Verdidebatt

Om Fagermoen og Menneskeverd

ABORT: Når Hege Fagermoen skriver at Menneskeverd vil «fremme gode alternativer til abort, et styrket rettsvern for barnet i magen, og få ned de høye aborttallene», er dette i beste fall svært naivt.

Som teologer med et mangeårig feministisk engasjement i kirke og samfunn, er vi glade for at Hege Fagermoen presiserer sin tanker om selvbestemt abort og sin rolle som bispekandidat i et innlegg i Vårt Land. I den første delen av innlegget kommer hun med gode og viktige argumenter for hvorfor selvbestemt abort er viktig for kvinners rettighetssituasjon. Etter å ha lest Fagermoens innlegg, sitter vi likevel igjen med flere spørsmål enn svar.

Hanne Stenvaag og Gyrid Gunnes

Menneskeverd har ifølge sine egne hjemmesider et prinsipielt standpunkt for «det universelle menneskeverdet», som ifølge dem begynner ved unnfangelsen og «livsrett»: «Vi har den samme iboende verdien om vi er fødte eller ufødte, vår alder påvirker ikke vår verdi».

Å tenke ikke-etisk, men prinsipielt om når menneskeverdet begynner, er syn som i praksis er uforenlig med loven om selvbestemt abort, fordi en slik lov alltid vil måtte sette en grense for når kvinners rett til å velge bort fosterets liv faller bort.

Å arbeide for «styrket rettsvern for barnet i magen» er i praksis å arbeide for å avskaffe eller innskrenke abortloven

I beste fall naivt

Når Fagermoen skriver at Menneskeverd vil «fremme gode alternativer til abort, et styrket rettsvern for barnet i magen, og få ned de høye aborttallene» er dette i beste fall svært naivt. Å arbeide for «styrket rettsvern for barnet i magen» er i praksis å arbeide for å avskaffe eller innskrenke abortloven: Det er ingen andre måter dette rettsvernet kan styrkes enn ved at kvinnens rett til selvbestemt abort svekkes.

Det fremgår også på hjemmesidene at Menneskeverd har tilsluttet seg Lejeune-erklæringen, hvor det heter: «Når legen står overfor en nødssituasjon som skyldes tragiske forhold, er det legens plikt å gjøre alt som står i hans eller hennes makt for å hjelpe både moren og barnet. Det strider derfor mot en leges oppgave bevisst å avbryte et svangerskap på grunn av arvelige faktorer eller for å løse et moralsk, økonomisk eller sosialt problem».

Her fremgår det tydelig at Menneskeverd ønsker å arbeide imot at det skal finnes et offentlig helsetilbud som tilbyr selvbestemt abort – et tilbud som nettopp innebærer å avbryte et svangerskap for å løse moralske, økonomiske eller sosiale problemer, og hvor kvinnens vilje, ikke fosteret, har rettsvern frem til et visst antall uker.

Lovregulering av abort er et gode

Man kan ikke forvente å bli tatt på alvor som en «etisk stemme» som ønsker å debattere abort på etisk grunnlag, uten samtidig å ta tydelig stilling til at en lovmessig regulering av abort er et samfunnsmessig gode. Det er selvsagt fullt mulig å mene at menneskeverdet begynner ved unnfangelsen, men at dette hensynet må veies mot andre hensyn, eksempelvis kvinners rett til å bestemme over egen kropp, liv og framtid.

Ingen steder på Menneskeverds hjemmeside finner vi en forståelse for kvinnebevegelsens krav om selvbestemt abort og at selvbestemt abort er feministisk og samfunnsmessig gode. Det er selvsagt helt fint å arbeide for «alternativer til abort», ved for eksempel å styrke aleneforeldres økonomiske rettigheter. Vi er helt enige i at det er vesentlig å leve i et samfunn hvor det både er sosialt og moralsk akseptabelt og økonomisk mulig for kvinner å være alene med barn.

Vi er helt enige i at det er vesentlig å leve i et samfunn hvor det både er sosialt og moralsk akseptabelt og økonomisk mulig for kvinner å være alene med barn

Abort er et etisk dilemma

Det er imidlertid problematisk hvis disse «alternativene til abort» primært skal baseres på innskrenkning i kvinners selvbestemmelse, og ikke frie valg. Vi stiller også spørsmål ved det høyst normative standpunktet om at aborttallene er «for» høye, all den tid Menneskeverds egne sider med abortststatistikk viser at aborttallene i Norge aldri har vært lavere enn i 2019, og har sunket år for år det siste tiåret.

Menneskeverd er en etisk uansvarlig organisasjon fordi den ikke forstår abort som et etisk dilemma, men snakker om «livsrett» og prinsipper. Det er en organisasjon som gjør en etisk informert samtale om abort vanskeligere ved å ikke tydelig anerkjenne retten til selvbestemt abort som et samfunnsmessig og feministisk gode.


VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt