Historiene som nå strømmer inn til Sannhets- og forsoningskommisjonen, er sterke, vonde og viktige. Stortinget nedsatte i 2017 en kommisjon for å undersøke hva samer, kvener og norskfinner ble utsatt for av offentlige myndigheter fra 1850-årene og frem til i dag. Den skal se på hvilke ettervirkninger fornorskningspolitikken har fått og hvilke tiltak som må til for skape forsoning.

• Denne lederartikkelen kan du også lese på samisk. Les den versjonen her.

En rekke land har gjennomført slike sannhetskommisjoner etter kriger, undertrykkelse og etniske rensinger. Noen av dem har ført til mer forsoning. I Canada og på Grønland har slike kommisjoner avdekket overgrep mot urfolk og tydeliggjort hvordan de er blitt utsatt for maktovergrep og ressursutnyttelse. Det er på høy tid at vi har fått en slik kommisjon også i Norge.

Sannhets- og forsoningskommisjon har allerede avdekket at vi mangler mange viktige brikker i vår felles historiebok. Det første skrittet på veien er å finne disse brikkene. Kommisjonen startet forrige uke med innspillsmøter og ber nå alle som eier en flik av historien, om å orke å dele den. Det er fortsatt mange åpne sår etter at mennesker er blitt utsatt for trakassering, har mistet land, språk og identitet fordi storsamfunnet krevde det.

«En fellesnevner er at etnisk og kulturell bakgrunn og språk ofte er blitt forbundet med skam. Det gjør at identiteten er blitt holdt skjult eller blitt fortiet. Det vi gjør nå, er å be folk om å låse opp lukkede rom», sa kommisjonsleder Dagfinn Høybråten til NTB fredag.

Et viktig tiltak for videre forsoning, blir å formidle en sann versjon av urfolkenes historie. Den må få større plass både i skoleverk og på våre nasjonale og regionale museer. Bare ved å kjenne historiens mørkeste sider, kan vi lære av den.

Deretter bør vi rette blikket fremover. Skal vi lære av fortidens feil, må vi også bruke den nye kunnskapen til å saumfare nåtidens retorikk og faktiske politikk. For hvis integrering blir til assimilasjon og menneskerettigheter settes til side i jakten på besparinger eller billige politiske poeng, står vi i fare for å utsette nye minoritetsgrupper for storsamfunnets maktmisbruk.

Her er en lenke til den samiske versjonen

• LES OGSÅ: En del av fornorskningspolitikken har fratatt samer sitt eget språk. De blir sett på som annenrangs samer av sine egne.