Religion

Fem bispekandidatar er blitt til tre

DEN NORSKE KYRKJA: Ein er eit skritt nærmare å finne den nye biskopen i Borg bispedøme. Fem kandidatar er no blitt til tre. – Eg kjenner på stor takksemd for den tilliten eg blir vist, seier Kari Mangrud Alvsvåg.

Sundag 28. november heldt Atle Sommerfeldt si siste gudsteneste som biskop i Borg bispedøme i Fredrikstad domkyrkje. 1. desember gjekk han av med pensjon.

Og leitinga etter arvtakaren hans har no komme eitt skritt vidare.

Måndag blei det klart at det er ein av desse kandidatane som skal ta over bispesetet i Fredrikstad:

 • Kari Mangrud Alvsvåg, domprost i Fredrikstad, tidlegare prost i Søndre Borgesyssel prosti, lektor i vidaregåande skule og sjømannsprest i Dubai.
 • Kåre Rune Hauge, prost i Østre Borgesyssel prosti, tidlegare sokneprest i Oslo og generalsekretær i Laget.
 • Harald Hegstad, professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole, tidlegare leiar av Oslo bispedømmeråd og nestleiar i Kyrkjerådet.

Ole Martin Grevstad og Kristine Sandmæl var nominerte, men fekk ikkje nok oppslutning i avstemminga til å vera med vidare i prosessen.

Desse har stemt

Prosessen fram mot tilsetting av ny biskop omfattar ein avstemmingsrunde der 409 kan stemme: sokneråd, kyrkjelege tilsette samt leiarar og representantar frå dei teologiske utdanningsinstitusjonane og ungdomsrepresentantar.

Til saman har 248 instansar og tilsette med stemmerett sett opp tre namn i prioritert rekkefylgje.

Dei som har stemt er:

 • Sokneråda i Borg bispedøme
 • Ungdomsrådet i Borg bispedøme
 • Prestar i ordna kyrkjeleg stilling i Borg bispedøme
 • Vigsla kateketar, diakonar og kantorar i ordna kyrkjeleg stilling i Borg bispedøme
 • Prostane i alle bispedøma
 • Representantane frå dei teologiske utdanningsinstitusjonane
 • Representantane frå Ungdommens kyrkjemøte med tale- og forslagsrett på Kyrkjemøtet

Takksam og overraska

– Kari Mangrud Alvsvåg, du fekk størst oppslutning av kandidatane. Korleis kjennest det?

– Det kjennest veldig sterkt. Eg er absolutt ikkje upåverka av dette, seier Alvsvåg.

Ho seier takksemd og overrasking er dekkjande for korleis det var å få vita at ho er ein av dei tre attståande bispekandidatane. Særskilt sidan ho meiner alle dei fire kandidatane ho har stått side om side med har vore så gode.

– Eg kjenner på stor takksemd for den tilliten eg blir vist.

Etter at Sommerfeldt gjekk av med pensjon har Alvsvåg vore konstituert biskop.

– Gjev det meirsmak?

– Det er i alle fall ikkje avskrekkande, men det skal seiast at eg ikkje har utført så mange oppdrag til no, då mykje er blitt avlyst. Men eg har hatt teamsmøte med dei andre biskopane mellom anna, og det er eit flott kollegium.

Ho seier ho alt har fått oppleve at det er eit godt støtteapparat rundt biskopane.

Også sjølve prosessen har Alvsvåg synest gått bra. Ho bestemte seg tidleg for å tenkje at hennar jobb var å svara ja til å stille. Resten er opp til andre.

– Det er ein strategi som har fungert til no. Eg må berre vera den eg er, og seie kva eg står for og kva eg kan tilby. Og viss det er det ein vil ha no, så blir det kanskje eg som blir biskop.

Resultatet av avstemminga

Vektinga av alle stemmene gav dette resultatet:

 • Kari Mangrud Alvsvåg: 34,05 %
 • Harald Hegstad: 22,41 %
 • Kåre Rune Hauge: 16,38 %
 • Kristine Sandmæl: 15,32 %
 • Ole Martin Grevstad: 11,84 %

For å sikre lokal innverknad i prosessen tel stemmer frå sokneråd og ungdomsrådet ein tredel, stemmer frå prestar og andre i vigsla stemmer tel ein tredel og dei nasjonale stemme tel ein tredel.

Vil ut i «frontlinja»

Kandidatane sjølve fekk greie på utfallet ein times tid før det blei offentleggjort. Harald Hegstad er glad for at det blei avgjort før jul, så han slepp å gå inn i høgtida i uvissa.

– Det kjennest godt å vera med vidare. Spesielt sidan det ikkje alltid er så lett å koma utanfrå, utan tilknyting til bispedømet.

Harald Hegstad

Begge dei to andre kandidatane som er med vidare er jobbar i DNK i Borg bispedøme.

Hegstad synest det er ein langdryg prosess, og han seier det er mykje spenning og venting involvert.

Det er fyrste gong Hegstad sit på denne sida av bordet, men han har tidlegare vore med på å tilsetje biskopar då han sat i Kyrkjerådet.

– Kva freistar mest med å bli biskop?

– Det er ei leiarstilling i ei tid der kyrkja er i forandring. Og det verkar fint å koma nært på folk og kyrkjelydar i eit spanande bispedøme som Borg.

Hegstad omtalar jobben på MF som andrelinjeteneste.

– Eg kunne godt tenkt meg å koma litt ut i «frontlinja».

Må leve i spenning

Prost i Østre Borgesyssel, Kåre Rune Hauge. Her fra Stovner kirke, der han tidligere jobbet som daglig leder og sokneprest.

Kåre Rune Hauge tok imot beskjeden om at han framleis er med i prosessen med glede.

– Det er ei tillitserklæring frå fotfolk og tilsette. Så det tek eg med meg uansett korleis det går i prosessen vidare.

– Korleis trur du den neste halvannan månaden fram til tilsetjinga blir?

– Me må leve i spenning. Men eg visste kva eg gjekk til, og såpass må ein tole viss ein vil bli biskop, seier Hauge.

Han har nemleg vore med på den prosessen før, då han var kandidat til å bli Oslo-biskop i 2017. Fordelen med det omfattande løpet er slik Hauge ser det at mange, også lokalt, får eit ord med i laget.

For Hauge er det spesielt ei drivkraft som motiverer han til å seie ja til å vera bispekandidat:

– Eg kan ikkje tenkje meg noko meir meiningsfullt enn å vera med å formidle evangeliet.

Vegen vidare

Det heile byrja med 68 foreslegne namn, som Borg bispedømmeråd koka ned til fem aktuelle kandidatar.

No står tre att, og på Kyrkjerådet sitt møte 10. — 11. februar skal den nye biskopen bli tilsett.

Men før den tid skal bispedømerådet i Borg stemme, og dei andre biskopane skal gje sine innspel til Kyrkjerådet. Etter dette skal dei tre kandidatane bli kalla inn til intervju med Kyrkjerådet sitt arbeidsutval.

Alt dette skal saman med resultatet av den breie avstemminga som blei klart i dag leggje grunn for Kyrkjerådet si avgjersle.

Karin-Elin Berg, leiar av Borg bispedømeråd har tidlegare sagt at rådet har lagt vekt på biskopens funksjon i samfunnet i prosessen.

– Tidleg i prosessen bad me folk i Borg om innspel på kva biskopen bør ha særleg fokus på i sitt arbeid. Det var tydeleg at det er eit stort ynskje om at biskopen jobbar for å synleggjera kyrkja sin bodskap i media og i det offentlege rom, utvikle kyrkjelydane sitt arbeid rundt i bispedømet og arbeide for sterkare samhandling mellom kyrkja og kommunen og lokalsamfunnet, seier Berg.

---

Vegen til ny biskop

 • Frist for bispedømmerådets nominasjon av inntil fem personar, var torsdag 4. november. Nominasjonen blei offentleggjort kort tid etter.
 • Fristen for supplerande nominasjon var fredag 19. november.
 • 25. november blei dei fem nominerte kandidatane presentert i ei direktesending.
 • Fristen for den rådgjevande avstemminga var 17. desember, og resultatet blei klart måndag 20. desember.
 • Fristen for fråsegnene frå biskopar og bispedømerådet er 14. januar.
 • Kyrkjerådet tilset ny biskop i sitt møte i Fredrikstad 10. — 11. februar 2022.
 • Les meir om nominasjon ved tilsetting av biskopar her.

---


Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion