Religion

Kristiansand-menighet avviser samlivsforslag – ber Frikirken gå tilbake til tegnebrettet

SAMLIV: Kristiansand frikirke ber om at samlivssaken utsettes til 2027.

Kristiansand frikirke avviser Frikirkens foreslåtte samlivsdokument, og sier nei til at homofilisyn skal anses som et bekjennelsesspørsmål. Det vedtok menigheten med stort flertall i et menighetsmøte onsdag denne uken.

Det var i november i fjor at Frikirkens nasjonale ledelse kom med sitt forslag til ny samlivsteologi der de anbefaler å ikke åpne for to syn på homofilt samliv i kirkesamfunnet, og mener at spørsmål om samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

Nå får de motbør fra Kristiansand frikirke, som er en av Frikirkens største menigheter.

---

Dette er saken

  • I juni 2022 satte Synoden, Frikirkens øverste organ, ned et utvalg som fikk til oppgave å utarbeide en helhetlig samlivsteologi, og drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål», samt om samlivssyn er kirkesplittende.
  • Utvalget har utformet tre dokumenter: Et teologidokument (Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap), en skriftsynserklæring og en drøfting om hvorvidt samlivsteologi er et bekjennelsesspørsmål.
  • Samlivsutvalget mener at det å ikke anse syn på likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål, kan bli første steg på veien mot å akseptere to syn.
  • Frikirkens synoderåd har sendt samlivssaken til alle menighetene, hvor den skal diskuteres frem til 4. mars.
  • Saken skal stemmes over under synodemøtet 6.–9. juni i år.

---

Progressivt vedtak vant fram

Menigheten i Kristiansand støtter et motforslag fra Oslo Vestre frikirke og Treungen frikirke om å ikke anse spørsmålet om likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål, fordi de mener spørsmålet kan splitte menigheter. 134 av 186 fremmøtte på menighetsmøtet i Kristiansand stemte for forslaget, og trosser dermed Frikirkens nasjonale ledelse.

Et forslag om å avvise Frikirkens foreslåtte samlivsdokument, og heller utarbeide et nytt samlivsdokument til neste synodemøte i 2027, fikk også gjennomslag.

Eldsterådet i Kristiansand frikirke stilte seg samlet bak samlivsdokumentet, men var delt i saken om bekjennelsesspørsmål. Menigheten trosser dermed delvis sitt eget eldsteråd.

Menighetsmøtet valgte også å sende fire delegater til sommerens synodemøte som alle mener at samlivssaken ikke er et bekjennelsesspørsmål.

Jeg håper at de vil utsette saken, slik at menighetene kan få tid en etisk refleksjon rundt disse spørsmålene

—  Arild Sæbø, medlem og forslagsstiller

Ber om et mer helhetlig og grundig samlivsdokument

Forslaget om å avvise Frikirkens samlivsdokument fikk mer enn to tredjedels flertall.

«Kristiansand Frikirke ber synoden utsette behandlingen av samlivsteologien til synodemøtet i 2027. Vi oppfordrer til en mer helhetlig og grundig utarbeidelse av samlivsteologien i tiden fremover, hvor menighetene får dokumentene til høring i god tid før synoden i 2027», heter det i forslaget.

– Det handler om at menighetene må få en sjanse til å gå gjennom en god prosess på dette, for dette er såpass viktig for mange. Vi er opptatt av å bevare enheten i kirken, og da er det viktig at vi har langsiktige prosesser, sier Arild Sæbø, som fremmet forslaget.

– Mener du forslaget som foreligger nå ikke er grundig nok?

– Jeg har tiltro til at utvalget har forsøkt å gjøre en god og grundig jobb, men det er flere aspekter her som jeg mener kan gjøre det lettere å forankre dette i menighetene. Jeg håper at de vil utsette saken, slik at menighetene kan få tid en etisk refleksjon rundt disse spørsmålene.

Mener kirken har folkekirkepreg

Pastor Stein Arve Graarud forteller at menigheten det siste året har tatt opp saken gjennom temakvelder og smågrupper, og teologer med begge syn i saken har redegjort for hva de mener.

Stein Arve Graarud, pastor i Kristiansand frikirke

– Vi har hatt en god dialogprosess og snakket sammen på tvers av hvilken mening man har i saken, og det har vært utrolig flott. Vi har etterstrebet det å unngå harde ord mot hverandre og heller bygge forståelse.

– Hva tenker du om at så mange stemmer mot eldsterådets innstilling?

– Eldsterådet vårt står samlet om Frikirkens skriftsynserklæring og samlivsteologi, men vi er delt i forhold til om det er et bekjennelsesspørsmål. Vi kom derfor med en delt innstilling. Dette er en sak mange i menigheten er opptatt av, noe vi så tydelig på antall medlemmer som møtte opp for å stemme.

Han mener Frikirken i Kristiansand har et større preg folkekirkepreg enn mange andre stedet i landet.

– Vi har en stor kontaktflate her i byen, og jeg tror nok at folk hos oss stemmer på de fleste partier. Dette er et trosfellesskap der vi har ulike meninger om mange ting.

Vil gi synoden ansvar for læresaker

Samlivssaken er en av de viktigste sakene som Frikirkens synodemøte skal stemme over i juni.

I tillegg skal Synoden behandle et forslag fra Oslo Vestre frikirke om å endre mandatet til Frikirkens synoderåd.

Synoderådet er Frikirkens læreorgan og består av 23 ordinerte medlemmer som fatter beslutning i saker som handler om trossamfunnets lære. Oslo Vestre foreslår å omgjøre synoden til et rådgivende organ, og heller gi Synoden ansvar for å gjøre vedtak i læresaker. Slik kan vanlige, ikke-ordinerte medlemmer få mer innflytelse i læresaker.

Kristiansand frikirke ga sin støtte til strukturendringen med to tredjedels flertall, og trosser dermed både anbefalingen både fra sitt eget eldsteråd og Frikirkens synodestyre.

---

Frikirkens synodemøte

  • Frikirken er en evangelisk-luthersk kirke med 19.400 medlemmer over hele landet. Lokalt er menighetene ledet av ordinerte eldste.
  • Menighetene er samlet i en felles nasjonal organisasjon, kalt synoden. Synoden er kirkesamfunnets høyeste myndighet, og holder synodemøte hvert tredje år. Her er delegater for samtlige menigheter representert.
  • Synodestyret, som består av syv medlemmer, leder kirkesamfunnet. Jarle Skullerud er synodeformann i gjeldende periode (2021–2024).
  • Forrige synodemøte ble delt i to grunnet koronapandemien, og ble derfor holdt i både 2021 og 2022.
  • Synodemøtet 2024 finner sted i Oslo 6.–9. juni.

Kilde: frikirken.no

---

Les mer om mer disse temaene:

Herman Frantzen

Herman Frantzen

Herman Frantzen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion