Religion

Høyesterett forkaster anke: Jehovas vitner får ikke midlertidig vigselsrett

ANKESAK: Jehovas vitner får ikke prøvd ankesaken sin i Høyesterett. Dermed mister de muligheten til å være midlertidig registrert som trossamfunn. Uten registrering kan de ikke vie ektepar.

– Vi er naturligvis skuffet over avgjørelsen til Høyesterett om å forkaste vår anke i saken om midlertidig forføyning, sier Fabian Fond, talsperson ved Jehovas vitners avdelingskontor i Skandinavia.

I fjor ble det kjent at Jehovas vitner mister statstilskuddet for 2021, samt registreringen som trossamfunn. Årsaken er at myndighetene mener de bryter trossamfunnsloven med sin eksklusjonspraksis.

Trossamfunnet er dypt uenig i avgjørelsen. De har derfor gått til søksmål mot staten, og møter dem i retten i januar neste år.

Men i påvente av en rettslig avgjørelse ønsker Jehovas vitner å være midlertidig registrert som trossamfunn, noe som innebærer at de inntil videre kan vie ektepar, samt søke om statstilskudd.

Anken forkastes

I desember i fjor så saken ut til å gå deres vei: De fikk innvilget sitt ønske fra Oslo tingrett om en såkalt midlertidig forføyning. Men perioden som midlertidig registrert ble kortvarig. Staten hadde innvendinger til avgjørelsen, og i april valgte tingretten å gjøre om på beslutningen.

Trossamfunnet la imidlertid ikke saken død. De anket kjennelsen til neste rettsinstans – lagmannsretten, med det resultat at anken ble avvist i sommer. Siden har Jehovas vitner forsøkt å få saken opp i Høyesterett. Nå møter de motstand også fra dem.

«Høyesteretts ankeutvalg finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken forkastes i medhold av tvisteloven § 30-9 andre ledd.»

Det går fram av av kjennelsen til ankeutvalget, datert 12. oktober, som Vårt Land har fått innsyn i.

Jehovas vitner må også betale 16.000 kroner i sakskostnader for ankeutvalget.

Tror på seier

– Ved denne avgjørelsen har Høyesterett naturligvis ikke tatt stilling til hovedspørsmålene i saken, kommenterer Fabian Fond, og sikter til den kommende rettssaken neste år.

– Norske myndigheters forsøk på å avregistrere Jehovas vitner som trossamfunn er en lakmustest på beskyttelsen av trosfrihet i Norge. Denne saken er av stor betydning for alle norske innbyggere, og vi har tillit til at Oslo tingretts inngående behandling av våre sentrale saker i januar 2024 vil oppreise Jehovas vitner med fulle rettigheter, skriver han i en e-post til Vårt Land.

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2022 virksomme i 239 land og hadde rundt 8,5 millioner medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 117.960 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.

Kilde: Store norske leksikon og jw.org

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion