Verdidebatt

Oslo-rektorer: Derfor strandet samarbeidet med NLA

SAMARBEIDSNEKT: Gamlebyen skole ønsker fortsatt å ta imot studenter fra lærerutdanninga, men slik som situasjonen er nå, kan det ikke være i samarbeid med NLA.

Noen grunnskoler har sagt opp samarbeidsavtaler med NLA Høgskolen om gjennomføring av praksis for studenter fra lærerutdanninga. De siste dagene har denne saken ført til en del oppmerksomhet i enkelte medier, deriblant Vårt Land. Rektor ved NLA hadde et innlegg 26. januar, og vi ser at det kan være behov for å forklare vårt standpunkt og kommentere enkelte påstander i hans innlegg.

Gamlebyen skole og NLA

Gamlebyen skole er en barneskole i Oslo. Vi har mottatt studenter fra lærerutdanninga ved NLA Høgskolen siden høsten 2018. Sommeren 2020 inngikk vi en femårig samarbeidsavtale. I avtalen er det en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder. Vi kom etter hvert fram til at vi ville si opp denne avtalen med virkning fra 01.05.2021. Dermed vil årets studenter få gjennomført sine praksisperioder som planlagt. Vår oppsigelse ble sendt 14. januar.

Vi har altså sagt opp en samarbeidsavtale i tråd med et punkt om gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder. Det må være helt i orden – det er ikke snakk om et avtalebrudd. Det står ingenting i avtalen om at vi må begrunne en oppsigelse, men det har vi altså valgt å gjøre. Den begrunnelsen utfordrer tydeligvis en del folk.

Påstanden om «cancel culture» virker fjernt

Verdier og holdninger står sentralt i vårt arbeid ved Gamlebyen skole. Vårt verdigrunnlag defineres blant annet gjennom opplæringsloven og læreplanen. NLA har sitt eget verdidokument og vektlegger at lærerutdanninga skal være verdibasert. Dette drøftet vi i fellesskap med praksiskoordinator da vi begynte samarbeidet. Der og da hadde vel begge parter positive forventninger til det nye partnerskapet der vi sammen skulle bidra til lærerutdanninga.

Påstander om ensretting og undertrykking av meninger – og såkalt «cancel culture», slik Sigbjørn Sødal hevder, virker fjerne for oss.

—  Johansen og Smeland

Ifølge formålsparagrafen i opplæringsloven skal opplæringa bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Enkelte verdier nevnes spesifikt, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Disse verdiene er forankret i menneskerettighetene og kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn. Det framheves også at alle former for diskriminering skal motarbeides. I dette verdigrunnlaget ligger selvfølgelig også vernet om både trosfrihet og ytringsfrihet. Det er vårt fremste oppdrag.

Påstander om ensretting og undertrykking av meninger – og såkalt «cancel culture», slik Sigbjørn Sødal hevder, virker fjerne for oss. Vi kan ha forskjellige meninger om mangt og mye, men vi må også våge å erkjenne og snakke om hvordan noens meninger kan påvirke andre og deres muligheter til et godt liv.

Lite grunnlag for å fortsette samarbeidet

Etter hvert opplever vi stadig sterkere at NLA på noen områder har verdier som skiller seg vesentlig fra vårt verdigrunnlag. Det gjelder særlig synet på homofili og samliv, slik det er nedfelt i NLAs verdidokument. Vi har både gjennom skriftlig kommunikasjon og i møte med ledelsen ved NLA belyst ulike aspekter ved innholdet i verdidokumentet, hvordan dette kommer til uttrykk i høgskolens virksomhet og hvordan det oppleves for oss som ansatte ved en praksisskole. Som skoleledere skal vi ivareta både elever, foresatte og ansatte.

Slik ordbruk tar vi som et tegn på liten forståelse og manglende vilje til å erkjenne våre synspunkter og vår situasjon.

—  Johansen og Smeland

Dette er ikke en ny sak; flere praksisskoler tok dette opp med NLA allerede høsten 2019. Skolene har derfor gjort flere forsøk på å komme i dialog med NLA. Sammen med NLA og andre praksisskoler har vi diskutert om et fortsatt samarbeid kan være aktuelt.

Gjennom dialogen med NLA er forskjellene i verdigrunnlag kommet enda tydeligere til syne. Verdier og holdninger som er formidlet gjennom samtaler og skriftlige redegjørelser fra NLA, styrker vårt inntrykk av at det er lite grunnlag for å fortsette samarbeidet. Standpunktene virker steile, og rektor ved NLA sammenlikner vår reaksjon med en boikottaksjon. Slik ordbruk tar vi som et tegn på liten forståelse og manglende vilje til å erkjenne våre synspunkter og vår situasjon.

Studenter takker oss

I et møte med rektor ved NLA i oktober 2020 forteller han en historie som han ber oss om ikke å referere. Historien handler i korte trekk om en samtale som han skal ha hatt med en biskop, og denne biskopen deler visstnok rektors syn på en sak som relativt nylig har vakt oppsikt.

Det er et grep der rektor ved NLA påberoper seg støtte fra en person med stor innflytelse, men det skal vi altså ikke kunne fortelle om til andre. Vi mener at det er problematisk når deler av argumentasjonen ikke skal kunne tas med i dialogen videre. Det oppleves som en hersketeknikk. Seks grunnskolerektorer og tre ansatte fra NLA var til stede i møtet.

Vi har opplevd at studenter uttrykker støtte til oss og takker for at vi tar dette opp med ledelsen ved NLA.

—  Johansen og Smeland

Gjennom tidligere oppslag i forskjellige medier er det allment kjent at både ansatte og studenter ved NLA har hatt tilsvarende betenkeligheter og innsigelser som oss, særlig med tanke på hvordan verdiene praktiseres. Dette engasjerer naturlig nok også studenter fra NLA som er i praksis her. Vi har opplevd at studenter uttrykker støtte til oss og takker for at vi tar dette opp med ledelsen ved NLA. De sier samtidig at det er vanskelig å drøfte slike spørsmål internt på høgskolen. Takhøyden oppleves nok ikke like stor for alle der i gården heller.

Trygg skole for alle

Nå er vi i gang med opplæring for å bli sertifisert som Regnbuefyrtårn. Dette er et pilotprosjekt i samarbeid med Skeiv kunnskap. Sammen vil vi skape en inkluderende skole med vekt på likeverd og mangfold. Gamlebyen skal være en åpen og trygg skole for både elever, foresatte og ansatte – i tillegg til lærlinger og studenter som har praksis her hos oss. Det vil være helt i tråd med våre verdier og holdninger.

Gamlebyen skole ønsker fortsatt å være en praksisskole og ta imot studenter fra lærerutdanninga, men slik som situasjonen er nå, kan det ikke være i samarbeid med NLA.


NLA-rektor svarer

Vårt Land har gitt Sigbjørn Sødal mulighet til å imøtegå enkelte påstander i denne kronikken. Dette er hans svar:

Rektor og assisterende rektor ved Gamlebyen skole opplever det som en hersketeknikk at jeg ba dem og andre skoleledere om å være tilbakeholdende med å offentliggjøre detaljopplysninger jeg hadde fra en biskop. Dette handlet om personopplysninger jeg hadde fått tillatelse til å videreformidle, men som jeg likevel av personvernhensyn ba møtedeltagerne om å være varsomme med å bruke videre.

Opplysningene var av en karakter som verken ville skade NLA eller meg om de kom ut. Det er vanskelig å argumentere mot en opplevelse av hersketeknikk, men jeg mener jeg argumenterte saklig i møtet.

Skolelederne fra Gamlebyen skole skriver det er problematisk når deler av argumentasjonen ikke skal kunne tas med i dialogen videre. Min vurdering var at en videreformidling av disse i og for seg lite kontroversielle personopplysningene neppe ville ha stor betydning for spørsmålet om å si opp praksisavtalen med NLA ved de skolene det gjaldt. Det var heller ingen som problematiserte dette i møtet eller ba meg revurdere.

Jeg tar selvsagt avstand fra all bruk av hersketeknikker som usynliggjøring eller latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, generell fordømming eller påføring av skyld og skam.

Sigbjørn Sødal, rektor ved NLA Høgskolen


Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt