Religion

Ytterligere fem skoler har brutt praksissamarbeidet med NLA Høgskolen

NLA: Totalt ti skoler i og utenfor Oslo har sagt opp sin praksisavtale med NLA Høgskolen. For å sikre nok praksisplasser til sine lærerstudenter, har den kristne høgskolen sett seg nødt til å samarbeide tettere med kristne friskoler.

– Det er ingen dramatikk i dette slik situasjonen ser ut nå, skriver rektor på NLA Høgskolen, Sigbjørn Sødal, i en e-post til Vårt Land.

Tidligere i år har Vårt Land meldt at fem skoler har avsluttet sitt praksissamarbeid med grunnskolelærerutdanningen ved NLA Høgskolen i Oslo. Nå er antallet doblet.

«NLA har mottatt totalt 10 oppsigelser fra praksisskoler – åtte i Oslo og to utenom kjernen av Oslo». Det opplyser rektor Sødal i en fersk e-post til Likestillings- og diskrimineringsombudet som Vårt Land har fått innsyn i.

Den kristne høgskolen har riktignok fått tilbake én av de ti som har sagt opp avtalen, og ytterligere én skole er på gli, opplyser rektoren i skrivet.

«De resterende skolene som har sagt opp, har alle begrunnet dette med høgskolens verdidokument», skriver Sødal til ombudet.

Setningen som har vist seg vanskelig å svelge for flere, er denne, har Sødal tidligere opplyst:

«Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA står i forstått som bærende norm i samlivsetikken», heter det i verdidokumentet.

Til Vårt Land opplyser Sødal at oppsigelsene fra skolene kom «for flere måneder siden».

– Vi fikk et konkret spørsmål fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) om å redegjøre for status og har av den grunn svart på henvendelsen fra dem, sier han om bakgrunnen for e-posten som er datert 20. juni.

Sigbjørn Sødal, rektor ved NLA Høgskolen

Kan ikke pålegges å være praksislærere

---

NLA Høgskolen

  • NLA Høgskolen (NLA) er en privat høyskole med studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA tilbyr studier innen blant annet medier, lærerutdanning, teologi og kunstfag. Høyskolen har i overkant av 2700 studenter.
  • Høyskolen eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag.

---

Espen Andreas Hasle, førstekandidat til Stortinget for Oslo KrF, har engasjert seg for NLA i saken. Han sier at han ikke var kjent med at flere skoler har sagt opp sin praksisavtale med NLA Høgskolen.

– Dette viser at det vi i opposisjonen har påpekt var rett: Det er en risiko for at dagens praksisordning kan føre til at NLA får problemer med å gjennomføre sin lovlige, godkjente lærerutdanning i Oslo, sier han.

Ifølge Utdanningsetaten i Oslo, skjer følgende når lærerutdanningene i Oslo skal rekruttere praksisskoler:

Først tar de direkte kontakt med de aktuelle skolene. Skolene står fritt til å velge hvilke lærerutdanninger de takker ja til å ta imot studenter fra. Deretter inngår skolen og lærerutdanningen en samarbeidsavtale. Avtalen er gjensidig oppsigbar fordi det kan være flere faktorer som gjør at skolen ikke har kapasitet til å videreføre avtalen.

For skolene avhenger det også av at de har lærere som ønsker å være praksislærere.

«At praksislærere kan bruke argumentasjon knyttet til religiøst grunnlag og NLAs verdisyn kan stemme», heter det i et brev som Utdanningsetaten i Oslo sendte til Likestillings- og diskrimineringsombudet i Oslo i mai.

«Praksislærere står likevel fritt til å ta dette valget, ingen kan pålegges å være praksislærere», slår de fast.

Grunnen til at skoler har sagt opp avtaleforholdet til NLA, er at rektor ikke klarer å få rekruttert lærere ved sin skole til denne oppgaven knyttet til NLA, ifølge Utdanningsetaten. Etaten er ikke kjent med at det er rektorer som har sagt opp avtalen når skolen har lærere som ønsker å være praksislærere for NLA.

Espen Andreas Hasle, Gruppeleder KrF, 
Oslo bystyre

– Dypt problematisk

Hasle sier at han anerkjenner enkeltlæreres rett til å velge om de vil være praksislærere eller ikke.

– Men det er skolene som sier opp samarbeidsavtalen med NLA, ikke enkeltlærere. Da mener jeg skolene legitimerer og støtter opp under enkeltlærernes synspunkt om at NLA ikke er en skole man bør samarbeide med. Det er dypt problematisk, sier han.

I februar i år uttalte Hasle at han vurderer å løfte NLA-saken til Stortinget etter at saken ble behandlet i Oslo bystyre.

– Er dette fortsatt aktuelt?

– Vi er fremdeles i en prosess. Hvis problemene vedvarer og eskalerer slik at NLA får konkrete problemer med å gi studentene en skikkelig utdannelse, må ordningen tas tak i på overordnet nivå.

Har utvidet nedslagsfeltet

Ifølge NLA-rektor Sigmund Sødal er det krevende å få tilstrekkelig antall praksisplasser til lærerstudentene. I flere måneder har de derfor satt inn ekstra ressurser ved praksiskontoret for å komme i mål før den første praksisperioden i høst, opplyser han i sin redegjørelse til ombudet.

De har også søkt samarbeid med skoler lenger ut i Oslo-regionen, og inngått tettere samarbeid med kristne friskoler. Vårt Land har spurt Sødal om utfordringene med å sikre seg praksisplasser har en direkte sammenheng med skolene som har trukket seg.

– Lærerutdanningen til NLA er under oppbygning i Oslo, og vi måtte uansett ha mange nye praksisskoler for neste år, noe som i seg selv er en krevende jobb. Nå ble det en enda større jobb fordi en god del skoler trakk seg, men det er ikke uvanlig å mangle noen praksisplasser på denne tiden av året, skriver Sødal til Vårt Land.

NLAs grunnskolelærerutdanning i Oslo trenger nesten 100 praksislærere totalt for å dekke totalbehovet til neste studieår (2021-2022). Dette krever 30-40 praksisskoler hvis hver skole i snitt har 2-3 praksislærere, opplyser rektoren i e-posten til ombudet. Utdanningsetaten i Oslo sier til Vårt Land at de ikke er kjent med at ytterligere fem skoler skal ha sagt opp sitt praksissamarbeid med NLA.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion