Det var norsksomaliere,
som kom til Norge i 1980-tallet, som tok
 initiativet til å bygge moskeen i Åkebergveien 40. Den så dagens lys i 2012. Moskeen driftes og forvaltes av frivillige medlemmer med støtte fra noen få ansatte. Tawfiiq er et knutepunkt for mer enn 33 moskeer eller
 islamske sentre i Norge, som driftes av norsksomaliere. Moskeen har en svært kompetent Imam, med doktorgrad i islamsk teologi og relevant utdanning i Norge.

Annerledes i Norge

Den årlige påskekonferansen i Tawfiiq binder sammen somaliere i Norge og har flere tusen deltakere i en tre dagers konferanse. Det er også deltakere fra flere europeiske land. Konferansen skaper en viktig 
sosial arena for diasporasomaliere. Temaene tar utgangspunkt i 
Islamsk teologi med fokus på utfordringer i Norge. Konferansen inviterer i tillegg viktige og relevante instanser, som blant
 annet politiet, barnevernet og helsepersonell, og har eget opplegg for ungdom under konferansen.

I opprinnelseslandet Somalia har religion fått en sentral betydning etter borgerkrigen. Moskeene i Somalia drives av en imam og bønneropsansvarlig og er 
organisert annerledes enn i
Norge, hvor det forutsettes at man har kunnskap i organisasjonsledelse. Her drifter det sittende styret som representerer medlemmene, moskeen.

Konflikten

Nå har utfordrerne valgt en aksjonistisk og vedtektsstridig måte å forsøke å ta over ledelsen på, noe som bryter med flertallets rett til å velge sin egen representasjon. At fornyelse og tilpasning til endrede realiteter er nødvendig i alle organisasjoner av denne type, er ingen 
uenige i, men disse endringene må komme som en følge av flertallets valg og beslutninger. Nødvendigheten av å ha en styring basert på forutsigbare og anerkjente ledelsesprinsipper, er avgjørende for hele organisasjonens legitimitet og kontinuitet innenfor rammene av det stiftelsesgrunnlaget menigheten har ansvar for å videreføre.

I Norge er menighetene tuftet på demokratiske prinsipper, valg av styre og høyt kompetente ansatte som utfører sine arbeidsoppgaver under styrets ledelse. I denne sammenhengen tenker jeg at Tawfiiq Islamsk Senter må tilpasse seg den demokratiske styringskulturen og lederskapsprinsippene i Norge. For å løse den nåværende konflikten bør Tawfiiq velge nytt styre som kan representere medlemmene.

Flertallet avgjør

Det konfliktpotensialet somaliere og andre minoriteter har med seg i bagasjen fra gamlelandet, bør ikke få utløp i det norske samfunnet. Derfor må dette legges til side rundt striden ved Tawfiiq islamsk Senter. Jeg lytter til begge parter i konflikten og begge vil at driften og aktivitetene i moskeen skal bli normalisert igjen. Moskeene er hellige og en viktig møtearena for diasporasomaliere, derfor må moskeen videreutvikles som en institusjon i Norge.

Det er nødvendig og hensiktsmessig at medlemmene må involveres mer og det bør tilrettelegges for flere allmøter og der igjennom sikre medlemmene innflytelse. Men det er dog slik at flertallet blant medlemmene skal avgjøre hvem som skal representere dem. Moskeen som institusjon trenger en langsiktig og stabil løsning med mål om at moskeen som 
institusjon skal styrkes og utvikles der representasjon, utdanning og kunnskap inntar førerrollen.

Møtes i dialog

Medlemmene har krav på løpende informasjon om forholdene rundt moskeens drift og virksomhet. Derfor oppfordrer jeg det sittende styret til å sette dette på dagsorden. Det er det sittende styret som er ansvarlig for den daglige driften i moskeen. Det er også viktig at mindretallet som er i konflikt med styret, må lyttes til slik at deres stemmer også blir hørt. Det er nødvendig at begge parter møtes i dialog for å finne fram til løsningen på konflikten i fellesskap.

Tawfiiq er en åpen og demokratisk institusjon der det gjennomføres valg på ledelse annet hvert år. Tawfiiq sine medlemmer trenger ro og stabilitet for å kunne fungere som institusjon i tråd med medlemmenes ønsker og behov.

Bashe Musse

Medlem Tawfiiq og lokalpolitikker for Arbeiderpartiet