Nyheter

Preses om Fosen: – Tida leger ikke sårene, det blir verre

FOSEN: Preses Olav Fykse Tveit mener regjeringens manglende evne til å følge opp Fosen-dommen vil bli stående i et enda mer alvorlig lys etter rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Onsdag 11. oktober er det to år siden Høyesterett felte dom i Fosen-saken. Samtidig varsles det nye, store demonstrasjoner i Oslo for å markere at dommen ennå ikke er fulgt opp.

– Tida leger ikke sårene her, dessverre. Det blir egentlig verre, sier preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit.

Preses understreker at regjeringen må følge opp dommen, og at den blir stående i lys av rapporten som Sannhets- og forsoningskommisjonen overleverte Stortinget 1. juni i år. Den fortalte om uretten begått mot samer, kvener og skogfinner, og skal være et grunnlag for et oppgjør.

– Selv om det er en rapport om fortiden, blir dette sett i en sammenheng. Da er det enda mer alvorlig nå om dette blir stående som en sak der myndighetene ikke ville følge opp en enstemmig dom i Høyesterett, Norges høyeste rettsinstans, som sier at her er det tale om menneskerettsbrudd, og dette er ikke et gyldig vedtak. Det er uheldig for rettssamfunnet Norge hvis ikke dette blir besvart på en måte som virker troverdig, sier Fykse Tveit.

Ut fra perspektivet om forsoning mener han mangelen på oppfølging av dommen blir enda verre.

– Da blir samenes interesser ofret én gang til. Det er alvoret i dette, sier Fykse Tveit.

Også Gina Gylver (leder i Natur og Ungdom) og Elle Nystad (leder NSR-N) var med på møtet, sammen med Ella Marie Hætta Isaksen.
Foto: Javad Parsa / NTB

Mye står på spill

Han understreker at han ikke har rolle eller kompetanse til å si hva løsningen skal være, men at det er viktig at saken løses på en måte som oppfattes som reell.

– Det er klart at det er økonomiske og forskjellige interesser her, men det som ligger meg på hjertet, er at det handler om mer enn det. Det handler om hvordan vi skal leve sammen som et rettssamfunn. Det er ikke sånn at det er andre regler som gjelder for myndighetene og de som styrer, enn for oss andre.

Preses ser en fare for at forsoningsmuligheten som rapporten fra kommisjonen gir, kan gå tapt.

– Dette er store sår i vårt samfunn. Saken viser mangel på tillit og de byggesteinene vi har bruk for for å bygge et samfunn for dagens unge og framtida vi skal ha sammen. Det blir også et spørsmål hvordan vi behandler de som er minoriteter blant oss. Det er mye som står på spill her, og det er mitt anliggende.

Preses på besøk i Tysfjord / Hamarøy.

Et veiskille

3. oktober holdt preses preken under gudstjenesten ved Stortingets åpning i Oslo domkirke. Der tok han opp sannhet, forsoning og enhet, og sa at vi står ved et veiskille der vi kan gå inn i prosesser som fører til forsoning.

Fykse Tveit mener rapporten er viktig bidrag ved at den legger sannheten på bordet om hva som har skjedd i fornorskingspolitikken, at dette er dokumentert og at alle skal kunne vite det, og at det har vært en villet politikk, og kirka var en del av det.

Artisten Mari Boine sa i et intervju med Vårt Land at «det kan ikke skje en forsoning før man respekterer den filosofien som naturfolks kultur er bygd på». Fykse Tveit understreker at forsoning også handler om vilje til forandring.

– Den forandringen handler om å forholde seg til forskjellige måter å tenke på, og som Boine peker på, måter å forholde seg til verdier på, særlig natur. Jeg tenker at det er et veldig viktig poeng som går langt ut over denne saken, ikke bare i forhold til samer og urfolk: Hvordan forsoner vi oss og skaper vi forandring i den måten å forholde seg til natur på, der vi ser natur noe vi bare kan underlegge oss og bruke til de formål vi selv ønsker, og uten å se det i forhold til hvem andre som bruker den?

Ta konkrete skritt

Preses mener at det for å få til forsoning er viktig at man gir noen signaler og tar noen grep for forandring som er med på å skape tillit.

– Fortida kan ikke gjøres opp igjen. Det er viktig at det da er troverdige ting som blir gjort, som er med på å skape gode og tillitsfulle relasjoner og at vi løfter sammen. Men det er viktig at det blir tatt noen konkrete skritt. Derfor er dommen og oppfølgingen av den et viktig punkt.

For preses er det også et viktig poeng at kirka har et ansvar for å formidle evangeliet.

– Det å tro på nåden handler ikke om å si at dette ikke var så farlig, men å tro på at det å erkjenne at noe var galt, kan skape noe nytt. Det gir en mulighet for oss alle som vi da må bruke til å skape forandring.

I teksten preses leste i forbindelse med prekenen, er budskapet at den som kommer til alteret med en offergave og kommer til å tenke på en uoppgjort sak med noen, skal la gaven ligge foran alteret og først forlike seg med den andre.

– Vi skal ikke gå til alteret for å dekke over problemene, men alteret kan på riktig tidspunkt være det som hjelper oss videre, sier Fykse Tveit.

Thomas Raadin Iversen, leder i Den norske kirkes ungdomsutvalg, under Ungdommens kirkemøte i oktober 2023.

Ungdommens kirkemøte: – Uutholdelig

Ungdommens kirkemøte vedtok mandag en uttalelse for å gi støtte til «demonstrantene som står frem og tar tydelig standpunkt mot vindkraftutbyggingen på Fosen».

Thomas Raadin Iversen, leder i Den norske kirkes ungdomsutvalg, forteller at ingen hadde noen innvendinger mot forslaget som ble lagt fram, og at den ble enstemmig vedtatt.

– Menneskerettigheter er viktig, og kirka er til for å sikre nettopp menneskers rettigheter. Vi føler en plikt og nærmest et kall til å si at vi støtter demonstrasjonene, og peke på den uretten som pågår, sier Iversen.

Uttalelsen viser til at dommen fra høyesterett for to år siden slo fast at vedtaket om utbygging av vindkraftutbygging på Fosen ikke er gyldig fordi den bryter med artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

«Vi mener det er uutholdelig at dette menneskerettighetsbruddet fortsetter. Vi syns det er urovekkende og trist å se at myndighetene ikke respekterer og retter seg etter en rettskraftig dom fra høyesterett. Ville det vært greit om borgerne sluttet å rette seg etter domstolene? Myndighetene må nå beklage, og rydde opp gjennom handling», heter det i uttalelsen.

Elle Vesterfjell er sørsamisk representant i Ungdommens kirkemøte, og kommer fra Trondheim. Hun er glad for at uttalelsen ble vedtatt.

– Det er så bra. Det er så fint å vite at man har kirka sin støtte, sier Vesterfjell.

Hun kommer til å være med på demonstrasjonene som er varslet fra onsdag 11. oktober i Oslo, og merker at det samiske miljøet i Norden står samlet i Fosen-saken.

– Folk fra Sverige og Finland har sagt at de kommer. Selv om vi er en minoritet, ser vi nå at vi er så knytta til hverandre og trenger hverandre i sånne situasjoner som dette, sier Vesterfjell.

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter