Religion

Nå har Frikirkens ledelse bestemt seg: Mener homofilisyn kan splitte kirkesamfunnet

HOMOFILI: Frikirkens ledelse anbefaler å ikke åpne for to syn om samliv.

Siden i fjor har en arbeidsgruppe i Frikirken jobbet med å utarbeide en helhetlig samlivsteologi. I tillegg skal synodestyret utarbeide et dialogskrift der ulike syn i samlivsspørsmålet blir presentert.

Torsdag ble forslaget til ny samlivsteologi sendt ut til samtlige av Frikirkens 82 menigheter i Norge.

Samlivssaken skal i løpet av de neste to månedene diskuteres i menighetene, før det skal stemmes over under Frikirkens synodemøte i juni neste år.

Synoden er Frikirkens øverste myndighet. Den samles hvert tredje år, og består av representanter fra samtlige menigheter i Frikirken.

---

Frikirkens synodemøte

  • Frikirken er en evangelisk-luthersk kirke med menigheter over hele landet. Lokalt er menighetene ledet av ordinerte eldste.
  • Menighetene er samlet i en felles nasjonal organisasjon, kalt synoden. Synoden er kirkesamfunnets høyeste myndighet, og holder synodemøte hvert tredje år. Her er delegater for samtlige menigheter representert.
  • Synodestyret, som består av syv medlemmer, leder kirkesamfunnet. Jarle Skullerud er synodeformann i gjeldende periode (2021–2024).
  • Forrige synodemøtet ble delt i to grunnet koronapandemien, og ble derfor delt mellom 2021 og 2022.
  • Synodemøtet 2024 finner sted i Oslo 6.–9. juni.

Kilde: frikirken.no

---

Anbefaler å ikke åpne for to syn

Utvalget ble nedsatt av synoden i juni i fjor, og fikk til oppgave å utarbeide en helhetlig samlivsteologi, og drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål», og om samlivssyn er kirkesplittende.

Utvalget har konkludert med at samlivslære «har sprengkraft til å være kirkesplittende».

«Å klassifisere ulike syn på likekjønnet samliv som ‘ikke et bekjennelsesspørsmål’, kan fort bli første steg på veien mot å akseptere to syn, altså at ett og samme kirkesamfunn kan operere med to gjensidig utelukkende lærer, som skal leve side om side», heter det i dokumentet fra utvalget.

Synodemøte Frikyrkja Frikirken 2022

At samlivssyn er et bekjennelsesspørsmål innebærer at spørsmålet inngår i Frikirkens læregrunnlag, som ordinerte medarbeidere er forpliktet på.

Utvalget anbefaler ikke å åpne for to likestilte syn på samliv.

«Mange erfarer at der det i første omgang ble åpnet for to likestilte syn, ble det etter hvert trange kår for det tradisjonelle synet. For enkelte har dette ført til at man trekker seg ut av det kirkelige fellesskapet man var en del av», heter det.

– To syn på kollisjonskurs

Utvalgsleder Tor Erling Fagermoen mener det er umulig for Frikirken å operere med to syn på samliv.

– Det er krevende å svare ja og nei på samme spørsmål. Dette er to syn som er på kollisjonskurs med hverandre. Det er legitimt å stille spørsmål og prøve saker inn mot vår demokratiske struktur, og det mener jeg at vi har gjort som utvalg, sier Fagermoen til Vårt Land.

Hovudpastor i Bergen frikirke, Tor Erling Fagermoen. Leiar av dialogutvalet i Frikyrkja (Frikirken).

At synet på likekjønnet samliv er et bekjennelsesspørsmål, er ikke det samme som at det er et frelsesspørsmål, påpeker han.

– Mange oppfatter at bekjennelsesspørsmål er et frelsesspørsmål, for Jesus sier at den som bekjenner Jesus som Herre blir frelst. Det er ikke den type bekjennelse vi snakker om, men om hvorvidt det er en del av vårt læregrunnlag.

– Hva betyr det for ordinerte medarbeidere i Frikirken med et annet syn på saken?

