Religion

Dette sier menighetsledere om kjønnsfordeling blant forkynnere

UNDERSØKELSE: Mens mer enn hver tredje tale ble holdt av en kvinne i Norkirken Trondheim, hadde Filadelfia Kristiansand bare to kvinner på talerstolen i hele 2022. Dette sier menighetene selv om kjønnsbalansen.

I anledning kvinnedagen 8. mars har Vårt Land undersøkt hvor mange kvinner som talte på hovedgudstjenestene i noen av landets største fri- og lavkirkelige menigheter i 2022. I de ni forsamlingene som er med i undersøkelsen, varierer kvinneandelen fra 5 prosent til 36 prosent.

Vårt Land har stilt følgende spørsmål til forsamlingene som har vært med i tellingen:

1. Hva tenker dere om andelen kvinner på talerstolen hos dere?

2. Hvorfor tror dere andelen er slik den er?

3. Er det et ønske om at begge kjønn skal være representert i like store grad når det kommer til forkynnelse i deres kirke?

19 prosent: Salt Bergen

Elisabeth Giske, pastor

1. Disse tallene er lavere enn vi ønsker. Høsten 2019 jobbet vi ut en langsiktig plan for hvordan vi kan legge til rette for utvikling av kvinnelige forkynnere i kirken, og i denne planen anerkjenner vi at dette er en utvikling som tar tid. I planen har vårt kortsiktige minimumsmål for 2022 vært at vi ønsker å ha minimum én søndag med kvinnelig predikant i måneden i Salt Bergen. Andelen kvinner på listen tilsvarer omtrent dette, men vårt langsiktige mål er at tallet skal reflektere en balanse mellom kjønnene.

Elisabet Giske

2. I Salt Bergen har vi fire menn og fem kvinner som forkynner jevnlig på våre hovedgudstjenester på søndagene. I 2022 har tre av kvinnene hatt lengre permisjoner, noe som har gjort at antall søndager med kvinnelige forkynnere har vært lavere enn vanlig. I tillegg forkynner vår hovedpastor Øystein Gjerme opp mot halvparten av søndagene. Dette er helt bevisst og viktig for hvordan vi leder kirken vår, men er også noe som gjør at statistikken blir litt skjevfordelt.

3. Det er viktig for oss at begge kjønn er godt representert i forkynnelse, men siden vår hovedpastor forkynner ofte har vi ikke et mål om helt lik representasjon. På samme måte har vi en kvinnelig hovedforkynner i Salt Voss, noe som gjør at vi der hadde færre søndager med mannlig forkynner. Utenom søndager hvor hovedpastorer forkynner, så har vi mål om 40-60 prosent kvinnelige forkynnere i våre gudstjenester.

25 prosent: IMI-kirken Stavanger

Hanne Therese Loftesnes, pastor

1. Andelen kvinner er lavere enn det vi ønsker og jobber for. Flere kvinner ble spurt om å tale enn de som takket ja i 2022.

2. Det er sammensatt. I pastorteamet vårt er det ulike nådegaver, og alle har heller ikke kapasitet til å forkynne like mye. I tillegg har det vært permisjonsavvikling i 2022.

Hanne Therese Loftesnes, pastor IMI-kirken

3. Det er viktig for oss at både kvinner og menn er tydelig representert i lederskap av menigheten. Det er eksempelvis både en kvinne og en mann som leder menigheten (jeg og mannen min, Geir), lederteamet for menigheten består av 5 kvinner og 5 menn etc. Samtidig utøves det lederskap på ulike måter, hvor forkynnelse er et viktig område, men ikke den eneste. Vi har ikke et mål om at det skal være nøyaktig en 50/50-fordeling av kjønn til enhver tid, dette har med nådegaver og kapasitet å gjøre. Men vi har et mål om at begge kjønn skal være tydelig og jevnlig representert i forkynnelse på gudstjenestene våre.

Det ble høsten 2022 opprettet et forkynnerteam, bestående av bare menn.

—  Michel Andreas Rivas

37 prosent: Norkirken Trondheim Salem

Jann Even Andresen, pastor

1. Vi synes det er fint med de kvinnene vi har med oss som talere. Vi jobber kontinuerlig med å få kvinner til å tale på våre gudstjenester.

2. Det gjenspeiler der vi er i dag.

3. Vårt ønske og mål er at både kvinner og menn som har nådegave til å forkynne skal få forkynne i vår menighet. En viktig verdi for oss er at vi skal tjene ut fra den nådegave Gud har gitt oss.

Salem Trondheim. Jann Even Andresen, hovedpastor

Fem prosent: Filadelfia Kristiansand

Michel Andreas Rivas, pastor i Filadelfia Kristiansand

1. Med tanke på andelen kvinnelige forkynnere utifra listen du har sendt, skulle vi ønske at den inneholdt flere kvinnelige forkynnere. På denne listen er det kun to stykker og det er for lite. Jeg synes det er viktig å poengtere at vi også har faste bønn og lovsangsmøter hver onsdag kveld som i stor grad over lang tid er blitt ledet av kvinner. De både leder møtene og har ansvar for det som forkynnes disse kveldene.

2. Det er nok flere grunner til at det ikke er representert flere kvinnelige forkynnere på denne listen. Vi som menighet har vært gjennom en ganske krevende og utfordrende periode over lang tid. I løpet av 2022 har hele lederskapet samt 5 av 6 pastorer forsvunnet av ulike grunner. Gjennom 2022 og fram til i dag har vi jobbet mye med og få på plass nytt lederskap og nytt pastoralt team. Dette teamet ønsker å øke andelen kvinnelige forkynnere. Dessuten har menigheten engasjert Egil Svartdahl fra høsten 2022 og fram til våre 2023. Det ble høsten 2022 opprettet et forkynnerteam, bestående av bare menn. Det ble bestemt at dette forkynnerteamet skulle stå for en del av forkynnelsen og valg av temaer i det som var en krevende og utfordrende periode.

Michel Andreas Rivas

3. Det er ikke er ett mål i seg selv at fordelingen mellom mannlige og kvinnelige forkynnere skal være helt lik, eller tilnærmet lik. Det vi er opptatt av når det kommer til forkynnelse på søndagene, og ellers ledelse av ulike møter og aktiviteter, er at det er mennesker som opplever ett kall og en lyst til å gjøre det de gjør. Vi tror Gud kaller ulike mennesker inn i ulike tjenester og kall og er opptatt av at de kommer ut i den tjenesten Gud kaller de til og at de rette menneskene kommer inn i de rette tjenestene. Vi har ingen begrensing når det gjelder kvinnelige forkynnere, men må sikkert jobbe enda mer for å få fram de kvinnene som kanskje bærer på ett kall til å forkynne slik at disse kan komme ut i tjeneste.

Filadelfia Kristiansand hadde ikke anledning til å gjennomgå listen Vårt Land sendte inngående, men syntes at listen så korrekt ut.

22 prosent: Misjonssalen Oslo

John-Kjetil Gagnat, konstituert pastor

1. I Misjonssalen er vi opptatt av forkynnelsens innhold og kvalitet. Når vi bruker kvinnelige forkynnere gjør vi dette fordi vi tror det er viktig og riktig. Vi ser at de beriker forkynnelsen ved å tilføre perspektiver og erfaringer som er viktige for oss som kirke.

John- Kjetil Gagnat

2. Vi ønsker aktivt å løfte frem kvinnelige forkynnere, slik at de kan gå inn i en forkynnertjeneste med frimodighet. Det handler om å gå sammen med kvinnene og utruste til forkynnelse. Eksempelvis har i gode erfaringer med å bruke taleteam.

3. Vi har allerede tilgang på mange gode kvinnelige forkynnere, og for forkynnelsens innhold og kvalitet er det viktig å bruke dem. Dette tror vi også har en modellerende effekt, nemlig at de kan bidra til å øke frimodigheten til andre kvinner som har en forkynnerspire i magen.

13 prosent: Bergen frikirke

Tor Erling Fagermoen, pastor

Tor Erling Fagermoen, pastor i Bergen frikirke

1. Andelen kvinnelige talere er lavere enn ønskelig. Men ingen av kvinnene som taler hos oss gjør det for å oppfylle en kvinnekvotering. De er spurt fordi de har mye å komme med.

3. For tiden er alle ansatte i Bergen frikirke menn. De gangene vi har ikke-ansatte som talere, er det like gjerne kvinner som blir spurt om å tale som menn.

3. Ja, det er ønskelig. Fordi menn og kvinner har ulike perspektiver som kan berike oss. Og jeg tenker også vi trenger rollemodeller og forbilder av begge kjønn i kristent lederskap.


Åtte prosent: OKS Romerikskirken

Katrine Åleskjær, pastor

Katrine Åleskjær, pastor i OKS Romerikskirken.

1. På tvers av OKS-avdelinger har vi et tosifret antall kvinnelige forkynnere. Fire av våre syv lokalavdelinger i Norge har en kvinnelig hovedleder. Vi kommer uheldig ut i Vårt Lands oversikt, da våre mest toneangivende forkynnere i vår avdeling på Romerike er mannlige. Den sammensetningen kunne vært jevnere fordelt.

2. Årsaken til at vi har så mange kvinnelige forkynnere i OKS er at det har vært en kultur for dette helt siden starten i 1985. Vårt Lands oversikt reflekterer at vi ikke har vært dyktige nok på å anvende disse forkynnerne på våre aller mest eksponerte plattformer.

3. Folk flest hos oss synes å være mest opptatt av budskapet de mottar og ikke kjønnsfordelingen. Det optimale er om de som formidler budskapet gjør dette på grunn av gaven de besitter og ikke hvilket kjønn de representerer. Internt har vi snakket om hvordan mannlige forkynnere har hatt en fordel i at de har hatt et større antall forbilder og eksempler å se til, men dette er heldigvis i forandring.

Oslo kristne senter, avdeling Romerikskirken hadde ikke anledning til å gjennomgå listen Vårt Land sendte, men syntes listen virket å være korrekt.

14 prosent: Filadelfiakirken Oslo

Halvard Hauge Roaldsnes, pastor

Halvard Hauge Roaldsnes og Kristin Hauge Roaldsnes er begge pastorer i Filadelfia. Pastorpar.

1. Vi tror det er viktig med både kvinner og menn på talerstolen fordi det gir muligheten til et større mangfold i både perspektiver og representasjon. Flere av våre dyktigste forkynnere er kvinner, men dessverre var flere av dem utilgjengelig i 2022.

2. Andel kvinner som forkynte i 2022 var lavere en normalt fordi tre av våre faste forkynnere var ute av ulike grunner som foreldrepermisjon og omsorgspermisjon.

3. Vi ønsker større kjønnsbalanse blant våre forkynnere fordi vi tror Gud har utrustet både kvinner og menn til å lede og forkynne Guds ord. I rollene som pastor, virksomhetsleder og gudstjenesteleder er det god kjønnsbalanse hos oss, mens på forkynnerrollen har vi en lavere representasjon av kvinner. Vi har et langsiktig mål om å øke andelen kvinner og jobber med dette ved å trene nye forkynnere gjennom bibelskole, ungdomsarbeid, og andre arenaer.

17 prosent: Oslo misjonskirke Betlehem

Erik Andreassen, pastor

1. Vi skulle gjerne sett flere kvinner på talerstolen. Så langt i 2023 vil det ved utgangen av mars ha vært kvinnelige forkynnere på omtrent én av tre gudstjenester, men dette er noe vi må jobbe aktivt med.

2. Det er ikke ett enkelt svar på dette. En av de åpenbare faktorene er at det i vår sammenheng er vanlige at pastorene står for mye av forkynnelsen, og de to pastorene med ansvar for det som skjer i gudstjenesten for de voksne, er menn. De stod for over halvparten av forkynnelsen. Ved forrige anledning hvor vi skulle finne forkynner til en åpen søndag, spurte vi åtte kvinner som svarte nei, før vi spurte første mann, som svarte ja. Kanskje burde vi spurt nummer ni og ti også, men det illustrerer noe av utfordringen.

3. Både i vårt styre og blant våre ansatte har vi flertall av kvinner, og også i forkynnelsen er det fint om det er større likevekt mellom kjønnene.

Erik Andreassen. Oslo misjonskirke Betlehem.

---

Om undersøkelsen:

  • Vårt Land har undersøkt hvor stor andel taler som ble holdt av kvinner under gudstjenester i ni store fri- og lavkirkelige menigheter i 2022.
  • Følgende forsamlinger er med i undersøkelsen: Filadelfiakirken Oslo, Salt Bergen, IMI-kirken, OKS Romerikskirken, Bergen frikirke, Oslo Misjonskirke Betlehem, Filadelfia Kristiansand, Norkirken Trondheim Salem og Misjonssalen Oslo.
  • Undersøkelsen er avgrenset til forkynnelse søndag formiddag, som regnes som hovedgudstjenesten i mange sammenhenger. Gudstjenester holdt i juli er utelatt fra undersøkelsen, siden mange forsamlinger da har redusert aktivitet. I kirker med flere forsamlinger, er det kun gudstjenestene til den største forsamlinger som er talt med.
  • Tallene er hentet inn fra åpne kilder, slik som forsamlingenes podkaster og møteprogram. Alle forsamlingene har fått mulighet til å korrigere tallene før publisering.

---

Les mer om mer disse temaene:

Kristine Banggren Gripsgård

Kristine Banggren Gripsgård

Kristine Banggren Gripsgård er journalist i debattavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion