(Norsk Luthersk Misjonssamband)
Ansatte på skolen kan være samboende eller homofilt samlevende. På spørsmål om de kan inneha alle slags stillinger, viser rektor John Petter Stangeland til skolens vedtekter, som krever at «de som tilsettes og de som velges inn i skolens styrende organ, arbeider i samsvar med skolens verdigrunnlag, formål og vedtekter. Rektor, undervisningsinspektør, fast tilsatte lærere og internatleder må bekjenne kristen tro, og arbeide i samsvar med Den norske kirkes bekjennelsesskrifter og vedtekter for Hurdal Verk.»

Rektor opplyser om at vedtektene jevnlig er oppe til vurdering.

14. Høgtun folkehøgskole

(Normisjon, Misjonssambandet, Indremisjonsforbundet)
Ansatte kan være samboende eller homofilt samlevende.

– For ledere og undervisningspersonell er det spesielt naturlig å bruke tid på skolens visjon og verdier for å avklare om personalet vil kunne lede og veilede i noenlunde samme retning, sier styreleder Tore Humstad.

Verdidokumentets punkt om samliv støtter seg på eierorganisasjonenes formuleringer, der det heter at «forpliktende ekteskap mellom mann og kvinne er utgangspunktet for familien og rammen for samliv».

– Styret må forvalte dette i et helhetsperspektiv som er tjenlig for skolen, sier styrelederen, som opplyser at alle styringsdokumenter revideres jevnlig.

15. Jeløy folkehøyskole

(Frelsesarmeen)
Samboende og homofilt samlevende kan ha alle slags stillinger ved skolen. Verdidokumentet stiller ingen samlivskrav til ansatte og det planlegges ikke revidert.

16. Kristiansand folkehøyskole

(Privat)
Verdidokumentet stiller ingen samlivskrav til ansatte og det planlegges ikke revidert.

17. Lundheim folkehøgskole

(egen stiftelse)
Verdidokumentet stiller ingen samlivskrav til ansatte og det planlegges ikke revidert.

18. Molde folkehøgskole

(Nordmøre og Romsdal Indremisjon)

Ansatte kan være samboende eller homofilt samlevende. Men rektor Helge Kjøll jr. sier at de ikke kan «tilsette personer som lever i strid med et klassisk kristent ekteskapssyn i stillinger som aktivt skal være med på å fremme skolens kristne målsetting. Dette gjelder pedagogisk personale».
Verdidokumentet stiller ingen konkrete samlivskrav eller andre krav, men:

– Dette er ting vi ønsker å samtale om under et eventuelt intervju med vårt kristne verdigrunnlag som referanseramme, sier rektoren, som opplyser at det nå foregår en prosess rundt verdidokumentet.

19. Musikkfolkehøgskolen Viken

(Normisjon Region Oppland) 
Samboende og homofilt samlevende kan ha alle slags stillinger ved skolen.
– Vi har ikke verdidokument, og har heller ikke tenkt å lage det. Vi har et «verdigrunnlagsdokument», men disse temaene berører vi ikke der, og ansatte skriver heller ikke under på «dokumentet», sier rektor Svein Ruud.

20. Nordfjord folkehøgskule 

(Normisjon)
Ansatte kan være samboende eller homofilt samlevende. Men det differensieres mellom personale der man forventer aktiv trosformidling, og grupper der denne forventningen ikke er til stede i samme grad. Førstnevnte gruppe er forventet å leve i tråd med et klassisk kristent ekteskapssyn, sier ledelsen.

I skolens verdidokument står det: «Skulen vil formidle eit positivt syn på ekteskapet mellom mann og kvinne som den beste samlivsforma.» Det planlegges ikke revisjon av dokumentet.

21. Nordhordland folkehøgskole

(Nordhordaland indremisjon)
Ansatte kan være samboende eller homofilt samlevende, men lærerstillinger er unntatt.

I verdidokumentet står følgende for det pedagogiske personalet: «Bibelen sier at ekteskapet er den rammen Gud har satt for å verne om familie og samliv mellom mann og kvinne. Bibelen viser oss at det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne er den ordningen Gud har innstiftet. Skolen forventer at de ansatte (det pedagogiske personalet) lever og lærer i samsvar med Bibelen sitt syn på ekteskapet.»
Det er ingen umiddelbare planer om å revidere dokumentet.

22. Oslofjord folkehøgskole

(Det Norske Baptistsamfunn)
Det er ingenting i våre verdidokumenter som stiller noen krav til ansattes samlivsform eller legning, opplyser ledelsen. Ved ansettelser stiller heller ikke ledelsen eller skolestyret noen spørsmål omkring dette i intervjuer. Per nå er det ikke planlagt noen revidering av skolens verdidokument.

23. Risøy folkehøyskole

(Sjømannskirken, Den norske Broderkretsen på Havet og Normisjon region Agder)

Ledelsen svarer at «ut fra stifternes formålsparagrafer skal Risøy Folkehøyskole arbeide på Bibelens og Den norske kirkes bekjennelsesskrifters grunn, og søke å nøre og nære kristenliv blant elevene. (...) Dette verdidokumentet ligger til grunn også ved ansettelser, som gjøres av skolens styre.»

Skolen forventer at de ansatte lever i samsvar med Bibelens syn på ekteskapet.

—   Fra verdidokumentet til Nordhordaland Folkehøgskole

24. Rødde folkehøgskole

(Norsk Luthersk Misjonssamband)
Ledelsen svarer at de ikke kan svare et bastant ja/nei på spørsmål om hvem som kan ansettes. Her vil en rekke forhold måtte vurderes, inklusive stillingens karakter, sier ledelsen og legger til at det ved alle NLMs skoler er «ansatt personer som ikke fullt ut deler eierorganisasjonenes verdigrunnlag».
I verdidokumentet står det at det er det livslange, monogame ekteskap mellom mann og kvinne som er rammen for det seksuelle samliv. Vi kjenner ikke til om det vil komme en revidering av verdidokumentet, opplyser ledelsen.

25. Rønningen folkehøgskole

(KFUK-M)
Både samboende og homofilt samlevende kan være ansatt i alle slags stillinger. Det planlegges ingen revidering av verdidokumentet.

26. Sagavoll folkehøgskole

(Normisjon, KRIK, Norges KFUK-KFUM og elevlaget)
– Vi har ansatte som er samboere. Det har ikke vært en aktuell problemstilling med homofilt samlevende. Skolens verdidokument kan tolkes ulikt i tilsettinger, forteller rektor Kjersti Versto Roheim, som legger til at styret vil i gang med en prosess for å revidere verdidokumentet.
Verdidokumentet har i dag følgende formulering: Sagavoll meiner ekteskapet er den beste ramma for samliv mellom mann og kvinne, både for den einskilde og for samfunnet.

27. Sjøholt folkehøgskole

(Indremisjonsforbundet)
Rektor Lars Johan Klokk forteller at hver stilling vurderes for seg, «ut fra krav til det faglige, krav til å kunne be og arrangere gudstjenestelignende samlinger, samlet krav til helheten i personalet; er vi samlet i stand til å formidle klassisk kristendomsforståelse ut fra eiers verdigrunnlag?»
Videre forteller rektoren at skolen skiller mellom forskjellige typer stillinger:

– Vi kan ikke tilsette personer som åpent lever i strid med klassisk kristent ekteskapssyn i stillinger som skal sikre at skolen står ved sine verdier. For deltidsstillinger og praktiske stillinger uten trosformidlingsansvar, vil det være mulig å tenke seg at vi tilsetter fraskilte, samboende og homofilt samlevende hvis det er ønskelig faglig. Endring i sivilstatus vil ikke føre til avskjedigelse, men samtaler ut fra verdidokument.
Rektoren trekker fram to punkt som relevante i skolens verdidokument: Det ene handler om at arbeidsmiljøet blant de ansatte skal preges av omsorg, tilgivelse, trygghet og gjensidig støtte. Det andre er formuleringen «Det livslange, monogame ekteskap mellom mann og kvinne er rammen for det seksuelle samliv, og det forventes at alle lever i samsvar med dette».

28. Solborg folkehøgskole 

(Normisjon)
Ifølge skolens ledelse, rekrutterer de «medarbeidere som er faglig godt kvalifisert til en stilling, har de rette holdninger og verdier og ønsker å være med på å realisere skolens kristne målsetting. Skal samlivsform være et avgjørende kriterium for ansettelse, må det stå i utlysningsteksten. I forbindelse med ansettelse av ny rektor på skolen, stod det i stillingsannonsen at samlivsform må være i henhold til Normisjons verdidokument».
I verdidokumentet står det blant annet at «Skolen ønsker at det skal være samsvar mellom egen livsførsel og atferd og den oppgave den ansatte står i, med tanke på forkynnelse, undervisning og veiledning av elever. Lovlydighet, forholdet til rusmidler og samlivsetiske spørsmål er her spesielt aktuelle og vil være tema i ansettelsesprosesser». Vi planlegger ikke å revidere dokumentet, sier ledelsen

29. Stavern folkehøyskole 

(Den Evangelisk Lutherske Frikirke)
Ansatte kan være samboende eller homofilt samlevende. Rektor Jostein Tvedten sier han imidlertid ikke kan uttale seg om rektorstillingen, siden dette er en stilling han som rektor ikke innstiller for.

Det er ikke formulert noen krav til samlivsform i noe verdidokument. Personalet og styret er i en prosess med nytt verdidokument, men krav til samlivsform er ikke et tema i dette arbeidet.

31. Sunnfjord folkehøgskule

(Normisjon)
Rektor Jon Olav Leira opplyser at han har tilsatt mennesker som lever i homofilt samliv, og svarer ja på spørsmål om at samboende eller homofilt samlevende har mulighet til å inneha alle slags stillinger. «Eg ser på skulens styringsdokument som gjeldande verdidokument, den seier ingenting om dei tilsette sin sosiale status og seksuelle legning», skriver Leira, som også opplyser om at det planlegges en revidering av verdidokumentet.

32. Sunnmøre Folkehøgskule

(KFUK-KFUM)
Samboende eller homofilt samlevende kan ha alle slags stillinger ved skolen. I et vedtak fra KFUK-KFUMs landsmøte i 2001 heter det blant annet at organisasjonen «framhever ekteskapet som den gode og forpliktende samlivsform og legger dette til grunn i sin veiledning og lederopplæring. Også mennesker med et kristent livssyn velger i dag å inngå samboerskap. Samlivsform er ikke det avgjørende kriteriet for hvem som kan være leder i Norges KFUK-KFUM.» Dette gjelder også ved ansettelser.  Det er ingen umiddelbare planer om revidering av verdidokumentet.

30. Svalbard Folkehøyskole

(KFUK-KFUM)
Samboende eller homofilt samlevende kan ha alle slags stillinger ved skolen. Det stilles ingen samlivskrav, og det planlegges ingen endring av dette.
– Hos oss er dette et ikke-tema. KFUK-KFUM har lenge stått på barrikadene for etniske og seksuelle minoriteter, det er jeg svært glad for, sier rektor Espen Rotevatn.

33. Valdres folkehøgskole 

(KFUK-KFUM)
Samboende eller homofilt samlevende kan ha alle slags stillinger ved skolen. Det stilles ingen samlivskrav, og det planlegges ingen endring av dette.

34. Ålesund folkehøgskole 

(Sunnmøre Indremisjon)
Hver stilling vurderes for seg ut fra krav til det faglige, krav til å kunne be og arrangere gudstjenestelignende samlinger, og samlet krav til helheten i personalet: Er vi samlet i stand til å formidle klassisk kristendomsforståelse ut fra eiers verdigrunnlag?

Personer som åpent lever i strid med klassisk kristent ekteskapssyn kan ikke tilsettes i stillinger som skal sikre at skolen står ved sine verdier. For delstillinger og praktiske stillinger uten trosformidlingsansvar, kan det skje at vi tilsetter fraskilte, samboende og homofilt samlevende hvis det er ønskelig faglig. Der det ikke er grunnlag for å kreve bekjennelse ut fra diskrimineringsloven, vil vi heller ikke sette krav til samlivspraksis. Endring i sivilstatus vil ikke føre til avskjedigelse, men samtaler ut fra verdidokument.

I verdidokumentet heter det at «Det livslange, monogame ekteskap mellom mann og kvinne er rammen for det seksuelle samliv, og det forventes at alle lever i samsvar med dette».

Det er stadig naturlig å revidere verdidokumentet. Ikke minst skal vi se etter om det kan utarbeides dokument vi kan stå sammen om - vi som bygger skoler på klassisk kristendomsforståelse.

Vårt Land har sendt ut følgende fire spørsmål: Kan ansatte på skolen deres være samboende eller homofilt samlevende? Hvis ja, har de mulighet for å inneha alle slags stillinger? Hva konkret står formulert om samlivskrav til ansatte i verdidokumentet deres? Planlegger dere nå en revidering av verdidokumentet? Det er i hovedsak skolenes rektorer eller styreledere som har svart på spørsmålene. Noen svar er blitt forkortet av plasshensyn. 

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Reportasje