Religion

Statsforvalteren har sendt Jehovas vitner varsel om tap av registrering som trossamfunn

JEHOVAS VITNER: Eksklusjonspraksisen til Jehovas vitner er årsaken til at de nylig mistet statstilskuddet for i fjor. Det kan få betydning for deres registrering som trossamfunn, varsler Statsforvalteren i et ferskt brev.

– Vil være enda et historisk angrep på trosfriheten i Norge, mener Jehovas vitner om den potensielle avregistreringen.

I januar i år ble det kjent at Statsforvalteren i Oslo og Viken nekter Jehovas vitner statstilskudd for 2021 på grunn av deres eksklusjonspraksis. Vedtaket ble fattet på bakgrunn av undersøkelser som Statsforvalteren selv har foretatt av trossamfunnet.

Jehovas vitner klaget på vedtaket, men fikk ikke medhold. Nylig stadfestet Barne- og familiedepartementet avgjørelsen. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Tilskuddet for Jehovas vitners 12.686 medlemmer i fjor utgjør om lag 16 millioner kroner.

Nå kan avgjørelsen få betydning for Jehovas vitners registrering som trossamfunn.

«Vi skal nå vurdere om de forholdene som kom frem i våre undersøkelser også kan ha betydning for registreringen av Jehovas vitner», skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken i et ferskt brev til trossamfunnet.

Skulle Jehovas vitner miste registreringen, mister de også retten til å kreve statstilskudd. I tillegg opphører vigselsretten deres. De står imidlertid fritt til å utøve sin religion og sine aktiviteter uavhengig av en offentlig registrering, ifølge Statsforvalteren.

– Negativ sosial kontroll

I brevet, som har tittelen «Varsel om tap av registrering», viser Statsforvalteren til at registrering kan trekkes tilbake dersom trossamfunnet har brutt trossamfunnsloven paragraf 6, noe Statsforvalteren – og nylig også departementet – mener at Jehovas vitner har gjort.

«I vårt vedtak av 27.01.2022 nektet vi tilskudd på bakgrunn av at trossamfunnet hadde brutt trossamfunnsloven paragraf 2 og 6. Siden vi har konkludert med at vilkårene for å nekte tilskudd er oppfylt, kan også samfunnets registrering som trossamfunn trekkes tilbake», skriver Statsforvalteren.

Statsforvalteren mener paragraf 6 er brutt, da de i sine undersøkelser av trossamfunnet har konkludert med at Jehovas vitner åpner for å ekskludere døpte mindreårige.

«Vi mener dette er negativ sosial kontroll og krenker barns rettigheter. Udøpte barn som bryter med trossamfunnets regler, kan bli utsatt for sosial isolasjon. Dette oppfattes også som negativ sosial kontroll og brudd på barns rettigheter. En slik behandling av barn er i strid med trossamfunnsloven paragraf 6», skrev Statsforvalteren i sitt vedtak fra januar.

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i alle livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell (1852-1916).
  • Ifølge egen statistikk var Jehovas vitner i 2020 virksomme i 240 land og hadde 8.424.185 medlemmer (aktive forkynnere) fordelt på 120.387 menigheter. Barn og andre som ikke er aktive forkynnere kommer i tillegg.

Kilde: Store norske leksikon og jw.org

---

Har fått frist til å rette opp i forholdene

I vurderingen av om Jehovas vitner skal fratas registreringen, «skal det særlig legges vekt på tiltak tros- eller livssynssamfunnet har iverksatt for å forhindre slike forhold», skriver Statsforvalteren. Videre skal det vektlegges hvor alvorlig forholdet er og om det fremstår som forsettlig», heter det i brevet.

Trossamfunnet har fått en frist for å rette opp i forholdene som medførte nekting av tilskudd, og må sende dokumentasjon på at dette har skjedd «innen fire uker fra brevets dato».

«Dersom vi ikke har mottatt den etterspurte dokumentasjonen innen utløpet av fristen, kan vi fatte vedtak om å trekke tilbake registreringen», skriver de.

– Ikke trekk forhastede konklusjoner

Jehovas vitner har hele tiden bestridt grunnlaget for Statsforvalterens avgjørelse om å nekte dem statstilskudd. I sin klage tidligere i år hevdet de blant annet at «høyere rettsinstanser verden over» gjentatte ganger har konkludert med at eksklusjon er «helt lovlige religiøse framgangsmåter som er beskyttet av religionsfriheten og forsamlingsfriheten».

Jørgen Pedersen i Jehovas vitners informasjonsavdeling i Skandinavia bekrefter at de nylig har mottatt varselet om tap av registrering, og opplyser at de er i gang med å vurdere saken.

«I mellomtiden oppfordrer vi til ikke å trekke forhastede konklusjoner før saken er blitt korrekt behandlet, siden en potensiell avregistrering av vårt trossamfunn vil stå på usikker grunn juridisk sett», skriver han i en e-post til Vårt Land.

Han påpeker at Jehovas vitner er «et anerkjent kristent trossamfunn som har eksistert i Norge i over 120 år, og som fritt får praktisere sin tro i over 200 land».

«Vår tro og religiøse praksis har gang på gang blitt anerkjent som fullstendig lovlig av Den europeiske menneskerettsdomstolen og FNs menneskerettighetskomité», skriver Pedersen.

– Svært bekymringsfullt

Videre omtaler han Statsforvalterens varsel om tap av registrering som «svært bekymringsfullt».

«Som i tilfellet med den diskriminerende avgjørelsen om å nekte oss statsstøtte, vil det å avregistrere vårt trossamfunn være enda et historisk angrep på trosfriheten i Norge, en avgjørelse som ikke bare krenker Norges grunnlovs paragraf 16 og 101, men også de grunnleggende rettighetene og den friheten som er beskyttet av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 6, 9, 11 og 14», mener han.

«Etter det vi kjenner til, er det ingen andre internasjonalt anerkjente trossamfunn i Norge som har vært offer for tilsvarende systematisk dårlig behandling av myndighetene», skriver Pedersen.

Symboltung avgjørelse

Vårt Land meldte først i februar at Statsforvalteren skal vurdere Jehovas vitners registrering. Dette arbeidet ble imidlertid stilt i bero i påvente at departementets konklusjon i saken, fikk avisen opplyst i august.

«Vi er kommet til at det er naturlig å avvente vår videre behandling til departementets avgjørelse foreligger», skrev Statsforvalteren i en e-post til avisen.

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har tidligere uttalt at det er «en symboltung avgjørelse» å frata et tros- og livssynssamfunn registreringen.

– Å miste registreringen på denne måten kan øke graden av utenforskap. Vi vet ikke hva dette konkret vil føre til på sikt, sa Ingrid Rosendorf Joys til Vårt Land i februar.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion