Verdidebatt

Uredelig fra Jehovas vitner

STATSSTØTTE: Styreleder Jørgen Pedersen og jeg har tjent sammen som eldste. Vi kjenner begge til kravet om at man skal sky dem som melder seg ut.

Jeg skal ikke forsøke å tolke loven om trossamfunn, og jeg skal heller ikke vurdere Statsforvalterens tolkning av den. Men jeg vil gjerne kommentere styreleder i Jehovas vitner, Jørgen Pedersens innlegg i Vårt Land 18.3.

Rolf Furuli

Jeg har vært et Jehovas vitne siden 1961, og jeg har tjent som eldste i 56 år. I første kapittel i min bok My Beloved Religion – And The Governing Body viser jeg at den eneste religion hvor alle grunnleggende læresetninger er direkte basert på Bibelen, er Jehovas vitner. Jeg deler derfor Jehovas vitners tro.

I det 21. århundre har det imidlertid skjedd en utglidning, hvor medlemmene av det styrende råd har gitt seg selv ubegrenset makt. Det har ført til at i tillegg til alle de grunnleggende læresetninger som er basert på Bibelen, har lederne laget en stor mengde nye lover og regler.

De har for eksempel funnet opp 37 eksklusjonsgrunner som ikke er basert på Bibelen, i tillegg til de elleve bibelske eksklusjonsgrunnene. Dette har resultert i et enormt antall ekskluderte mennesker. Vi kan snakke om så mye som over én million ekskluderte vitner globalt i det 21. århundre, og så mye som et par tusen i Norge. Siden jeg aksepterer Bibelen som eneste autoritet, kan jeg ikke akseptere alle disse nye lovene.

Uriktig bilde av eksklusjoner

Det er ikke riktig at jeg har skrevet brev til Statsforvalteren hvor jeg har «kritisert flere av Jehovas vitners trosoppfatninger og fremgangsmåter», slik Pedersen sier. Mine brev peker derimot på at alle Jehovas vitners brev til Fylkesmannen og Statsforvalteren inneholder informasjon om hva Jehovas vitner står for, og som ikke er riktig. Hvis slik informasjon skulle bli stående, vil den ramme mange uskyldige mennesker.

Et godt eksempel er vitnenes klagebrev av 17. februar 2022. Avsnitt 42 i brevet sier:

«På den annen side vil en som frivillig velger å gi avkall på sin åndelige status som et av Jehovas vitner ved formelt å trekke seg, bli respektert for sin avgjørelse, og det er opp til hver enkelt som er tilknyttet menigheten, å bruke sin personlige religiøse samvittighet for å avgjøre om de vil begrense eller helt unngå å ha kontakt med den personen».

Hvis slik informasjon skulle bli stående, vil den ramme mange uskyldige mennesker

Dette gir ikke et riktig bilde, og jeg har skrevet et brev til Statsforvalteren hvor jeg dokumenterer dette med ti sitater fra vitnenes litteratur. Det er et krav fra Jehovas vitners styrende råd at alle vitner skal sky dem som er ekskludert eller har trukket seg. Det betyr at de ikke skal ha noen kontakt med disse, at de ikke skal snakke med dem, ikke hilse på dem, men behandle dem som de ikke eksisterer.

Uredelig

Brevet fra vitnene virker på meg som et forsøk på utfordre Statsforvalterens grunnlag for å nekte dem statstilskudd, men dette gjøres på en uredelig måte.

Jørgen Pedersen og jeg har tjent sammen som eldste i samme menighet i Oslo. Vi kjenner begge til kravet om at man skal sky dem som melder seg ut, og at de som fortsetter å ha kontakt med disse, selv vil bli ekskludert.


VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt