Verdidebatt

Det skal lønne seg å lage barn

BARNEFØDSLAR: Ein fødselsfremjande politikk må gje reelle økonomiske fordelar til barnefamiliar som barnlause ikkje får.

I Vårt Land 21. august føyer stortingsrepresentant Kathrine Kleveland seg inn i rekkja av politikarar som etterlyser tiltak for fleire barnefødslar. Men tiltaka ho føreslår – gratis barnehage, billegare familiebilar og høgare rentefrådrag – vil berre vera ein liten kompensasjon for arbeidet og utgiftene ved å ha barn (og kanskje gjera terskelen litt lågare for å gå frå eitt til to eller to til tre). Men dei vil neppe motivera fleire til å stifta familie i yngre alder.

Jarle Fagerheim, medlem av Senterpartiet

Meir lån, mindre skatt

Den største økonomiske utfordringa for dagens unge er å få kjøpt seg eigen bustad. Dette er endå vanskelegere for barnefamiliane, som treng større plass, har større løpande utgifter og mindre overskot til å arbeida overtid for å spara opp til eigenkapitalkravet.

Staten kunne tilby seg å kausjonera for bustadlån for ein viss sum per barn

Men denne ubalansen er enkel og rimeleg å retta opp i. Staten kunne tilby seg å kausjonera for bustadlån for ein viss sum per barn. Så lenge storleiken på kvart lån framleis er avhengig av inntekt, vil talet på misleghald verta minimalt – og kausjoneringa vil kosta svært lite for ein stat som flyt over av kapital. Om kausjonen t.d. er på 300.000 kr per barn, vil ein vanleg tobarnsfamilie i starten av yrkeskarriera kunna få lån på 3–4 millionar kroner, sjølv om dei ikkje har hatt tid til å spara opp 15 prosent eigenkapital.

Og kvifor ikkje skru opp foreldrefrådraget slik at barnefamiliane får monaleg mindre skatt enn barnlause? La oss seia 100.000 kr i frådrag per barn under skolealder, og 50.000 kr for barn mellom 6 og 12 år. Enkelt og ubyråkratisk, som eit ekstra minstefrådrag, utan krav til dokumentasjon, slik at det kompenserer både for utgifter og arbeidsinnsats. Dette vil også motivera til å stå i arbeidslivet, i motsetnad til å auka barnetrygda.

Vil koste litt

Jau, alt dette vil kosta nokre milliardar. Men prisen er langt lågare enn å gje foreldre vilkåra vi tek for gjeve i arbeidslivet, som tariffløn, risikotillegg for graviditet og fødsel, tillegg for nattarbeid og godtgjering for seksten timars arbeidsdag i helgene og manglande fritid i feriane.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt