Religion

Prestar, diakonar og kateketar vil slå seg saman – men éin ting gjenstår

FAGFOREINING: No vil kyrkjeyrker med høgare utdanning slå seg saman. Det avhenger av éin siste faktor.

Presteforeningen har allereie sagt ja.

Mandag sto valet hos både Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) og Det norske Diakonforbund (DNDF).

Skal desse tre kyrkjelege yrkesgruppene bli ei felles fagforeining?

No er resultatet klart frå dei to siste forbunda.

Éin prosent nei

99 prosent av generalforsamlinga til KUFO seier ja til samanslåinga. 102 medlemmer deltok i avstemminga på generalforsamlinga mandag.

KUFO organiserer kateketer, menighetpedagogar, menighetsarbarar og andre som jobbar med trusopplæring og undervisning i kyrkjeleg sektor.

– Ein ny organisasjon vil bety eit stort steg fram for tverrfaglig samarbeid i Den norske kyrkja, seier KUFO-leiar Lene Beate Østerås på forbundets nettsider.

– Med profesjonane i kyrkja i sentrum, og ivaretakinga av kompetanse, lønsnivå og arbeidsvilkår, opplever eg dette som ei nyttig utvikling for alle medlemmene våre.

Stort fleirtal

Også DNDF landa på eit ja i si ekstraordinære generalforsamling. «Eit klart fleirtal», opplysar diakonane si foreining.

Men: Det betyr ikkje at forbundet er eit faktum. Dette ja-et gjer at saka no blir sendt til uravstemming hos medlemmene i forbundet.

Resultatet er venta 25. april.

Viss òg Diakonforbundet går inn for samanslåing, blir det nye forbundet ein realitet 1. januar 2025.

Det blir i så fall ein interesseorganisasjon for kyrkjeleg tilsette med høgare utdanning. Forbunda, når dei har greia ut dette forslaget, trur at ei samling av desse yrkesgruppene bil gi betre slagkraft i forhandlingar med arbeidsgivar.

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land, med Den norske kirke, featurejournalistikk og podkast som sine primære felt. Ta kontakt om du har tips til historier som bør fortelles eller mennesker vi må møte.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion