Religion

Raaums åpningstale: – Verden trenger kirka

KIRKEMØTET 2023: Kirkerådsleder i Den norske kirke, Kristin Gunleiksrud Raaum, dro tilhørerne gjennom de viktigste sakene kirka står overfor. I talen pekte hun både bakover og forover, og på spennet mellom samfunnsengasjement og forkynnelse.

Fredag ettermiddag åpnet kirkerådsleder Kristin Gunleikrud Raaum Kirkemøtet i Trondheim.

I åpningstalen til Den norske kirkes øverste organ adresserte Raaum de viktigste utfordringene kirka står overfor.

Talen var preget av en balanse mellom kirkas rolle som samfunnsaktør, og det å være et aktivt trosfellesskap som forkynner evangeliet. Et av Raaums poenger var også at dette ikke motsetninger, men snarere to sider av samme sak.

I talen trakk kirkerådslederen samfunnsspørsmål kirka har vært opptatt av i året som har gått – blant annet Forsonings- og sannhetskommisjonen rapport, Ukraina-krigen, Fosen-aksjonene, Pride, samfunnsberedskap og klimakrisa.

– Må være politisk

Raaum viste til at det flere steder i Bibelen fastslås det at det å kjenne Gud er å kjempe for rettferdighet i verden.

– Gud tørster etter rettferdighet, derfor skal kirken arbeide for rettferdighet. Derfor må kirken alltid være politisk, og det betyr ikke partipolitisk.

Videre siterte Dietrich Bonhoeffer, som ble martyr under Andre verdenskrig: «Vi skal ikke bare bandasjere sårene til ofrene som er knust under urettens hjul, vi skal stikke en kjepp i selve hjulet».

Men Raaum tok også til orde for å bygge sterke trosfellesskap. Misjonsarbeid, dåp, nattverdsfeiring og å «frimodig invitere folk inn».

– Verden trenger kirkas stemme, og forventer et tydelig budskap. Og det er som trossamfunn vi skal la vår stemme høres. Derfor skal vi snakke om Jesus, selvfølgelig skal vi det, sa hun.

Kirkerådsleder løfta også fram nødvendigheten i å markere og vise fram den kristne kulturarven og kristne verdiers betydning for dagens samfunnsmoral. Her viste hun blant annet til det nye kirkerehabiliteringsprogrammet, markeringa av Slaget på Stiklestad og behovet for styrka trosundervisning.

Gud oppfordrer oss ikke til å bli kristelige frisksportere

—  Kristin Gunleiksrud Raaum

Kirkelig organisering

Raaum pekte også flere av sakene som skal behandles på Kirkemøtet, blant annet saken om kirkelig organisering. På tross av at Presteforeningen har gjort felles front med Hovedorganisasjonen KA (kirkas arbeidsgiverorganisasjon), og stilt seg imot Kirkerådets innstilling, benytta Raaum anledninga til å rose arbeidstakerorganisasjonen.

– Jeg vil gjerne her benytte anledningen til å peke på den gode dialogen med arbeidstakerorganisasjonene (særlig Presteforeningen). Både gjennom skriftlige innspill og i kontaktmøtet kom det gode og konstruktive innspill. Dette bidro til at løsningen som nå er foreslått, rett og slett ble bedre, og til at den er bredt forankret.

Hun framhevet også kirkas rolle i å stå imot polariseringa som preger resten av samfunnet. I forlengelse av dette oppfordret hun også deltagerne til å sørge for en ryddig tone, både nå under Kirkemøtet, men også i høstens valgkamp.

Pekte på dåpen

Avslutningsvis valgte Raaum å peke på dåpens budskap:

– La oss igjen og igjen peke på dåpen. Glem aldri dåpen, dens teologi og dens betydning. Jeg er en av dem som klorer meg fast til barnedåpen, ikke minst når jeg synes at bønnen og konsentrasjonen glipper.

Dåpen, sa kirkerådslederen, «er ingen fortjenestemedalje for vel utført tro». Ei heller noen belønning for høy moral og dogmatisk klokskap, eller hva man har fått til i livet.

– Gud oppfordrer oss ikke til å bli kristelige frisksportere, i full konkurranse om forstått dogmatikk eller vel utført moral. Gud ber oss om å ta imot. Det er kirkens budskap inn i en verden av dopaminrush og økt polarisering. Fordi vi alle er gitt den nåde å få lov til å ta imot, avsluttet Raaum med – til applaus fra salen.

Kirkemøtet i Trondheim 2023. Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke, talte til forsamlingen.

Tillitsbrudd mot minoriteter

I sin hilsingstale til Kirkemøtet trakk Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke, fram flere samfunnsproblemer, som klimakrisa og krigen i Ukraina. I likhet med Raaum, la han vekt på rapporten til Stortinget fra Sannhets- og forsoningskommisjonen. Rapporten forteller om tillitsbrudd mellom storsamfunnet og samiske, kvenske og skogfinske minoriteter.

– Kirkas rolle i dette har vært tvetydig, delvis som redskap for å gjennomføre dette, dels som arena for å ivareta noe av for eksempel det samiske språk og kultur. Dette setter seg i kropp og sinn, og blir nedarvet fra generasjon til generasjon, og vekkes til live igjen med nye opplevelser og konflikter langs disse linjene som vi har sett i Fosen-saken, sa Fykse Tveit.

Det finnes en voksende tillit til at kirka som del av storsamfunnet og dens representanter innser at alle har tapt med det som har skjedd, sa Fykse Tveit. Han mener kirka tar inn over seg hva slags synd fra storsamfunnet det handler om, og hvilken skam og urett som er påføre minoritetene.

– Denne gryende tilliten har sine grunner og vi skal ta godt vare på den i det vi skal gjøre sammen som kirke i tida som kommer, sa preses til Kirkemøtet.

---

Kirkemøtet 2023

  • Kirkemøtet er det øverste demokratiske organet i Den norske kirke, som møtes en gang i året. Møtet omtales ofte som «Den norske kirkes storting».
  • Til sammen er det 116 stemmeberettigete som samles under årets møte på Scandic Nidelven i Trondheim, 4.–8. august.
  • Kirkemøtet består av 77 leke medlemmer som representerer sine respektive bispedømmeråd. Dette er de demokratisk valgte representantene, som ble valgt i ved kirkevalget i 2019.
  • I tillegg består møtet av 22 representanter for prester og leke kirkelig tilsatte, som er valgt av henholdsvis prestene og de leke tilsatte i bispedømmene. Landets 12 biskoper, leder for Samisk kirkeråd og tre samiske representanter, samt én representant for Døvekirken møter også med stemmerett.
  • Kirkerådet er kirkas øverste organ mellom kirkemøtene, og forbereder sakene i forkant. Kirkerådet innstiller også på forslag, men Kirkemøtet står fritt til å stemme imot disse.

---

Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Selma Elise Ekre

Selma Elise Leinebø Ekre

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion