Verdidebatt

Utvalgsleder i samlivssaken: «Vi praktiserer ikke meningstvang»

TEOLOGI: Man kan ønske at det ene og andre teologiske spørsmålet ikke er kirkesplittende. Men selv har jo Sæbø og Sætre forlatt kirkesamfunnet de en gang var en del av.

Uten å ha lest dokumentene fra Synoderådet hevder Linn Sæbø og Per Kristian Hovden Sætre at avgjørelser er tatt på svakt grunnlag, og spør om utvalget som har ført dokumentene i pennen har tatt saken på tilstrekkelig alvor. Dette er taktikk og ikke teologi, hevder de to.

Sæbø og Sætre har bakgrunn fra Frikirken, men er ikke lenger tilknyttet kirkesamfunnet. I et innlegg i Vårt Land 27. november står de i fare for å male et for mørkt bilde av sitt tidligere kirkesamfunn. Ord som ensretting og meningstvang blir brukt. Dette, mener de, er noe «alle vet» blir konsekvensene om Frikirken holder fast på sin lære om ekteskapet og seksualitet. Hvis en skal føre samme linje i andre saker, hevder de, må enten pasifister eller frikirke-medlemmer som har avtjent verneplikten bli bedt om å gå fra stillingene sine.

Dersom ordinerte eller andre ansatte har et dåpssyn som fraviker fra det som er vårt kirkesamfunns lære, kan de ikke undervise konfirmantene våre om dåp.

Ikke sakssvarende eksempel

Men verken pasifister eller de som har avtjent verneplikten vil bli bedt om å gå. Militærnekting er ikke et sakssvarende eksempel. La oss heller snakke om for eksempel dåpssyn. Dersom ordinerte eller andre ansatte har et dåpssyn som fraviker fra det som er vårt kirkesamfunns lære, kan de ikke undervise konfirmantene våre om dåp.

En teologisk diskusjon om dåp og vår dåpspraksis internt mellom ansatte på kontoret er derimot bare forfriskende! Og tilsvarende blant medlemmene under kirkekaffen. Vi praktiserer dermed ikke meningstvang. Men hva som er Frikirkens teologi om dåpen bør det ikke sås tvil om fra de ordinerte. Dåp er et eksempel på et bekjennelsesspørsmål. Pasifisme er det ikke.

Hovudpastor i Bergen frikirke, Tor Erling Fagermoen. Leiar av dialogutvalet i Frikyrkja (Frikirken).

Ingen er tjent med uklarhet

Utvalget har fått i oppdrag fra Synodestyret å vurdere hva som menes med bekjennelsesspørsmål, og om ulike syn på samliv er kirkesplittende. Man kan gjerne ønske at det ene og andre teologiske spørsmålet ikke er kirkesplittende. Men selv har Sæbø og Sætre forlatt kirkesamfunnet de en gang var en del av. Andre melder seg ut av andre kirkesamfunn og inn i Frikirken, fordi de identifiserer seg med Frikirkens tro og lære. Uklarhet er ingen tjent med.

Utvalgets hovedbidrag er ikke betenkningen om bekjennelsesspørsmål, for dette har blitt fyldig utredet tidligere. I dokumentet «Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap» beskrives en kortfattet men helhetlig samlivsteologi. Synoden ønsket at tematikken rundt likekjønnet samliv skulle sees i sammenheng med andre spørsmål.

Ryddig og saklig

Nå skal dette diskuteres på menighetsmøter i hele kirkesamfunnet. Synodestyret har varslet at i tillegg til de to dokumentene kommer et dialogskrift som skal hjelpe menighetene til en saklig og klok samtale om samlivsteologi. Jeg ser fram til samtalen, og tror vi skal klare å være ryddige og saklige.


VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt