Religion

– Uholdbart at samboende kan nektes å bli prest i 2022

SAMBOERSKAP: Teolog Gyrid Gunnes mener det er uholdbart at biskopene fremdeles kan nekte ordinasjon av mennesker som lever i samboerskap. Nå ønsker hun debatt om ordinasjonssamtalens form og innhold.

Forrige uke sa Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke, til Vårt Land at ingen biskoper automatisk vil diskvalifisere mennesker som lever i samboerskap fra å bli ordinert til prest i Den norske kirke (DNK).

Dette til tross for Bispemøtet så sent som i 2017 bekreftet en uttalelse fra 1995 der de presiserer at det ikke er i tråd med de kravene DNK stiller til sine ansatte å etablere seg i samlivsforhold utenom et ordnet ekteskap.

Mange, også deler av bispekollegiet, har tatt til motmæle etter uttalelsen, mens andre støtter preses’ tolkning.

Flere mener også biskopenes praksis er uryddig og forvirrende å forholde seg til. En av disse er førsteamanuensis i diakoni og medborgerskap ved VID vitenskapelige høgskole, Gyrid Gunnes.

– Det er gledelig at biskoper har begynt å ordinere samboende. Samtidig er det fremdeles slik at det er opp til den enkelte biskop å vurdere dette. Det er svært problematisk at en slik praksis fremdeles gjelder i 2022, sier hun.

Etterlyser mer ordnede former

Gunnes mener Bispemøtet må kalles inn for å få en felles politikk som alle biskopene følger:

– Hvis ikke biskopene kjører én felles linje, ender det opp med at rekrutteringen i konservative bispedømmer blir strupet. Folk kommer selektivt til å velge bispedømme basert på hva biskopen mener. Det blir mye usikkerhet å forholde seg til.

I sin faste spalte i avisa Klassekampen tar Gunnes nå til orde for at biskopene ikke bare bør tydeliggjøre hva slags praksis de har for å ordinere prester, men også at ordinasjonssamtalen i seg selv blir gjort i mer ordnede former.

– Biskopene har en suveren makt over det å bestemme hvem som får gå inn i prestetjeneste og ikke. Får man ikke bli ordinert, må man lete seg rundt etter et annet bispedømme med en annen biskop. Jeg tror det er viktig at vi nå tar en debatt om hvor mye makt som ligger i denne samtalen, og om den ikke bør ha et mer formelt innhold.

– Ekteskap ingen garanti for god moral

– Konservative i samlivsspørsmål peker gjerne på at en åpning for samboerskap betyr at man setter til side det Bibelen sier om at sex tilhører ekteskapet. Hva er ditt svar til det?

– Verken ekteskap eller samboerskap garanterer det ene eller det andre. Ekteskap er ingen garanti for god moral og det å leve som et godt menneske i nære relasjoner.

Hun peker på at ekteskapets form og innhold har endret seg dramatisk de siste 2000 årene:

– Ekteskap i dag og for 2000 år siden kan knapt sammenlignes. Bibelen er ingen enkel informasjonsbrosjyre når det gjelder samliv, og må alltid tolkes.

– Hva bør så kirken kommunisere om samlivsetikk?

– Kirken har, historisk sett, hatt en veldig formyndersk rolle når det kommer til samliv og seksualmoral, spesielt overfor kvinner. Jeg mener kirken gjerne kan snakke om etikk, ansvar og det å ta gode valg for seg selv. Det vi må bort ifra er ideen om at folk ikke klarer å ta gode valg for seg selv, og at det bare finnes én riktig vei å gå.

– En oppgave for Bispemøtet

Preses i Den norske kirke (DNK), Olav Fykse Tveit, forsvarer på sin side at biskopene til tider kan praktisere ulikt i saken om samboerskap:

– Biskopene har selvstendig ansvar for å vurdere den enkelte kandidat. Det bygger særlig på kjennskap til kandidatene gjennom programmet Veien til vigsling.

Kirkemøtet 2022. Trondheim. Olav Fykse Tveit. Preses.

Han går likevel langt i å antyde at Bispemøtet vil ta opp saken senere, slik at intensjonen om felles praksis kan diskuteres på nytt:

– Det er etter mitt syn ønskelig at det langt på veg tilstrebes en felles og forutsigbar praksis, men med en erkjennelse av at det er forskjellige livssituasjoner kandidater står i og at biskoper kan gjøre noe ulike vurderinger. Det vil være en oppgave for Bispemøtet i fellesskap å drøfte videre hvor vidt det er mulig å ha en forutsigbar og felles praksis i de aktuelle spørsmålene, og hvordan det kan skje.

---

Dette er saken:

  • I 1995 vedtok Bispemøtet følgende uttalelse om samliv: «Det er ikke forenlig med krav kirken stiller til sine ansatte å inngå samlivsforhold utenom et ordnet ekteskap».
  • I 2017 bekreftet Bispemøtet på nytt at de fortsatt støtter uttalelsen fra 1995, og at den er retningsgivende for biskopene.
  • I løpet av det siste tiåret har biskoper likevel tolket og praktisert ulikt i dette spørsmålet. Mens noen biskoper nekter å ordinere samboende, har andre valgt å tolke uttalelsen fra 1995/2017 raust, og ordinerer følgelig mennesker som lever i samboerskap.

---

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

er journalist og tilknyttet Vårt Lands religionsavdeling

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion