Livssyn og ideologi

Mener Jehovas vitner har strammet inn eksklusjonspraksisen

TIDLIGERE MEDLEM: I 59 år var Rolf Furuli et sentralt medlem av Jehovas vitner. Tidligere ville ikke trossamfunnet ekskludert medlemmer med mindre de var «gjennomsyret av alvorlig synd», men nå har de fått en strengere praksis, mener han.

– Eldstebrødrene som behandler eksklusjonssaker i Jehovas vitner har blitt strengere enn de var før, sier Rolf Furuli.

Han har vært en sentral figur i Jehovas vitner gjennom 59 år, blant annet som eldstebror, men ble ekskludert fra trossamfunnet i fjor etter å ha kritisert toppledelsen.

Furuli reagerer sterkt på trossamfunnet behandling av Gry Helen Nygård. I 2018 ble hun ekskludert fra Jehovas vitner gjennom deres interne domsutvalg. Nygård har hevdet at grunnlaget for eksklusjonsvedtaket var ugyldig, og i etterkant har det vært flere runder i det norske rettssystemet, først i Follo tingrett og deretter i Borgarting lagmannsrett.

9. juli falt dommen i lagmannsretten, som ga Nygård medhold og konkluderte med at Jehovas vitner ikke hadde gyldig grunn til å ekskludere henne.

Furuli har lest rettsdokumentene fra tingretten og lagmannsretten, og mener de gir innsyn i deler av Jehovas vitners praksis som tidligere ikke har vært kjent for offentligheten.

I et innlegg i Vårt Land i dag argumenterer Furuli for at Jehovas vitner verken har fulgt sine egne prosedyrer for saksbehandling, eller Jehovas vitners utgave av Det nye testamentet.

– Jeg har sjelden sett en så stygg behandling av noen som i tilfellet med Nygård, sier han.

Gry Helen Nygård

– Dømt uten bevis

I Nygårds tilfelle mener Furuli at Jehovas vitner har brutt helt grunnleggende prosedyrer for saksbehandling.

I Jehovas vitner er det den såkalte «Eldsteboken» som gir veiledning for hvordan lokale menigheter skal behandle saker i et internt domsutvalg. Det er dette utvalget som bestemmer om noen skal bli ekskludert eller ikke. Dersom noen anklages for å ha begått en alvorlig overtredelse, skal det ikke nedsettes et domsutvalg «med mindre det er fastslått at det er begått en slik overtredelse», ifølge Eldsteboken, som er sitert i lagmannsrettens rettsdokumenter.

---

Dette er saken

  • I 2018 ble Gry Helen Nygård ekskludert fra Jehovas vitner.
  • Domsutvalget til Jehovas vitner, som tar avgjørelser om eksklusjon, hevder hun har begått «Porneia», altså seksuell umoral.
  • Selv hevder Nygård at hun ble utsatt for overgrep.
  • I tillegg til at hun hevder det var overgrep, mener hun også at Jehovas vitner har gjort saksbehandlingsfeil.
  • Fra 2. til 4. juni gikk ankesaken i Borgarting lagmannsrett. De ga Nygård medhold og konkluderte med at hun ble ekskludert på ugyldig grunnlag.

---

– I saken til Nygård hadde de ikke bevis, men ekskluderte henne likevel. Det er oppsiktsvekkende, sier Furuli.

Domsutvalget til Jehovas vitner, som tar avgjørelser om eksklusjon, hevder Nygård har begått «porneia», altså seksuell umoral. Selv hevder Nygård at hun ble utsatt for et overgrep av en bekjent mens hun sov, og at vedkommende fortalte henne om dette dagen etter.

Nygård tok selv kontakt med Jehovas vitners eldste for å spørre dem om hjelp til å vurdere om hun hadde begått «porneia» eller ikke, ifølge rettsdokumentene.

Eldsteboken sier at skriftlig eller muntlig bekjennelse kan godtas som et avgjørende bevis, men at bekjennelsen må være klar og utvetydig. Jehovas vitner har hevdet at Nygård bekjente å ha begått «porneia». Det var flertallet i lagmannsretten uenig i. De mener Nygård har stilt spørsmål til de eldste, men at hun aldri har erkjent dette.

Etter å ha fulgt saken, mener Furuli at deler av Jehovas vitners prosedyrer for ekskludering er gode retningslinjer som gir godt vern til de det rettes anklager mot, men de som utøver retningslinjene har manglende kompetanse.

– Måten systemet praktiseres på er full av alvorlige feil. Generelt sett er de eldste inkompetente til å dømme personer i slike saker – de har ikke fått god nok opplæring, sier Furuli.

Strengere eksklusjonspraksis

Han mener det nåværende styrende rådet i Jehovas vitner, som består av åtte menn lokalisert i New York, har innført en strengere eksklusjonspraksis enn tidligere.

– Jeg har selv hatt tilsynsoppgaver i Jehovas vitner siden 1961. Dersom noen skulle bli ekskludert, kunne det ikke være på grunn av en engangshandling. Det måtte være personer som er gjennomsyret av en alvorlig synd, sier Furuli.

Han viser til en Vakttårnet-utgave fra 1963, tidsskriftet som presenterer trossamfunnets lære for medlemmene: «De som blir utstøtt, er derfor slike som er forherdede syndere», heter det i utgaven. Å være en «forherdet synder» ble forstått som at noen var så preget av syndige handlinger at synden var blitt en del av vedkommende, forklarer Furuli.

– I dag kan man bli ekskludert for en engangshandling, slik som Nygård ble, mener Furuli, som ikke kan peke på et bestemt årstall for når praksisen ble forandret.

– Men praksisen i dag er mye strengere enn den var.

Han understreker at han ikke tror det er noen fryktkultur i menigheten, på tross av innstrammingen.

– Det er for det meste gode forhold der man møter hverandre med nestekjærlighet og hjelper hverandre.

– Tror du det kan bli en fryktkultur, når medlemmer får høre om prosessen rundt ekskluderingen av Nygård?

– Nei, det tror jeg ikke. Det er relativt få tilfeller av ekskludering i Norge, og det blir ikke fryktkultur av det. Menigheten har trolig heller ikke kjennskap til Nygårds sak, de får nok bare vite at hun ikke lenger er et Jehovas vitne.

Velkommen til å bli Jehovas vitner igjen

Jehovas vitner ønsker ikke å kommentere kritikken fra Furuli, men henviser til uttalelsene de ga etter dommen i Borgarting lagmannsrett.

Den gang skrev de i en e-post til Vårt Land at de skal gjennomgå rettens resonnement grundig. De trakk også fram et sitat som Dag Øistein Ensjø, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo, sa til Vårt Land tidligere i sommer:

«Det er ikke en menneskerettighet å få være medlem i et trossamfunn som nekter deg å være medlem. (...) Jehovas vitner vil åpenbart få medhold i menneskerettighetsdomstolen. Man kan ikke tvinge et religiøst fellesskap å ta opp igjen medlemmer de har ekskludert».

De la til at Jehovas vitners syn på ekskludering er basert på Bibelen, og at dette er noe som har blitt anerkjent av høyesterettsdomstoler verden over.

Til slutt skrev de at ekskluderte personer som tar avstand fra urett oppførsel, og som viser at de har et oppriktig ønske om å leve etter Bibelens normer, er alltid velkommen til å bli Jehovas vitner igjen.

Ikke bestemt seg for anke

Vårt Land har spurt Jehovas vitner om vil anke dommen fra Borgarting lagmannsrett. Informasjonsavdelingen ved avdelingskontoret i Skandinavia sier at dette er for tidlig å si, men at de vil treffe en beslutning innen ankefristen 16. september.Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Livssyn og ideologi