Nyheter

Skulle kutta fossil – Den norske kyrkja har framleis seks millionar i olje og gass

FOSSILFRI: I 2022 vedtok Den norske kyrkja å selja seg ut av fossil-selskap innan 2023, seinast 2024. I dag har kyrkja dobbelt så høg verdi på fossil-investeringane sine som i 2021.

For to år sidan kom Den norske kyrkja (DNK) med eit vedtak som fekk stor merksemd: Dei lova å kutta ut investeringar i fossil energi innan 2023, og seinast i 2024.

Medan siste frist nærmar seg, kan Vårt Land no melda at DNK framleis har nesten seks millionar kroner investert i selskap knytt til olje- og gass. Aksjeverdien på desse plasseringane er dobbelt så høge i dag som i 2021.

Og: Den norske kyrkja har enno ingen endeleg strategi for korleis dei skal bli fossilfrie i løpet av året. Først i august skal finansutvalet i DNK ta ei endeleg vurdering i saka.

Utvalsleiar utelukkar ikkje at dei vil råda DNK om å halda på aksjane i delvis statseigde Equinor.

Hadde investert tre millionar – talet er no oppe i seks

I mars 2022 vedtok Kyrkjerådet at Den norske kyrkje «skal fortsette en gradvis utfasing av investeringer i fossil energi med mål om en fossilfri portefølje innen 2023, og senest innen utgangen av 2024.»

Samstundes vart det gjort unntak for selskap som «befinner seg i en overgangsfase til fornybar energi som reelt beveger seg i riktig retning».

Ein gjennomgang Vårt Land gjorde av DNKs investeringar i 2021, viste at kyrkja hadde tre millionar kroner investert i fossil energi på dette tidspunktet.

Vårt Land har fått nye, oppdaterte tal frå Kirkerådet. Tala viser at DNK i dag har rett under seks millionar kroner investert i fossil-selskap. Investeringane kjem via plasseringar i aksjefond, og gjeld selskapa Aker BP, Equinor, Subsea 7, Var Energi og Paratus.

Hyllar Equinors plan for det grøne skiftet

– Det er vanskeleg å finna fond som møter alle kriteria til DNK, det er grunnen til at dette tek tid, seier Karl Johan Kirkebø, leiar for finansutvalet i Den norske kyrkja.

– Kvifor er verdiane på fossil-investeringar dobla sidan 2021?

– Grunnen er at verdien på fossil-aksjar har stige, sidan energiprisane generelt har gått opp i perioden. DNK har ikkje fleire fossil-aksjar no enn før.

30.05.22 Kirkerådsmøtet på Granavolden, Gran.

Han fortel at selskapet Grieg Investor skal greia ut korleis DNK på best måte kan koma seg ut av fossil-selskap. Utgreiinga skal finansutvalet behandla i august, og utvalet kjem så med ei tilråding til Kyrkjerådet.

– Det kan tenkast at me vil råda DNK til å ikkje selja seg ut av Equinor, som eit alternativ til å gå heilt ut. Ifølgje retningslinene kan me bli verande i selskap, om me ser dei er på veg vekk frå olje og gassproduksjon, seier Kirkebø.

Equinor er ein stor produsent av olje og gass, men har også gjort store investeringar i fornybar energi, som havvind.

– Equinor har ein strålande plan for korleis dei skal gå inn i det grøne skiftet. Selskapet har ein stor pengesekk som trengst for å få til det grøne skiftet. Men me må sjå om dei faktisk følger denne, seier Kirkebø.

Utgjer 3,5 prosent av aksjeinvesteringar

Sidan 2019 har Den norske kyrkja plassert langsiktig kapital i ulike fond, i samarbeid med investeringsrådgjevar Grieg Investor.

Det kjem fram i DNKs rekneskap for 2023. 40 prosent er plassert i aksjefond og 60 prosent i rentepapir. Denne kapitalen kan sjåast på som del av kyrkjas eigenkapital.

Aksjefonda har i dag ein marknadsverdi på rundt 170 millionar kroner. Dermed utgjer olje-investeringane berre 3,5 prosent av Den norske kyrkjas samla aksjeinvesteringar.

DNK tapar pengar på å vera lite investert i olje og gass, fortel Karl Johan Kirkebø, leiar for finansutvalet i Den norske kyrkja.

– DNK ville hatt 20–30 millionar kroner meir i aksjeverdiar, om me hadde hatt like høge investeringar i fossil-selskap som det som er vanleg i marknaden. Det gjer me med opne auge, som ein konsekvens av at me har strenge kriterium. Og det er ei kyrkje verdig.

Les mer om mer disse temaene:

Maria Lavik

Maria Lavik

Maria Lavik er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter