Religion

Preses: Veitebergs høyttenking er i tråd med Kirkemøtets vedtak

DEN NORSKE KIRKE: Teologistudenter ved NLA Høgskolen i Bergen mener Oslo-biskopens nylige medieuttalelser er i strid med Kirkemøtets samlivsvedtak. De er ikke betrygget over biskopenes siste svar. Nå kommer preses med en klargjøring.

– Vi er ikke betrygget av dette. Bispekollegiet fortsetter å løfte fram Kirkemøtets samlivsvedtak om to likestilte syn og sier at de stiller seg bak dette. Men de unnlater å si noe om at en av biskopene, slik vi ser det, utfordrer vedtaket, sier Mathias Fosse.

Han er en av 18 teologistudenter ved NLA Høgskolen i Bergen som står bak et debattinnlegg som har gått varmt i Vårt Land den siste uken. «Vil det være plass og respekt for prester med en klassisk lære om ekteskapet i framtiden?» spør de i innlegget.

Vedtaket Fosse sikter til ble fattet av Kirkemøtet i 2017, og innebærer at det skal være to vigselssyn i Den norske kirke (Dnk). Det betyr at ansatte kan velge om de vil vie likekjønnede par eller ikke. Også biskopene sto samlet om denne løsningen.

Men slik studentene ser det blir vedtaket nå utfordret. Nylig har Oslo-biskop Kari Veiteberg kommet med uttalelser i media som bekymrer dem.

Blant annet har Veiteberg i en debatt på Dagsnytt 18 frarådet kirken å bruke en ressurspakke om seksualitet og identitet, utarbeidet av en rekke kristne organisasjoner med et tradisjonelt ekteskapssyn.

– I debatten omtaler hun seg selv som leder for kirken og fraråder kirken å bruke dette undervisningsopplegget. Det er forståelig at hun ikke ønsker å anbefale opplegget selv, men det problematiske er at hun er så tydelig på at dette ikke bør brukes i kirken, når det er bygget på en lære som er vedtatt i Dnk, sier Fosse.

Oslo-biskop Kari Veiteberg i debatt med Espen Ottosen, informasjonsleder i Misjonssambandet, på Dagsnytt 18, 23. oktober.

Når hun sier at hun tenker høyt om å ikke ansette de som holder ett av de to synene det skal være rom for å ha, så tenker vi hun utfordrer vedtaket fra 2017

—  Mathias Fosse, teologistudent ved NLA Høgskolen i Bergen

Viser til Kirkemøtets vedtak

I sommer uttalte Veiteberg i en panelsamtale under Oslo Pride: «Jeg tenker at jeg ikke kan ansette mennesker som ikke vil vie alle». I etterkant har biskopen sagt at uttalelsene var høyttenkning om hvilken retning hun mener kirka skal bevege seg mot over tid.

– Når hun sier at hun tenker høyt om å ikke ansette de som holder ett av de to synene det skal være rom for å ha, så tenker vi hun utfordrer vedtaket fra 2017, sier Fosse.

Vårt Land har stilt biskopene en rekke spørsmål rundt studentenes bekymring, blant annet om de vil ta avstand fra Veitebergs uttalelser. Preses Olav Fykse Tveit svarte tirsdag denne uken på vegne av dem. På det nevnte spørsmålet svarte han:

– Biskopene forholder seg til Kirkemøtets vedtak i denne saken, dette har vi også gitt uttrykk for tidligere, skrev Fykse Tveit.

Preses Olav Fykse Tveit her med i arbeidsgruppen som utarbeide en egen gudstjeneste hvor Den norske kirke vil be skeive om unnskyldning for den smerte og urett som har vært utvist. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Håper på beklagelse

Fosse ønsker å rette en takk til bispekollegiet og preses for at de tar studentenes bekymringer på alvor og svarer dem offentlig. Samtidig håper han og flere av de andre innleggsforfatterne at saken blir løftet internt i bispemøtet. De har fortsatt et håp om at biskopene skal ta offentlig avstand fra Oslo-biskopens nylige uttalelser i media, opplyser han.

– Vi tenker tenker det er rimelig å be om en beklagelse av Veitebergs uttalelser. Vi opplever at de er såpass i strid med det vedtaket som hun er forpliktet på, sier Fosse, og legger til:

– Som leder i kirken betyr det Veiteberg sier og gjør noe for kirkens retning. Det blir et tegn på en utvikling. Når bispekollegiet ikke er villige til å kommentere det vi opplever som en utvikling i kirken, så synes vi det er ganske problematisk.

Viser til samlivsvedtak

Vårt Land har stilt noen oppfølgende spørsmål til preses Olav Fykse Tveit som berører studentenes bekymring, blant annet om han mener Oslo-biskopens uttalelser er i strid med Kirkemøtets samlivsvedtak.

Preses gjentar sitt budskap fra sist ved å vise til Kirkemøtets vedtak.

«Som jeg har sagt på vegne av alle biskopene, forholder Bispemøtet seg til Kirkemøtets vedtak om likekjønnet ekteskap og hvordan det skal praktiseres. Dette er ordninger som gjelder, og som regulerer hvordan vi lever sammen i kirken med flere syn på dette», skriver han.

Han viser også til at Veiteberg selv har kommentert spørsmål omkring sine medieuttalelser, blant annet i Dagen 21. november. Der sa hun blant annet til studentene: «Jeg vil takke for engasjementet deres og si at de er velkomne inn i en kirke med et stort mangfold.» Til Vårt Land har hun uttalt: «Jeg har ikke kommet med noe ‘nytt’ eller noe annet enn vedtaket fra Kirkemøtet. Til grunn for vedtaket i KM ligger at det er ulike syn i kirken.»

– Jeg viser også til det som biskop Ragnhild Jepsen har formidlet i møte med de studentene ved NLA som har tatt opp sin uro og sine spørsmål. Studentene er velkomne til samtale med biskoper om veien framover mot tjeneste i kirken vår, skriver Fykse Tveit.

Med dette anser preses spørsmålene fra studentene besvart fra hans side, og har ingen flere kommentarer til dette nå.

- I tråd med Kirkemøtets vedtak

Vårt Land har spurt om han med disse svarene ikke vil svare på om Veitebergs uttalelser i media er i strid med samlivsvedtaket fra 2017.

Generalsekretær for Bispemøtet i Dnk, Elise Sandnes, svarer på vegne av ham:

«Preses har allerede svart på dette spørsmålet når han viser til at biskopene forholder seg til Kirkemøtets vedtak og opptrer i tråd med det», skriver hun på e-post.

– Betyr dette at preses mener Kari Veitebergs uttalelser, som vi henviser til, er i tråd med Kirkemøtets vedtak? spør Vårt Land på sms.

Preses svarer:

– Høyttenkingen er i tråd med Kirkemøtets vedtak om at alle kan gi uttrykk for sitt syn, så lenge en forholder seg til kirkemøtets vedtak i praksis, skriver han på e-post gjennom Sandnes.


Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion