Verdidebatt

Barna som er «fiender av Gud»

JEHOVAS VITNER: Jeg har sett mange eksempler på ekskluderte barn i Jehovas vitner. Disse barna blir skydd av alle som ikke bor i deres husstand; av besteforeldre, onkler, tanter, søskenbarn og av alle andre vitner.

Jeg har lest Statsforvalterens begrunnelse for å nekte Jehovas vitner (JV) statsstøtte for 2021, og jeg vil gjerne komme med noen kommentarer. Jeg har ingen forutsetning for å vurdere den juridiske siden av saken, men jeg kan bekrefte at saksfremstillingen til Statsforvalteren er helt korrekt.

Derfor skyr man ekskluderte

Hvorfor «skyr» Jehovas vitner ekskluderte? For å forstå bakgrunnen for situasjonen, kan det være nyttig å vite hvorfor JV skyr (engelsk: shun) ekskluderte (utstøtte); hvorfor man ikke hilser på dem, ikke snakker med dem og behandler dem som om de ikke eksisterer.

Et vers i Bibelen som JVs ledere bruker for å begrunne behandlingen av ekskluderte, er 2 Johannes 10, som lyder: «Hvis noen kommer til dere og ikke forkynner denne læren, så ta ikke imot ham i deres hjem og hils ikke på ham.» Her har vi Bibelens klare ord på at vi skal sky ekskluderte, mener vitnene.

Rolf Furuli

Men stopp et øyeblikk. Hvem er det her snakk om? Verset gjelder de som er antikrister, de «som benekter at Jesus Kristus har kommet som menneske». De var aktive propagandister, som forsøkte å komme inn i de kristnes hjem for å agitere for sin tro. Lederne til Jehovas vitner innrømmer at verset ikke referer til ekskluderte, men de mener likevel at de som blir ekskludert, «er lik» antikristne, og derfor skal de skys på samme måte som antikristne. Vanlige JV-medlemmer blir her ført bak lyset, for de tror at det er Bibelen som sier at man skal sky ekskluderte, mens det i virkeligheten er deres ledere som har bestemt dette.

Det er også et annet vers som brukes av lederne, nemlig 1. Korinter 5:11. I Det nye testamentet nevnes det elleve alvorlige synder som kan føre til eksklusjon. I kapitlene 5 og 6 i 1. Korinterbrev nevnes sju av disse syndene, og Paulus sier så at «dere skal slutte å omgås» personer som praktiserer slike synder. Ordet «omgås» er oversatt fra det greske ordet synanamignymi, som betyr « å blande sammen.»

Dette greske ordet forekommer bare ett annet sted, nemlig i 2. Tessaloniker 3:14. Det blir her vist at menighetens medlemmer ikke «skal omgås» en person som ikke aksepterer det Paulus skriver. At dette ikke betyr at personen skulle bli skydd, blir vist i vers 15, hvor vi leser: «se allikevel ikke på ham som en fiende, men fortsett å rettlede ham som en bror.» For å rettlede ham måtte menighetens medlemmer snakke med ham og hilse på ham. Dette viser at begrepet «ikke ha omgang med» betyr at man ikke skulle ha et sosialt fellesskap med de ekskluderte, men ikke at man skulle sky dem.

Har men egentlig «fri utmelding»?

Fabian Fond, som er kommunikasjonssjef for det skandinaviske pressekontoret til Jehovas vitner, skriver i en e-post til Vårt Land at trossamfunnets «(...) tro og religiøse praksis fullt ut respekterer andres rettigheter og frihet. Ingen tvinges eller presses til å bli, eller til å fortsette å være, et av Jehovas vitner.»

Dette var sant inntil året 1983, men da opphørte denne friheten. I det året bestemte lederne at de som ville forlate JV, var like onde som antikristne, og derfor måtte de bli skydd. Konsekvensen av dette er akkurat det motsatte av det Fond skriver; de som vil forlate samfunnet, er jo nettopp utsatt press og trusler: Hvis du skriver et brev og sier at du ikke lenger vil være JV, vil du miste hele ditt nettverk, alle dine venner og din familie.

Barnet blir også utsatt for trusler, for det får vite at så lenge det er ekskludert, er det en fiende av Gud

—  Rolf Furuli

Dette er både press og trusler, og det kan være brudd på § 2 i Trossamfunnsloven: «Personer som har fylt 15 år, kan selv melde seg inn i eller ut av tros- og livssynssamfunn. De som har foreldreansvaret for et barn under 15 år, kan melde barnet inn i eller ut av tros- og livssynssamfunn.»

Jeg kjenner flere personer som ikke lenger deler vitnenes tro, men som ikke vil skrive et brev for å si at de ikke lenger vil tilhøre samfunnet. Grunnen til dette er at de ikke vil miste sine venner og sin familie.

Utestenging av barn

Min erfaring er at det finnes ikke noe bedre sted for et barn å vokse opp enn i en familie av JV. Foreldrene legger stor vekt på å være sammen med barnet og på at barnet får tid til å leke og være sammen med andre barn. De oppmuntrer barnet til å få mest mulig ut av skolen og gjør hva de kan for at barnet skal utvikle seg normalt.

Men lederne har et ekstremt syn på barn på ett område, nemlig når det gjelder dåp. Vakttårnets litteratur har oppmuntret barn til å bli døpt helt ned til tiårsalderen. Barn utvikler seg hele tiden, og de forandrer mening om ting etter som tiden går. Min oppfatning er at det er svært få som er modne nok til å innvie seg til Gud for resten av sitt liv før man er i slutten av tenårene.

En heltidsforkynner i JV må være døpt. I 2012 ble det gitt en statistikk over unge heltidsforkynnere i Jehovas vitner USA under et møte for det styrende råd på hovedkontorer Brooklyn Betel. Her ble det opplyst at det var 212 pionerer som var 12 år og yngre og 6.844 pionerer som var mellom 12 og 18 år. Dette var bare en liten del av døpte barn i USA.

Hensikten med at et ekskludert barn blir skydd, er å presse det til å forandre den måten barnet lever på

—  Rolf Furuli

Barn som er døpt, blir behandlet på samme måte som voksne som er døpt. Veiledningen i boken for eldste sier at bare ett eneste alvorlig feiltrinn kan føre til at barnet blir ekskludert, og jeg har i årenes løp sett mange eksempler på ekskluderte barn. Disse barna blir også skydd av alle som ikke bor i deres husstand, av deres besteforeldre, onkler, tanter og søskenbarn og av alle andre vitner.

Statsforvalteren bruker uttrykket «negativ sosial kontroll» for den måten barn blir ekskludert og behandlet på, og det innebærer «ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som skal sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer.»

Katastrofale følger for et barn

Jeg vil særlig legge vekt på uttrykkene «press og trusler». Hensikten med at et ekskludert barn blir skydd, er å presse det til å forandre den måten barnet lever på, slik at barnet kan bli gjenopptatt i menigheten og leve i samsvar med samfunnets normer. Barnet blir også utsatt for trusler, for det får vite at så lenge det er ekskludert, er det en fiende av Gud. Og når den store trengsel kommer, vil alle som er ekskludert miste livet og bli evig tilintetgjort.

Slike trusler kan ha stor negativ virkning på voksne som er ekskludert. Men på et følsomt barnesinn kan det ha katastrofale følger. Eksklusjonen av barn blant JV kan derfor være et brudd på § 6 i Trossamfunnsloven: «Dersom et tros- eller livssynssamfunn, eller enkeltpersoner som opptrer på vegne av samfunnet, (...) krenker barns rettigheter (...), kan samfunnet nektes tilskudd eller tilskudd kan avkortes.».

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt