Religion

Ble nektet statstøtte: Jehovas vitner vurderer juridiske skritt

JEHOVAS VITNER: Jehovas vitners internasjonale toppledelse sier i ny video at de aldri kommer til å la seg presse til å forandre sitt bibelske standpunkt.

Jehovas vitners regler om eksklusjon av medlemmer har blitt slått hardt ned på av norske myndigheter. Ikke bare nektes de statstilskudd for 2021 slik Barne- og familiedepartementet nylig stadfestet, men de står også i fare for å miste registreringen som trossamfunn.

Hittil har kun Jehovas vitners avdelingskontor for Skandinavia uttalt seg om myndighetenes beslutning om støttenekt – en avgjørelse de mener er et brudd på blant annet religionsfriheten. Nå tar også Jehovas vitners internasjonale toppledelse bladet fra munnen. Det skjer i en video til medlemmene som ble publisert på nettsiden til trossamfunnet før helgen.

– Myndighetene i Norge har truet med å ta fra oss registreringen som trossamfunn fordi vi retter oss etter det Bibelen sier om eksklusjon. I framtiden vil flere verdslige myndigheter prøve å utfordre religionsfriheten vår. De vil kanskje prøve å presse oss til å forandre vårt bibelske standpunkt. Men det kommer vi aldri til å gjøre, sier Anthony Morris i Det styrende råd.

Det styrende råd

Det styrende råd består av åtte mannlige rådsmedlemmer og holder til ved hovedkontoret i Warwick i New York. Rådet har ansvar for å utarbeide bibelsk veiledning til Jehovas vitner over hele verden, føre tilsyn med vitnenes offentlige forkynnelsesarbeid og forvalte bruken av midler som blir gitt, heter det på nettsiden til vitnene.

I videoen forteller Morris at en ny avdeling er opprettet på Jehovas vitners sentraleuropeiske avdelingskontor. Den vil organisere arbeidet med å forsvare Jehovas vitners religionsfrihet i Europa, forteller han.

Han påpeker at noen nok vil lure på hvorfor en slik avdeling er nødvendig, da vitnenes arbeid har vært «godt etablert i Europa i mange år». Men er selv tydelig på at den trengs, noe han illustrerer slik:

– For eksempel: For ikke lenge siden avgjorde myndighetene i Norge at Jehovas vitner ikke lenger skulle få statstilskudd, et gode som andre registrerte trossamfunn får.

Får bistand fra ny avdeling

Jørgen Pedersen, styreleder i Jehovas vitner

I et kryssklipp forteller Jørgen Pedersen i Jehovas vitners informasjonsavdeling i Skandinavia om hvordan de har opplevd norske myndigheters beslutning om støttenekt, samt varsel om tap av registrering.

– Nå er vi blitt nektet statstilskudd samtidig med at over 700 registrerte trossamfunn fortsatt får tilskudd fra staten. Denne avgjørelsen er grunnlovsstridig og et historisk angrep på religionsfriheten i Norge, kommenterer Pedersen i videoen.

Tilskuddet for Jehovas vitners 12.686 medlemmer i fjor utgjør om lag 16 millioner kroner.

Pedersen forteller at de med hjelp av den nyetablerte avdelingen for religionsfrihet nå vurderer hvilke juridiske skritt de kan ta.

– Samtidig søker vi dialog med myndighetene og vi ber om at denne situasjonen må få en minnelig løsning, sier han.

Endelig avgjørelse

Bakteppet for å nekte statstilskudd til Jehovas vitner skjedde etter at Barne- og familiedepartementet i fjor mottok varslinger fra tidligere medlemmer om eksklusjon og utstøtelse av medlemmer. Departementet ba derfor Statsforvalteren i Oslo og Viken om å gjennomgå Jehovas vitners egne redegjørelser og publikasjoner.

I denne gjennomgangen mener Statsforvalteren å ha avdekket flere brudd på trossamfunnsloven og nektet dem derfor støtte for 2021, skrev Vårt Land i januar i år.

Men Jehovas vitner var ikke enige i avgjørelsen og klaget. De mener blant annet at «høyere rettsinstanser verden over» gjentatte ganger har konkludert med at eksklusjon er «helt lovlige religiøse framgangsmåter som er beskyttet av religionsfriheten og forsamlingsfriheten».

Etter en gjennomgang av klagen konkluderte Statsforvalteren med at de opprettholder vedtaket. Dermed havnet saken på Barne- og familiedepartementets bord, hvor klagen nok en gang ble avvist. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages.

Har fått utsatt frist

I kjølvannet av departementets avgjørelse skal Statsforvalteren vurdere om Jehovas vitner også skal miste registreringen som trossamfunn. De skal da vurdere om forholdene som førte til støttenekt også kan ha betydning for registreringen, skrev Statsforvalteren i sitt varsel til Jehovas vitner i oktober.

Trossamfunnet fikk fire uker på å rette opp i forholdene som medførte nekting av tilskudd, og ble bedt om å sende dokumentasjon på at dette har skjedd.

Trossamfunnets skandinaviske kommunikasjonsavdeling opplyser at de vil sende et skriftlig svar til Statsforvalteren innen fristen som de har fått forlenget til 20. desember.

Skulle Jehovas vitner miste registreringen som trossamunn, mister de retten til å kreve statstilskudd. I tillegg opphører vigselsretten deres. De står imidlertid fritt til å utøve sin religion og sine aktiviteter uavhengig av en offentlig registrering, ifølge Statsforvalteren.

– Grunnleggende rett

Vårt Land har spurt Jehovas vitner om de kommer til å «rette opp i» eksklusjonspraksisen sin i lys av uttalelsene fra Det styrende råd.

– Å forvente at Jehovas vitner skal endre sin religiøse lære og praksis i Norge, eller for den del i noe annet sted i verden, er å ignorere den grunnleggende retten til religions- og trosfrihet. Under nazistenes okkupasjon ble Jehovas vitner i Norge brutalt forfulgt for å holde seg til sin religiøse tro ved å nekte å bære våpen og si «Heil Hitler», skriver Fabian Fond ved trossamfunnets skandinaviske kommunikasjonsavdeling til Vårt Land.

Han påpeker at Jehovas vitner er «godt kjent i over 200 land som lovlydige borgere som har dyp respekt for myndighetene».

– Alt Jehovas vitner ønsker å gjøre, er å fredelig fortsette å praktisere sin tro i Norge, slik de har gjort de siste 130 årene, skriver han.

----

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2020 virksomme i 240 land og hadde 8.424.185 medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 120.387 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.
  • Kilde: Store norske leksikon og jw.org

----

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion