Verdidebatt

Høyres integreringspolitiske program er bra, men kan bli bedre

INTEGRERING: Gjennom å bygge gode tros- og livssynssamfunn bygger man Norge.

Høyre lanserte nylig sitt integreringspolitiske program, som er omtalt i Vårt Land. Det rommer mange forslag til hvordan vi kan bli enda bedre på integrering av landsmenn som har kommet til fra andre deler av verden. Religioner og livssyn er ikke glemt, og jeg ønsker å kommentere disse punktene, samt foreslå noen nye.

Debattt om den nye loven om tros- og livssynssamfunn arrangert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Ett av Høyres forslag lyder slik: At trossamfunn, utenfor den norske kirken, skal få insentiver for å ansette religiøse ledere som har godkjent tilleggsutdannelse fra Norge.

Det er et interessant forslag, og det er betryggende at signalene fra Høyres innvandringspolitiske talsperson, Mari Lønseth, går på at insentivene skal være positive, og oppmuntre, fremfor negative, og straffe.

Hvordan skal man best gjøre det? Tid er en knapp ressurs, for religiøse ledere, i likhet med oss alle. Det mest effektive insentivet for å ta tilleggsutdannelse for religiøse ledere i Norge vil derfor være å kjøpe tid fra arbeidsgiver, enten arbeidsgiver er et trossamfunn eller en annen virksomhet.

Når man vektlegger problemet med flerkoneri i en slik grad, uten konkret kunnskap om fenomenets utbredelse, kan det virke mistenkeliggjørende

Det trengs forskning på flerkoneri

Videre er Høyre opptatt av å bekjempe flerkoneri. Hele tre punkter i programmet nevner dette. Her vil vi foreslå at Høyre inkluderer et punkt om å finansiere forskning på dette fenomenet som vi ikke vet omfanget av. Når man vektlegger problemet med flerkoneri i en slik grad, uten konkret kunnskap om fenomenets utbredelse, kan det virke mistenkeliggjørende.

Vi vil gjerne foreslå at neste integreringspolitiske program også inkluderer verdien av å samarbeide på tvers av tros- og livssynssamfunn og rommer insentiver for å øke slik aktivitet

Ellers er det mye bra i Høyres program og vi i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er glade for at tros- og livssynssamfunn blir tildelt en positiv rolle som integreringsinstitusjoner i Lønseths intervju med Vårt Land.

Tros- og livssynssamfunnene er viktige integreringsinstitusjoner

Vi vil gjerne foreslå at neste integreringspolitiske program også inkluderer verdien av å samarbeide på tvers av tros- og livssynssamfunn og rommer insentiver for å øke slik aktivitet. Det er viktig, både for nyankomne og etablerte innvandrere, å oppleve at trossamfunnet de søker seg til ikke bare er seg selv nok, men samarbeider med andre tros- og livssynssamfunn, og at her i Norge er dette både naturlig og riktig.

Tros- og livssynssamfunn i Norge samarbeider også med andre aktører i sivilsamfunnet og med det offentlige. Enten gjennom paraplyorganisasjoner som STL, eller alene. Slikt samarbeid er det også viktig å anerkjenne og oppmuntre til.

Tros- og livssynssamfunnene er viktige integreringsinstitusjoner, men også viktige samfunnsaktører og gir verdifulle bidrag til sine lokalmiljøer. Det er både i samfunnets interesse og tros- og livssynssamfunnenes egeninteresse.

Gjennom å bygge gode tros- og livssynssamfunn bygger man Norge. Og gjennom å bygge Norge, bygger man et samfunn hvor det plass til mangfoldet av tros- og livssynssamfunn – et livssynsåpent samfunn.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt