Kristin Ørmen Johnse

Stortingsrepresentant og leder av Viken Høyre

Oddvar Møllerløkken

Leder av Innlandet Høyre

Elin Rodum Agdestein

Stortingsrepresentant for Høyre

Anders Kiær

1. nestleder i Trøndelag Høyre og sentralstyremedlem

Hanne Alstrup Velure

Sentralstyremedlem i Høyre

Ansvarlig politikk handler om helhet – ikke smale sektorinteresser. Noe av det mest konfliktdrivende i politikken er silotenking og når den ene sektorinteressen smalt fremheves foran den andre. 

Vi er dypt uenige

Høyres Lene Westgaard-Halle sier forleden til Vårt Land at «det er i ferd med å bli mye sterkere politisk interesse for naturens rolle og at denne ikke har spilt en stor nok rolle i politikken» - og at «Norge har vært for liberale med hytteutbygging». De fleste av oss i distrikts-Høyre er dypt uenige. Vi etterspør større helhetsforståelse, innsikt i og fokus på lokal nærings- og samfunnsutvikling i distriktene. Miljøvern må ikke settes opp mot tilrettelegging for hyttebygging. Vi vil legge til rette for mer verdiskapning i distriktene - da trenger vi mer aktivitet. Vi vil ha mer hyttebygging, ikke mindre! 

Helhetssyn er det karakteristiske ved et bredt folke- og styringsparti. Da Høyre tok over regjeringsmakta i 2013 var lokal forvaltning og troen på ansvarsbevisste enkeltmennesker og lokalsamfunn en av våre viktigste fanesaker. Med SV i Miljøverndepartementet som den gang forvaltet planpolitikken sentralt var statlig struping av lokal samfunnsutvikling mer regelen enn unntaket. Vår kommunal - og moderniseringsminister Jan Tore Sanner var den som myket opp dette. Vi har ikke glemt det!

Den særnorske hyttekulturen

Lokalpolitikere og andre innbyggere har i generasjoner forvaltet og tatt godt vare på norsk natur. Man har balansert ulike sektorinteresser, skapt verdier av lokale naturressurser og slik bidratt til at Norge i dag har ett av verdens flotteste kulturlandskap. Ikke minst har vi over tiår utviklet den særnorske hyttekulturen – hva denne har av positive ringvirkninger for Norge som nasjon er sterkt underkommunisert i politikken.    

Hytteutbygging er en av de viktigste motkrefter til avfolking og gjengroing i distriktene – to av Norges største samfunnsutfordringer. Norges nesten 500.000 fritidsboliger dekker 0,14 prosent - fjorten tusendeler - av Norges fastlandsareal – det er vanskelig å se at dette kan kalles «nedbygging». Fritidsboligene ligger til forskjell fra en økende sentralisering av fastboliger, spredt over hele landet og særlig i distriktskommuner med fallende innbyggertall og aldrende befolkning. 

Hytteeiere med hjerte for lokalmiljøet

Hyttefolket er ofte aktive, ressurssterke forbrukere og deltagere i lokalsamfunnene med et ekte hjerte for utvikling av lokalmiljøet. For lokale håndverks- og anleggsbedrifter, for lokale gardbrukeres tilleggsnæring som brøyting, mat- og vedsalg og annen serviceyting, for lokal handel og service og for kulturturismen er hytteeierne avgjørende viktige som inntekts- og eksistensgrunnlag. Hyttefolket utgjør et svært viktig bidrag til driftsgrunnlaget for de tjenester som tilbys både lokalbefolkning og ikke minst norske og utenlandske turister som kun er kortvarig innom på besøk. 

Forsking på dette er i liten grad hørt på eller prioritert. Det snakkes lite om hva Norge hadde vært uten hyttefenomenet. Samfunnsforskerne er nå etter koronakrisen i gang med «bortfallsforsking» - forsking på konsekvenser av hyttefolkets manglende tilstedeværelse - som viser hva fritidsboliger betyr for nærings- og samfunnslivet i hytteregionene. Det trengs hvis vi mener noe med å drive kunnskapsbasert politikk!

LES OGSÅ: WWF ønsker avgift på nedbygging av natur

Bidrar til levende bygder

Men hyttefenomenet virker langt ut over verdiskapingsaspektet. Ved sin blotte tilstedeværelse gir hyttefolket positive impulser lokalt og viktige bidrag til levende bygder. By og land bindes sammen på en flott måte som gjør det attraktivt å bo på fjellet eller ved kysten, og bidrar til å fremme gjensidig forståelse og respekt mellom by og distrikt. 

I Høyre må vi ha fokus på helhetlig og ansvarlig politikk, ikke la oss styre av smale og ensidige sektorinteresser. Det bør vi fortsatt overlate til interesseorganisasjoner og særinteressepartiene.  

LES MER:

Hytteverter ved DNT-hytte forlovet seg foran kronprinsen

– Friluftsliv er ein viktig møteplass i arbeidet med å styrkje integreringa

Så mye kan hver sektor redusere, mener ekspertene bak Klimkur 2030