Gunleiv Andersen

Kristen og homofil

Diskusjonen går igjen høyt om hvem som skal tolerere hvem. Norges Håndballforbund (NHF) har satt temaet på dagsorden ved sitt engasjement for åpenhet, inkludering, motarbeiding av mobbing og null­toleranse for diskriminering blant annet på grunn av livssyn og seksuell orientering. Et av virkemidlene deres er å flytte to turneringer fra Oslofjord Arena som via Brunstadstiftelsen og Brunstad Holding er knyttet til Brunstad Christian Church (BCC). 

Stort engasjement er flott. Å sette seg inn i hverandres ståsted for å utvikle bedre forståelse for hverandre, mener jeg har verdi.

Kan velge fritt

NHF har selvfølgelig rett til å velge de leverandørene de selv ønsker for sine aktiviteter. Overfor allmenn­heten trenger de ikke oppgi grunner for dette.

I Vårt Land 21.01.20 velger allikevel håndballpresident Kåre Geir Lio å oppgi tre grunner og en «ikke-grunn» til at de velger bort Oslofjord Arena. Han sier: «Dette handler ikke om religion. Dette handler om valg av leverandør, om eierforhold og om grunnleggende menneskesyn». Det er særlig omtalen og behandlingen av homofili i BCC sitt verdisyn han finner «ugrei». Han anbefaler «folk som vil delta i denne debatten» å sette seg inn i dette. 

BCCs verdier

Jeg har forsøkt å gjøre som håndballpresidenten ber meg om. På BCCs hjemmeside kan finne ut hva de selv oppgir som deres verdier: «Respekt, sannhet og rettferdighet, arbeid for barn og ungdom, kjærlighet og omsorg, personlig frihet og samfunnsansvar».

Videre kan vi lese følgende i de etiske retningslinjene: «Alle medarbeiderne skal oppleve at BCC er en arbeidsplass der man blir respektert for den man er. Oppførsel som kan oppfattes som diskriminerende eller trakasserende, herunder seksuell trakassering, er ikke forenlig med BCC sine verdier og er ikke akseptert. Dette gjelder også overfor foreningens medlemmer. Alle medarbeidere skal være oppmerksomme på kulturelle forskjeller, og behandle kolleger, frivillige, samarbeidspartnere, medlemmer og andre med
respekt, uavhengig av kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemming, nasjonalitet, etnisitet eller politisk eller religiøs overbevisning».

I det som omtales som BCC sitt trosgrunnlag finner jeg ikke
 homofili omtalt.

Samme tankegods

Til sammenligning skriver NHF at deres verdier er: «Begeistring, respekt og innsatsvilje og fair play». I organisasjonsnormene står det blant annet: «NHF skal være en organisasjon kjennetegnet av åpenhet og engasjement. Den
organisasjonsmessige debatten, og vår adferd, skal preges av raushet, ryddighet og respekt for våre roller og NHFs verdier. Uttrykket «snakke godt om» er en god leveregel i møtet med og om andre, både på organisasjonsmessig og personlig plan». 

NHF har også et eget punkt hvor de ryddig og prinsipielt tar avstand fra alle former for seksuell trakassering.

Ved sammenligning av disse utsagnene, ser det for meg ut til å være mye av det samme tankegodset som ligger til grunn for hvordan begge organisasjonene ønsker at vi skal omgås og møte hverandre. 

Lite revolusjonerende

Der NHF og BCC tydelig skiller lag, er i artikkelen «Påtvinger BCC andre sitt syn på homofilt samliv?», hvor vi blant annet kan lese at «Bibelen setter tydelig ekteskapet mellom mann og kvinne som rammen for samliv», og at «Å si nei til homofilt samliv tar ikke bort at vi respekterer alle menneskers seksuelle legning, og ser ikke denne som begrensende for å kunne leve et fullverdig kristenliv», og til slutt: «BCC ønsker å vise både respekt og raushet i vårt møte med andre mennesker, og vil på ingen måte påtvinge andre vårt syn verken om samlivsetikk
eller andre spørsmål».

Slik jeg leser disse utsagnene, bunner BCC sitt syn på homofili i deres forståelse av Bibelens tekster. Dette er ikke et revolusjonerende ståsted. Det representerer det tradisjonelle bibelsynet på samlivsetikk.   

Plass til alle

På dette grunnlaget synes jeg det er vanskelig å se at årsaken til at NHF ikke vil benytte Oslofjord Arena ikke handler om religion.

Det er den teologiske forståelsen av Bibelen som er årsak til at BCC står for det de gjør. Det gjør de på lik linje med mange andre trossamfunn i Norge.  Det finnes også trossamfunn som tolker Bibelen annerledes på dette punktet. Det er nettopp det som gjør det så fint å bo i Norge. Det er plass til oss alle.

PS: Jeg er ikke medlem av hverken BCC eller NHF.

LES MER:

Styreleder i Brunstad Church: «Jeg hadde aldri tenkt at jeg skulle skrive et innlegg om homofili»

OCC-ansatte fortviler: «Vi ber om å bli vurdert ut fra hva vi faktisk står for, ikke ut fra uriktige påstander»

– Ikke grunnlag for å tro at Oslofjord Convention Center diskriminerer homofile

Redaktør i Sandefjords Blad: «Norges Håndballforbund har tatt riktig avgjørelse»