Religion

Flere menigheter avviser Frikirkens samlivsforslag

HOMOFILI: Tre nye menigheter avviser Frikirkens samlivsforslag. «Altfor tynt», sier Porsgrunn frikirke om det foreslåtte samlivsdokument.

Porsgrunn, Randesund og Fredrikstad frikirker går alle imot Frikirkens ledelse, og sier nei til at synet på homofili bør anses som et bekjennelsesspørsmål.

Det var i november i fjor at Frikirkens nasjonale ledelse kom med sitt forslag til ny samlivsteologi. De anbefaler å ikke åpne for to syn på homofilt samliv, og foreslår at samlivssyn skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

At samlivssyn er et bekjennelsesspørsmål innebærer at spørsmålet inngår i Frikirkens læregrunnlag, som ordinerte medarbeidere er forpliktet på.

Vestre frikirke i Oslo og Treungen frikirke har sammen fremmet et motforslag om å ikke anse samlivssyn som et bekjennelsesspørsmål.

Saken skal diskuteres i samtlige av Frikirkens menigheter frem mot 4. mars, før saken skal avgjøres på synodemøtet i Oslo 6.–9. juni.

Vårt Land har tidligere meldt at Kristiansand frikirke, en av trossamfunnets største menigheter, har avvist forslaget og bedt Frikirken utsette behandlingen av saken til 2027.

---

Dette er saken

  • I juni 2022 satte Synoden, Frikirkens øverste organ, ned et utvalg som fikk til oppgave å utarbeide en helhetlig samlivsteologi, og drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål», samt om samlivssyn er kirkesplittende.
  • Utvalget har utformet tre dokumenter: Et teologidokument (Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap), en skriftsynserklæring og en drøfting om hvorvidt samlivsteologi er et bekjennelsesspørsmål.
  • Samlivsutvalget mener at det å ikke anse syn på likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål, kan bli første steg på veien mot å akseptere to syn.
  • Frikirkens synoderåd har sendt samlivssaken til alle menighetene, hvor den skal diskuteres frem til 4. mars.
  • Saken skal stemmes over under synodemøtet 6.–9. juni i år.

---

Mener samlivsdokument er «altfor tynt»

Porsgrunn frikirke trosser synoderådets anbefaling om å anse samlivssyn som et bekjennelsesspørsmål.

«Vi mener ulike synspunkter rundt samlivsteologien ikke bør sees på som avgjørende lærespørsmål/bekjennelsesspørsmål for vårt kirkesamfunn. Det er også flere i vår menighet som tenker at det er, eller er åpen for, at det finnes ulike syn og tolkninger på hva Bibelen sier», heter det uttalelsen.

Menigheten avviser også forslaget til ny samlivsteologi, som de mener er «altfor tynt for å være et grunnlagsdokument for ‘undervisning, veiledning, tilsyn og læresamtaler samt liturgi’, og må gjennomarbeides på et mye bredere grunnlag».

Begge uttalelsene ble vedtatt med stort flertall blant de 46 fremmøtte.

– Vil kunne tolkes strengt

Også i Fredrikstad ble forslaget om å gjøre syn på likekjønnet samliv til et bekjennelsesspørsmål avvist. Av 60 fremmøtte var det kun to som stemte imot.

– Folk samler seg uavhengig av hva man mener om selve saken. Det er store variasjoner om hva folk mener om likekjønnet samliv, men i stor grad enighet om at det ikke skal betegnes som et bekjennelsesspørsmål, sier pastor Per Eriksen.

Synodemøte 2022 Frikyrkja, Frikirken

Menigheten skal ta stilling til samlivsdokumentet ved et senere menighetsmøte.

– Hvorfor tror du flertallet er så stort i deres menighet?

– Jeg tror det er fordi vi erfarer lokalt at menigheten helt fint kan være sammen selv om vi har ulike meningen i saken.

Eriksen opplever at det er uklart hva som kan bli konsekvensen dersom Frikirken stemmer for å gjøre saken til et bekjennelsesspørsmål, og viser til at synodestyret tidligere har sagt at de ikke ser på forslaget som en innstramming.

– Samtidig vil vedtaket kunne tolkes strengt dersom noen ønsker det, for eksempel til å be noen ordinerte som har et annet syn om å avslutte tjenesten.

Kristiansand-kirke med konservativt flertall

Også Randesund frikirke i Kristiansand avviser både samlivsdokumentet og forslaget om å anse samlivssyn som et bekjennelsesspørsmål.

Hånes frikirke, også i Kristiansand, gir på sin side full støtte til synoderådets anbefaling.

Hånes vedtok støtte både til samlivsdokumentet og forslaget om å anse likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål, begge med et flertall på over 90 prosent.

– I tråd med begrunnelsen fra synoderådet handler dette om at Bibelen er viktigst blant våre bekjennelsesskrifter, og det forplikter når noe fremstår som tydelig for oss i Bibelen. Å definere det som ‘ikke et bekjennelsesspørsmål’ kan fort bli det samme som å si at Bibelen er uklar, og at vi derfor kan åpne for flere syn på dette spørsmålet, sier Kjell Andreas Magnus, medlem av eldsterådet i Hånes frikirke.

Også Flekkefjord frikirke har landet på konservativ side ved å gi sin støtte til synoderådets forslag om å anse samlivssaken som et bekjennelsesspørsmål.

Herman Frantzen

Herman Frantzen

Herman Frantzen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion