Roald Gundersen

Daglig leder i Norges Samemisjon og redaktør for Samenes Venn

I Vårt Land 3. februar reagerer Samemisjonens venner i Stavanger på omstillingsprosessen i Norges Samemisjon (NSM). De mener at verken grunnreglene eller landsmøtets (LM) vedtak i 2017 gir landsstyret (LS) fullmakt til å gå inn i forhandlinger med andre misjonsorganisasjoner om sammenslåing.

NSMs grunnregler er: «Landsstyret leder misjonens virksomhet. Det påligger landsstyret å se til at det blir foretatt en løpende vurdering og oppfølging av misjonens arbeid samt drøfting av fremtidig virksomhet.»

Samarbeid med Sarepta

Landsstyret svikter sitt oppdrag dersom det sitter stille i tre år før det tar tak i den økonomiske utfordringen i organisasjonen. Landsstyret så derfor ingen annen utvei enn å nedsette et omstillingsutvalg (OU) for å analysere driftsledd og inntektskilder og gi sine anbefalinger om hvordan Samemisjonens hovedmål best kan videreføres.

NSM ble stiftet i 1888 for å bringe Guds ord til det samiske folk på samenes eget språk og i tillegg drive diakonalt arbeid. Dette tror OU og LS best kan skje gjennom et samarbeid med Sarepta.

NSM tar med seg sine ressurser inn i et nytt fellesskap. Sarepta bringer igjen sine ressurser inn i fellesskapet, som da totalt vil gi et løft for begge organisasjonene. Man vil få en mye slankere, lettdrevet organisasjon hvor givernes penger i mye større grad vil gå til å forkynne Guds ord i stedet for til administrasjon.

LES OGSÅ: I 20 år har de slitt med økonomisk underskudd. Nå kan de slå seg sammen med NLM-utbrytere

Samisk forståelse

I Sarepta finner man et spesielt kall til å nå enkeltmennesker og små plasser med Ordet. De har vist en stor vilje og evne til å forstå og forholde seg til samisk og nordnorsk kristen kultur. I tillegg har de et ytremisjonskall som kan inkludere urfolk i Russland. Dette samlet har man ikke funnet i noen av de andre organisasjonene som har vært vurdert.

I 2019 har Samenes Venn i ledere og andre artikler informert om omstillingsarbeidet. Det har vært lagt opp til en demokratisk prosess hvor medlemmer og kretser har fått komme med innspill til OU. Innstillingen skal så legges fram for rådsmøtet til drøfting og deretter skal LM vedta endelig veivalg til sommeren.

Unik mulighet

Mindre enn en fjerdedel av disse 60 underskrivere er medlemmer og enda færre abonnerer på Samenes Venn. Hvorfor underskriverne uttaler seg så krast mot Sarepta undrer oss. NSM skal jo ikke overføre store midler som skal forsvinne i «lommene» til Sarepta.

Sarepta har enkel styringsstruktur som benyttes av flere nyere misjonsorganisasjoner, de som har hatt best framgang i senere år. Det finnes grupper og enkeltpersoner som kjører sitt eget løp og er lite villige til å akseptere demokratiske spilleregler uansett styringsformer.

Slike tendenser har hindret NSM i å gjøre effektive økonomiske tiltak i tide. I mange år har store inntekter fra eiendomssalg bidratt til å holde drifta i gang. Nå har vi en unik mulighet til å få en ny framtidsrettet struktur hvor også Nordlys leirsted kan være et flott senter og samlingssted for alle som tidligere.

 

LES MER OM SAMEMISJONEN:

• Frykter manglende demokrati med misjonsfusjon

• Samemisjonen: Dersom man ikke er fornøyd, kan man unnlate å være givere