– Vi som er ordinerte er forpliktet til å lære i tråd med vår vedtatte lære. Ellers er det ikke vårt oppdrag i utvalget å mene så mye utover det, sier han.

Dette sier de om homofili og samliv

Utvalget har utformet et forslag til en helhetlig samlivsteologi for Frikirken. Den inneholder blant annet disse momentene:

  • Sex utenfor ekteskap: Bibelen er tydelig på at det seksuelle samliv hører hjemme i ekteskapet mellom mann og kvinne
  • Samboerskap: Samboerskap mangler ekteskapets paktselement, og bryter dermed med Guds ordning for samliv
  • Likekjønnet samliv: Bibelteksten som omtaler homofile seksuelle handlinger beskriver det som å være i strid med Guds vilje
  • Konverteringsterapi: Mennesker som ønsker hjelp til å leve etter Bibelens ord om seksualitet bør få det, men målet må ikke først og fremst være endring av seksuell tiltrekning
  • Gjengifte: Det finnes åpning for ny vigsel etter samlivsbrudd

Motforslag ble nedstemt

Helgen 17.–18. november konkluderte Frikirkens synoderåd, som er kirkesamfunnets læreorgan, med at samlivsteologi må anses som et bekjennelsesspørsmål, og at det derfor ikke er mulig å lære og praktisere to ulike syn i dette spørsmålet. De stiller seg dermed bak utvalgets anbefalinger.

Synoderådets leder Jarle Skullerud har ikke besvart Vårt Lands henvendelser fredag.

Utvalgsmedlem Leif Gunnar Sandvand har tidligere flagget en mellomløsning, som Vårt Land har omtalt.

Han mener Frikirken bør kunne velsigne homofilt samliv eller partnerskap, samtidig som man fastholder synet på at ekteskapet skal være mellom mann og kvinne.

Da synoderådet behandlet saken forrige helg fremmet Gunnar Johnsen, pastor i Oslo Vestre Frikirke, et motforslag som stiller seg bak Sandvands formulering.

Det ble stemt ned med 19 mot to stemmer.

Oslo Vestre Frikirke har også sammen med Treungen Frikirke sendt inn et motforslag hvor de slår fast at de er urolige for at spørsmålet skal splitte kirkesamfunnet.

«Så langt vi kan se, trenger ikke spørsmålet om likekjønnet samliv være et kirkesplittende bekjennelsesspørsmål», heter det i motforslaget fra de to menighetene.

---

Dette vedtok Frikirkens synoderåd

Under synoderådets møte 17.–18. november gjorde Frikirkens synoderåd følgende vedtak:

«Synoderådet gir sin tilslutning til «Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap». Undervisning, veiledning, tilsyn og læresamtaler samt liturgi skal foregå i overensstemmelse med dette dokumentet.

Det er like fullt alltid rom for meningsbrytning og samtale om teologi i våre menigheter og demokratiske fora. Synoderådet ser nødvendigheten av å arbeide videre med hvordan vi som kirke kan formidle gode nyheter til de som av ulike grunner opplever utfordringer knyttet til sin seksualitet, sivilstand eller sitt samliv. Særlig utfordres menighetene til å samtale om hvordan vi skaper ærlige og inkluderende fellesskap.»

Forslaget ble vedtatt enstemmig.

I tillegg gjorde synoderådet følgende vedtak i saken om hvorvidt samlivssaken er et bekjennelsesspørsmål:

«Synoderådet stiller seg bak drøftingen fra utvalget, og deler konklusjonen om at samlivsteologi må anses som et bekjennelsesspørsmål, og at det derfor ikke er mulig å lære og praktisere to ulike syn i dette spørsmålet. Vi erkjenner at ulike syn på likekjønnet samliv har kraft i seg til å være kirkesplittende, men vi vil fortsatt arbeide for kirkens enhet, og ha økumenisk samarbeid med kirker som har en annen teologi, også i dette spørsmålet.»

Forslaget ble vedtatt med 19 mot to stemmer.

---


Les mer om mer disse temaene:

Herman Frantzen

Herman Frantzen

Herman Frantzen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion