Nyheter

Solberg-regjeringen har vraket alle forslag om bedre beredskap

De siste fem årene har regjeringspartiene og Frp stemt ned 18 ulike stortingsforslag om bedre beredskap på et bredt antall felt.

Jordvern, matproduksjon, radiosikkerhet, legemidler: På disse og en rekke andre områder har opposisjonen fremmet såkalte representantforslag for å bedre Norges sikkerhet. Men de har møtt veggen hele tiden.

Vårt Land har gjennomgått alle representantforslagene fra opposisjonspartiene siden høsten 2015. I denne typen forslag har Stortinget hatt komitéarbeid, egne debatter og til slutt vedtak. Oftest vraker maktpartier slike forslag og vil utforme politikken selv. Knippet av beredskapsforlag er i denne perioden vraket av Høyre, Frp, Venstre og KrF.

– Vi kommer nå til å fremme mange av disse på nytt, sier Sps Trygve Slagsvold Vedum, som leder partiet som har stått bak de fleste.

Men en hel rekke fremstøt har gått under radaren

Da koronakrisen inntraff, truet den ikke bare helsevesenet. Tilløpene til hamstring aktualiserte også spørsmålet om norsk selvforsyning av korn og matvarer var god nok og om vi hadde legemidler nok. Dagene etter nedstengningen viste det seg dessuten at nødvendige beredskapsressurser – som Heimevernet – ble satt inn.

På disse og flere andre beredskapsfelt har forslag fra Sp og andre opposisjonspartier gått under radaren i samfunnsdebatten. Sp står for 15 av forslagene, Ap to og Miljøpartiet De Grønne (MDG) ett. Men i Stortinget har de hyppig støttet hverandre.

– For enhver nasjonalstat er det grunnleggende å sikre helse og beredskap av medisin og mat. Så glemmer man det. Men nå kommer debatten tilbake, spår Vedum.

Tilbakeviser  har innfridd

Statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor tilbakeviser at regjeringssiden ikke har innfridd beredskapskrav i perioden. Regjeringen har selv lagt frem en rekke beredskapssaker og stemt for disse. Han poengterer at helt siden 2013 er rådene fra Gjørv-kommisjonen fulgt opp, det er gjennomført en politireform som innebærer flere enn 2800 nye stillinger i politiet, forsvarsbudsjettet er økt med mer enn 25 prosent. Og senest i 2019 er det vedtatt en nasjonal helseberedskapsplan.

Dessuten ble en nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer vedtatt i 2019.

LES OGSÅ: Slik svarer beredskapsminister Monica Mæland i et stort intervju om hamstring, trygghet og hva hun ville ha gjort annerledes i krisen. 

Her er alle Stortings-forslagene fra opposisjonen om bedre beredskap – fra mat til telefonnett og helse

Her er oversikten:

• Total beredskap i landet: Året etter forrige valg fremmet Vedum og flere Sp-profiler forslag om å sette ned en totalberedskapskommisjon. Begrunnelsen var at både internasjonale spenninger, terrorfare, klimaendringer og teknologi kan gjøre samfunnstrygghet mer sårbar. I stortingsinnstillingen var også faren for en stor pandemi tematisert. Alle deler av Norges beredskap burde saumfares.

Den borgerlige regjeringen ville vente til etter at store reformer på justisfeltet var gjennomført – og avviste forslaget. Vedum varsler at han vil fremme det på nytt – selv om regjeringen vil sette ned en granskingskommisjon etter koronakrisen.

– En beredskapskommisjon vil kunne ha et bredere blikk på hele samfunnssikkerheten i årene som kommer, sier han.

Mer selvforsyning? Også Ap ville ha handling

• Jordvern og mat: Kamp for jordvern – for å sikre matarealer – er gjenganger i Sp. Denne perioden har partiet foreslått et nytt jordvernmål. Også MDG signerte for tre år siden forslag om nasjonalt vern av matjord.

I forrige periode ble et Sp-forslag om økt selvforsyningsgrad vraket av flertall. Partiet ønsket minst 50 prosent selvforsyning av jordbruksmat innen 2026.

Året etter valget var det ikke gehør for et Sp-forslag om beredskapslagring av korn. Heller ikke for et representantforslag om en stortingsmelding om norsk næringsmiddelindustri. Der var poenget å styrke matindustrien for å «øke selvforsyningsgraden av næringsmidler».

Også Ap har presset på for større matsikkerhet. Etter tørkesommeren i 2018 fremmet Jonas Gahr Støre og flere Ap-profiler om trygg og økt matproduksjon, basert på norske ressurser.

Også kontanter kan gi sikkerhet i krisetid

• Legemidler: Aps helsepolitikere fremmet i forrige periode et omfattende forslag for å redusere norsk sårbarhet ved legemiddelmangel på bred front. Årsaken var at Norge var blitt helt avhengig av import. I det koronakrisen brøt ut, minnet Ap-leder Støre i et stortingsmøte om at regjeringspartiene stemte dette ned.

• Heimevernet: Rett før forrige valg foreslo Sp stans i nedbyggingen av Heimevernet. I begrunnelsen het det at Heimevernet «også har ei avgjerande rolle i å støtte det sivile samfunn og den generelle beredskapen i samfunnet», også ved kriser.

• Kontanter: I en tid med økende bruk av elektronisk betaling og nedlegging av banker, har Sp to ganger de siste fem stortingsperiodene foreslått sikkerhet for bruk av kontanter. Partiet påpeker at spørsmålet ikke bare handler om valgfrihet, men at kontanter også «fyller også en viktig beredskapsfunksjon og er som sådan av stor betydning for samfunnssikkerheten».

Noen sa vent litt: Hvorfor slukke FM-nettet?

• Radio og telefon: To ganger etter valget har Sp foreslått å vente med slukking av FM-nettet ved overgang til DAB, for å sikre lokalradioene. Begrunnelse: At beredskapsmeldinger som lokalradioene skal sende for NRK kan nå flere. Det er også bedt om utredning av konsekvensene ved å fase ut kobbernettet – for at ikke alt skal avhenge av mobilnett.

• Annet: Det er også foreslått egen stortingsmelding om eierskap og kontroll med viktig infrastruktur: Veier, havner, flyplasser, bredbånd, energi og vann. «Evnen til å sikre disse sektorene er avgjørende for å holde samfunnet i gang dersom en krise skulle oppstå», skrev Sp.

I tillegg er et fremmet egne forslag om tiltak mot antibiotika-resistens, for å sikre vedlikehold av moloer i gamle fiskerihavner og samfunnskritiske sider ved IKT-infrastrukturen i helseforetak. Også en rekke fremstøt for bemanning i helsesektoren har hatt denne bakgrunnen: Sikre nok faglig personell, også om ekstraordinære hendelser skulle inntreffe.

LES OGSÅ: Utenfor Smiths venner beskyldes han for svindel, maktkupp og pengepress. Nå snakker Kåre Smith ut for første gang på 23 år

Vedum: Altfor mye har vært tilpasset solskinnsdager

Vedum sier at alt dette kan bli sentrale punkter i arbeid med en fremtidig regjeringsplattform - dersom Sp kommer i posisjon.

– Når privatpersoner betaler for forsikring, håper man jo at dette er unødvendig bruk av penger. Men man gjør jo det jo for å ha en beredskap for huset. Altfor mye i Norge har vært tilpasset solskinnsdager. Men plutselig kan alt bli annerledes – fra matvarer til mobilnett, påpeker han.

«I kriser kan vi ikke stole på markedet»

– Alle regjeringer vil jo ha mest mulig styring med utforming av politikk selv. Men hvorfor tror du disse beredskapsspørsmålene er stemt ned?

– Regjeringen har ikke tatt innholdet nok på alvor. Om matberedskap har Sp fått flertall for utredninger, men regjeringen har likevel hatt en sterkere tro på at markedet løser en beredskapskrise. Men i kriser kan man ikke stole på markedet, men egen evne til å få tak i ting. Det har vi dessverre fått litt rett i den siste tiden.

– Men forslag av beredskapskarakter har jo i flere år også havnet bortenfor interessen til pressen. Hvorfor?

– Beredskap og saker om matjord og telenett er tunge tema og ikke det mest tabloide og akutt der og da. Eksempelvis blir nok «personkranglinger» gjerne mer underholdende.

Minner om at Jesus brukte språklige bilder om mat

Vedum tror også at nettopp det at Sp har stått som avsender i mange av sakene, kan ha medvirket til at de er blitt fremstilt som «særinteressesaker». Det har ofte handlet om matvareberedskap.

– Men etter disse påsketider kan vi også bli minnet om at Jesus faktisk brukte bilder om mat svært ofte i sitt budskap. Det var jo fordi mat var det mest grunnleggende for folk.

På en rekke felt vil Sp nå jobbe for at Norge skaffer seg større «buffer» – om samfunnssikkerhet skulle på spill.

– Grunnen til at Finland er best på dette i Norden, er at dette landet har «røffest» historie, påpeker han.

LES OGSÅ OM BEREDSKAP:

• Direktorat advarte i fjor mot pandemi som en av fire mest overhengende farer

• Matminister Olaug Bollestad: Matforsyningen i Norge er solid. Vi må ikke svartmale situasjonen

• Dette bør du ha i ditt private kriselager

---

FORSLAGSREKKE

  • Vårt Land har gjennomgått såkalte representantforslag – på jakt etter hva regjeringen er utfordret med om samfunnsberedskap de siste fem stortingsårene.
  • I gjennomgangen er eksempelvis ulike forslag om ambulansetjenesten, norsk eierskap, kraftkabler, politireform og sykehusreformer holdt utenfor. Men også disse har tidvis en beredskapsside.
  • I tillegg har opposisjonen – spesielt Sp – har fremmet en rekke andre enkeltforslag på helsefeltet når løpende stortingssaker er blitt behandlet.
  • Såkalte representantforslag gir egen behandling i Stortinget: I den aktuelle stortingskomiteen – gjerne med egen høring – og skriftlig tilsvar fra fagstatsråd. Til slutt er det debatt og vedtak.

---

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter