Nyheter

Bompengeavtalen kan gi ny konflikter i høst

Til høsten skal regjeringspartiene «videreutvikle nullvekstmålet». Det kan blåse nytt liv i frontene fra bompengestriden.

Den betente bompengestriden i regjeringen er over for denne gang, men allerede til høsten kan det bli nye slag mellom regjeringspartiene. Spiren til nye konflikter er å finne i den endelige skissen, som Erna Solberg la på bordet fredag.

Der står det nemlig at regjeringen «tar sikte på å fastsette et videreutviklet nullvekstmål ... innen utgangen av 2019».

LES OGSÅ: Ropstad snakker ut om KrF i det store bomdramaet

Biltrafikk og utslipp

Hensyn som utslipp, støy, fremkommelighet og arealbruk skal vektlegges. Men det står ingenting om biltrafikk. Dét var et helt sentralt tema i den opphetede bomkonflikten mellom Fremskrittspartiet og Venstre.

Blant kravene Frp forlangte forhandlinger om i vår, lå nemlig et om å gjøre det gjeldende nullvekstmålet for biltrafikk om til et nullvekstmål for utslipp.

For Venstre var dette fullstendig uakseptabelt. Også for KrF var dette svært vanskelig.

Innhold uvisst

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil ikke gå inn på hva Frp ønsker å legge i å «videreutvikle nullvekstmålet». På spørsmål fra Vårt Land om denne formuleringen i skissen er en seier for Frp, svarer han:

– Jeg har ikke behov for å gå inn på det. Totalen i den nye avtalen er at vi reduserer bompenger i bygd og by. Så har vi laget en formulering om nullvekstmål, som vi skal ferdigstille i løpet av høsten. Men jeg opplever at formuleringen er godt innenfor det vi ble enige om på Granavolden.

LES OGSÅ: Grande: Å utpresse hverandre i media styrker ikke arbeidet

Nasjonal Transportplan

I regjeringserklæringen står det at «målet skal videreutvikles i forbindelse med neste Nasjonal Transportplan, i tråd med teknologiutviklingen med vekt på å redusere utslippene».

Når det nye nullvekstmålet avklares til høsten, vil det komme til anvendelse i ny Nasjonal Transportplan (NTP). Dermed vil dette nye nullvekstmålet også bli gjeldende for nye byvekstavtaler som regjeringen i skissen åpner for å inngå.

Nye diskusjoner

Frps nestleder i Transport-og kommunikasjonskomiteen, Morten Stordalen, åpner derimot for at debatten om nullutslippsmål eller nullvekstmål kan tas opp igjen i høstens forhandlinger i regjeringen:

– Ja, det kan være naturlig å diskutere.

Han mener flere temaer må diskuteres på ny når målet skal videreutvikles. For eksempel hvilke biler som skal omfattes hvis nullvekstmålet skal gjelde biltrafikk:

– Den stadig økende mengden elbiler, hybridbiler og bensinbiler med lavutslipp er ikke et problem. Teknologien går videre.

Dette en sentral uenighet mellom partiene. Venstre og delvis KrF mener det er et selvstendig mål med færre biler også av andre grunner enn lavere utslipp, for eksempel framkommelighet.

LES OGSÅ: Alle partiene er enige om Erna Solberg skisse

Mål: Nullvekst

Kristelig Folkepartis parlamentariske leder og samferdselspolitiske talsperson, Hans Fredrik Grøvan, ser det annerledes:

– Vår forståelse er at intensjonen i dagens nullvekstmål ligger til grunn.

Det står ingenting om biltrafikk i skissen?

– Disponering av areal henger sammen med hvor mye biltrafikk det vil være.

Grøvan mener punktet først og fremst handler om å lempe på kravene om redusert biltrafikk for kommuner rundt byene, ikke trafikken inn til byene.

Venstre: Færre biler

Venstres miljøpolitiske talsperson, Ketil Kjenseth, ønsker ikke å «spekulere i» om de kan møte nye krav fra Frp om å gå fra mål om nullvekst i biltrafikk til nullvekst i utslipp.

– Det skal vi forhandle om. Vår erfaring er at vi får til forbedringer for klima og miljø ved hver korsvei, sier Kjenseth, som også trekker fram at elbil-fordelene raskt er i ferd med å «endre bilparken».

Han vil heller ikke si noe om hva Venstre legger i å videreutvikle målet, men ønsker at Norge – aller helst Norden – forplikter seg til å redusere både trafikk og bruk av forurensende drivstoff i trafikken.

LES OGSÅ: Mye tyder på at livet i regjeringens videre liv ikke blir harmonisk, skriver Berit Aalborg.

Høyere mål

Også Unge Venstre-leder Sondre Hansmark har ønskelisten klar:

– Vi bør gå fra nullvekstmål til et mål om negativ vekst – altså at trafikken skal reduseres.

– Formuleringen i skissen og i Granavollen-erklæringen om å videreutvikle kan virke bevisst vag av hensyn til uenighetene i regjeringen?

– Spør du Frp, så tror jeg vi legger litt forskjellige ting i det. Det skal åpenbart forhandles mellom regjeringspartiene utover høsten. Men etter pressekonferansen sa Erna Solberg at nullvekstmålet ligger fast og at vi ikke skal ha flere biler inn i byene. Det var sentralt for avtalen. Nå har hun skjønt alvoret og hvor viktig dette er for Venstre, sier Hansmark.

---

Bompengeavtalen

  • Regjeringen tilbyr kommunene å øke det statlige bidraget til 66 prosent i 50/50-prosjektene. I kommunene som takker ja, skal halvparten av det økte tilskuddet på rundt 8 milliarder kroner brukes til å kutt bompenger, og halvparten øremerkes bedre kollektivtilbud i byene.
  • Nullvekstmålet – biltrafikken i byene skal ikke øke – ligger fast.
  • Årlige tilskudd til reduksjon av bompenger utenfor byområdene økes til om lag 1,4 milliarder kroner.
  • Det blir ikke bompenger på E8 Ramfjorden i Vestre alternativ, E136 Vågstrandstunellen og E16 Bjørgum-Skare.
  • Det bevilges 300 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene.
  • Det bevilges 250 millioner kroner til bedret kollektivtrafikk utenfor de store byene.
  • Avtalen vil belaste statsbudsjettene med rundt 2 milliarder kroner årlig.

---

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter