Monica Sydgaard

Leder for Redd Barnas Norgesprogram

I et nytt lovendringsforslag fra regjeringen skal utlendingsdirektoratet ha lovfestet ansvar for omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år. Mens alle andre barn i Norge har lovfestet rett til omsorg til høyere standard gjennom barnevernet. Med dette vil regjeringen lovfeste en grov forskjellsbehandling, og diskriminerende behandling av sårbare barn.

Ingen omsorg

I Norge har alle barn ifølge norsk lov rett på omsorg fra barnevernet når de ikke har foreldre eller foresatte som er i stand til å ivareta dem. Allikevel har enslige mindreårige asylsøkere over 15 år i lang tid blitt nektet denne retten av norske myndigheter. I en årrekke har disse barna blitt tilbudt mindre omsorg og dårligere oppfølging enn andre barn i Norge på samme alder. Dette er en diskriminerende praksis som regjeringen nå ønsker å lovfeste.

Like før jul sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut et høringsforslag til endringer i utlendingsloven og – forskrift om omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Der står det eksplisitt at nivået på den omsorgen som gis disse barna per i dag, ikke skal forbedres.

Det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke viser vilje i lovendringsforslaget til å gjøre mer for disse barna, til tross for at både FNs Barnekomité, Menneskerettighetskomité og Torturkomitéen har kritisert Norge for dagens omsorgsnivå i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere.

LES OGSÅ: Stortinget vedtar mulighet for å nekte mindreårige pass - kun Rødt stemte mot

Uforsvarlige forhold

Regjeringen forsøker å fremstille dagens omsorgsnivå som forsvarlig i sitt eget lovendringsforslag. Det er direkte misvisende. En rekke forskningsrapporter fra nyere tid har alle konkludert med at omsorgstilbudet, ikke er godt nok. FAFOs rapport «Et trygt sted å vente» (2018) peker på en rekke kritikkverdige forhold i omsorgstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere. Rapporten viser også at det er store forskjeller i den omsorgen som gis disse barna på asylmottakene. Funnene tyder derimot på at barna ikke får god nok helsehjelp, og at enkelte mottak ikke en gang sikrer barna grunnleggende omsorg som å sørge for at de får i seg tilstrekkelig mat, eller legger til rette for nok søvn.

Liknende tilfeller er blitt beskrevet i rapportene myndighetene selv har bestilt: I Levekår for barn i asylsøkerfasen (2015) gjort på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet og Justisdepartementet framgår det at også ansatte på mottak er bekymret for manglende bemanning og oppfølging av de mindreårige asylsøkerne. De erfarer at disse ungdommene trenger mye oppfølging for å klare seg i den nye hverdagen. Rapporten konkluderer med at overføring av ansvaret for bo- og oppfølgingstilbudet til barnevernet også for de eldre ungdommene vil i større grad sikre forsvarlig omsorg.

Diskriminering

Disse virkelighetsbeskrivelsene er neppe ukjente for regjeringen, som allikevel foreslår å lovfeste dagens mangelfulle omsorgstilbud til unge mennesker som befinner seg i en ekstremt sårbar situasjon.

Vi må spørre oss om samfunnet ville godtatt en slik forskjellsbehandling av andre grupper i Norge. Vi ville aldri tillatt at et tilsvarende lovforslag fratok barn mellom 15 og 18 år uten omsorgspersoner retten til omsorg fra barnevernet basert på hva slags kjønn, legning, eller hudfarge de har. Derfor kan vi heller ikke akseptere regjeringens lovendringsforslag som søker å lovfeste en forskjellsbehandling av en barnegruppe på bakgrunn av hvem de er og hvor de kommer fra. Regjeringen bør ta inn over seg at mindreårige asylsøkere over 15 år er en gruppe ungdommer som snarere har behov for mer, ikke mindre, omsorg enn en gjennomsnittlig ungdom i Norge.

LES OGSÅ: 20 barn fra Hammerfest er forsvunnet: - Vi er bekymret for at barna er sendt på koranskoler

Traumatiserte

Dette er ungdom som gjerne bærer på traumer og vonde opplevelser. Dette er ungdom som gjerne har vært vitne til ekstreme hendelser på reisen til Norge, og som kan ha opplevd å komme bort fra nær familie og venner. Dette er ungdom som nå befinner seg ganske alene i verden på norske asylmottak med livet og framtiden på vent.

Regjeringens lovendringsforslag undergraver disse barnas rettigheter og internasjonale konvensjoner Norge har forpliktet seg til å følge. Å lovfeste dagens diskriminerende praksis var en fryktelig førjulsnyhet for noen av de mest sårbare barna i landet. Dette høringsforslaget må skrinlegges. Istedenfor må omsorgsansvaret overføres til barnevernet og reguleres i ny barnevernslov på lik linje med andre barn i Norge.

LES OGSÅ: Fosterbarn blir omskåret uten samtykke fra fosterforeldre

LES OGSÅ: Norge felt i Strasbourg igjen: – Barnevernet går for hard ut